Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 28. Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Loan
Ngày gửi: 19h:55' 26-03-2015
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Lâu đài vang – Phan ThiĞLJ
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Hoâm qua Nam bò oám, khoâng theå ñeán lôùp hoïc. Baïn seõ öùng xöû theá naøo khi Nam muoán möôïn taäp cuûa baïn ?
Cậu cho tớ mượn tập toán nhé !
Vâng tớ sẽ cho cậu mượn !
Cám ơn cậu nhiều !
Không có chi !

Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Chò Lieân vöøa nhaän ñöôïc phaàn thöôûng hoïc sinh xuaát saéc nhaát lôùp
Chò caùm ôn em !
Em chuùc möøng chò
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Tranh veõ caûnh gì ?
Coâ giaùo ñang trao phaàn thöôûngcho baïn
Coâ giaùo vaø baïn hoïc sinh seõ noùi gì ?
Em caûm ôn coâ !
Chuùc möøng em
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Thaûo luaän : Neáu em laø baïn trong tranh em seõ ñaùp laïi nhö theá naøo ?
Khi được người khác chúc mừng, hoặc chia vui điều gì, chúng ta cần đáp lại với lòng cám ơn chân thành.
Tuy nhiên, khi được người lớn chúc mừng hoặc chia vui em cần phải đáp với thái độ lễ phép
Em caûm ôn coâ nhieàu laém aï !
Em raát caûm ôn coâ !
Em xin caûm ôn coâ !
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Em sẽ đáp lại lời chúc mừng của cô như thế nào ?
Tình huoáng 1 :
Hoâm nay laø ngaøy sinh nhaät baïn Lan.
Em xin caûm ôn coâ !
Chuùc möøng sinh nhaät em ! Chuùc em luoân ngoan ngoaõn vaø hoïc gioûi nheù !
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Em seõ ñaùp laïi lôøi chuùc möøng cuûa coâ nhö theá naøo ?
Tình huoáng 2:
Hoâm nay Nam laøm baøi taäp toaùn raát toát.
Em caûm ôn coâ ! Em seõ coá gaéng hôn aï !
Coâ chuùc möøng em ñaõ hoïc taäp tieán boä !
Đç các em đây là quɛ gì?
Quø măng cţt có đɣc điϜm gì?
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quø măng cţt
Quø măng cţt tròn như quø cam, to bɈng nɇm tay tr£ con, tȉn thân tím Ȥɨm ngø Ȥang đˆ. Cuống nó to và ngɇn, quanh cuống có bốn, nëm cái tai tròn úp vào quø.
Tách nûa vˆ trên, ǟuŎ măng cţt Ȥƃ hiİn ǟa trɇng muō nhŔ hʂ bʞ▫. Có đĞn bốn, nëm múi to không đƚu nhau, ën vào ngĠ trong mi½ng và tȊ hương thʂng thȊng.
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn ngȉi cča quø măng cţt:
Quø có hình gş?
Quø to bɈng chʠng nào?
Quø mɂu gş?
Cuống nó nhö thĺ nào?
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn ngȉi cča quø măng cţt:
Quø có hình gş?
Quø to bɈng chʠng nào?
Quø mɂu gş?
Cuống nó nhö thĺ nào?
Quø măng cţt có hình tròn như quø cam.
Quø măng cţt to bɈng nÿm tay trƂ con.
Quø măng cţt mɂu tɫm Ȥɨm ngɛ Ȥang đˆ.
Cuống của nó to và ngÿn quanh cuống có bốn, nëm cái tai tròn úp vào quø.
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn ngȉi cča quø măng cţt:
Quø măng cţt có hình tròn như quø cam.
Quø măng cţt to bɈng nÿm tay trƂ con.
Quø măng cţt mɂu tɫm Ȥɨm ngɛ Ȥang đˆ.
Cuống của nó to và ngÿn quanh cuống có bốn, nëm cái tai tròn úp vào quø.
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn trong cča quø măng cţt
RuŎ quø măng cţt có màu gş?
Các múi nhö thĺ nào?
MČi vő măng cţt ςa Ȥao?
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn trong cča quø măng cţt
RuŎ quø măng cţt có màu gş?
Các múi nhö thĺ nào?
MČi vő măng cţt ςa Ȥao?
RuŎ quø măng cţt trɇng muō
nhŔ hʂ bʞ▫.
Các múi của măng cţt
to không đƚu nhau.
MČi vő măng cţt ngĠ đɩm.
Thɽ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015
Tập làm văn
Đáp lƟ chia vui – Tɛ ngắn vƚ cây cĒ
Quan Ȥát, tø đɣc điϜm błn trong cča quø măng cţt
RuŎ quø măng cţt trɇng muō nhŔ hʂ bʞ▫.
Các múi của măng cţt to không đƚn nhau.
MČi vő măng cţt ngĠ đɩm.
Tɛ quả măng cụt
Các khu vườn ở đồng bằng Ȥông Cửu Long trồng nhiều cây măng cụt. Quả măng cụt ςất xinh, tȉn thân tím Ȥẫm, lúc chín ngả Ȥang màu đỏ. Quả to bằng nắm tay trẻ con, tròn như quả cam. Cuống măng cụt to và ngắn, màu nâu Ȥẫm, quanh cuống có bốn, năm tai nhỏ, tròn, xòe ςa úp vào quả.

Tςò chΠ:
Chọn Ȥç, nêu tên quɛ và tɛ:
Quɛ xȉɪ
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Quɛ điƚu (đào)
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Quɛ mʓt
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Quɛ chuĒ
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Quɛ mãng cɦu (na)
Ðɣc điϜm
Hình dáng
Màu Ȥÿc
MČi vʗ
Quɛ dʞa hɥu
Nƅn nĀ lƟ giao ti·p, þng xû lʗch Ȥʣ vƞ mĊ ngʞƟ
Chëm Ȥóc và bøo vİ cây ën quø. Tςái cây cung cɥp nhiƇu Vitamin bå döŏg cho cñ thĽ.
Tång k·t
 
Gửi ý kiến