Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Thực hành: Xác định độ chua của đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Thi Phuong
Ngày gửi: 16h:22' 17-08-2009
Dung lượng: 1'003.0 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
I. Chuẩn bị

Gi?i thi?u d?ng c?

- Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ( 2-3 mẫu).
- Máy đo pH
- Đồng hồ bấm giây ( đồng hồ đeo tay).
- Dung dịch KCl 1N hoặc nước cất.
Gi?i thi?u d?ng c?
- Bình tam giác ( bình nón) dung
tích 100 ml: 2
- Ống đong dung dịch 50 ml: 1
- Cân kĩ thuật.
I. Chu?n b?
D?ng c?
II. Gi?i thi?u quy trình thực hành
Bước 1
Cân 20g mẫu đất đổ vào bình tam giác dung tích 100ml.
Bước 2
Dùng ống đong, đong 50ml dung dịch KCl 1N đổ vào bình tam giác chứa mẫu.

Bước 3
Dùng tay lắc 15 phút.

Böôùc 4
Xaùc ñònh ñoä pH cuûa ñaát.Duøng maùy ño pH ñeå ño. Vò trí baàu ñieän cöïc ôû giöõa dung dòch huyeàn phuø.
Ñoïc keát quaû ghi treân maùy khi ñaõ hieän soá oån ñònh trong 30 giaây, ghi keát quaû
Các bước thực hành
Kết quả ghi vào bảng

III. Đánh giá kết quả
IV. Củng cố bài
Violet - bai tapai tap.exe
 
Gửi ý kiến