Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Đề thi tích hợp vào lớp 6 (1)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Ánh
Ngày gửi: 21h:14' 20-03-2020
Dung lượng: 57.4 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
INTEGRATIVE TEST 1
Đề thi tích hợp vào lớp 6
Trương Văn Ánh
Trường Đại học Sài Gòn
1. Which is the longest river in Vietnam? _________.
A. the Mekong river B. the Red river C. the Trem river D. the Tien river
2. That boy can _________ a boat well.
A. row B. drive C. ride D. fly
3. It is warm in _________.
A. spring B. summer C. autumn D. winter
4. Which animal east grass?
A. bear B. horse C. monkey D. bee
5. Jack _________ to the cinema last night.
A. goes B. will go C. went D. is going
6. Which animal lives in the water?
A. shark B. bird C. cow D. tiger
7. Mr. Hai raises four groups of chickens every three months. Each group has fifty chickens. How many chickens does Mr. Hai raise a year?
A. 1,000 B. 1,100 C. 1,200 D. 1,500
8. There are two tanks in the yard. One tank has 68 fishes. The other has twice as many as the first. How many fishes are there in the two tanks?
A. 200 B. 202 C. 204 D. 206
9. Tam Nhu has six teddy bears. Dung has six teddy bears more than Tam Nhu. How many teddy bears does Dung have?
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16
10. Which is the largest country in the world?
A. China B. Canada C. the USA D. Russia
11. Which country has the most population?
A. China B. Canada C. the USA D. Russia
12. Gia Han weighs 38 kilos. Tam Nhu weighs 8 kilos less than Gia Han. How much does Tam Nhu weigh?
A. 28 B. 30 C. 32 D. 34

13. Mai grows 8 beds of roses. Each bed has 14 roses. How many roses does Mai have?
A. 102 B. 112 C. 122 D. 132
14. Which country is the coldest?
A. Vietnam B. Thailand C. England D. Singapore
15. Jack has three meals _________ day.
A. a B. the C. an D. Þ
16. This city has as __________ people as that one.
A. few B. little C. many D. much

17. This room has twenty-four desks. That room has six desks fewer than this room. How many desks do the two rooms have?
A. 36 B. 42 C. 48 D. 50
18. Iron __________ in the water.
A. floats B. sinks C. flies D. melts
19. Most of flowers bloom ___________.
A. by day B. by night C. at night D. at noon
20. How many colors does a rainbow have?
A. four B. five C. six D. seven
21. Sea water is __________ pure water.
A. as heavy as B. heavier than C. as light as D. lighter than
22. Tokyo is in _________.
A. China B. England C. Japan D. Italy
23. Which country is the hottest?
A. England B. Italy C. Vietnam D. Canada
24. Jack _________ a picture now.
A. draws B. drew C. is drawing D. draw
25. Which is the shortest? A day in ___________.
A. spring B. summer C. autumn D. winter
26. Which animal is the heaviest?
A. whale B. elephant C. cow D. bird
27. Today there is not __________ milk.
A. some B. any C. little D. few
28. __________ is on the table?
A. What B. How C. Why D. Who
29. Which is the highest mountain in Vietnam?
A. Phanxipan B. Ba Vi C. Ba Den D. Sam
30. Mary ___________ stay in bed. She’s ill today.
A. can B. may C. will D. should

Good luck!
 
Gửi ý kiến