Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Bình
Ngày gửi: 12h:17' 13-10-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Thanh Bi`nh
Tiết 17-Bài 16:
ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ
Tiết 17 - Bài 16: Dô thị hóa ở đới ôn hòa
1. Dô thị hóa ở mức độ cao:
Dựa vào nội dung mục 1 SGK hãy nêu nh?ng nguyên nhân thu hút người dân ở đới ôn hòa tập trung vào sinh sống ở các đô thị ?
Qua các thông tin và hỡnh ảnh dưới đây hãy nhận xét về tỉ lệ dân đô thị ở các nước đới ôn hòa?
BG
Sự phát triển mạnh của công nghiệp và dịch vụ là động lực thu hút người dân vào sống trong các đô thị.
- TØ lÖ d©n ®« thÞ cao, lµ n¬i tËp trung nhiÒu ®« thÞ nhÊt thÕ giíi. H¬n 75% d©n c­ sinh sèng ë c¸c ®« thÞ.
Quan s¸t Hình 3.3 (Trang 11) kÕt hîp néi dung SGK kÓ tªn, x¸c ®Þnh trªn l­îc ®å mét sè siªu ®« thÞ ë ®íi «n hßa.
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao.
- Các đô thị mở rộng, kết nối với nhau thành các chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
Qua đó ta thấy các đô thị ở đới ôn hòa có đặc điểm gỡ nổi bật?
- Tỉ lệ dân đô thị cao, là nơi tập trung nhiều đô thị nhất thế giới. Hơn 75% dân cư sinh sống ở các đô thị.
- Các đô thị kết nối với nhau thành các chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
Quan s¸t H16.1 vµ H16.2 cho biÕt ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña c¸c ®« thÞ ë ®íi «n hoµ?
- Phát triển theo quy hoạch: Các thành phố lớn không chỉ mở rộng, mà còn vươn cả theo chiều cao lẫn chiều sâu.
1. Dô thị hóa ở mức độ cao:
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
Em hiểu thế nào là đô thị phát triển theo chiều rộng, chiều cao, chiều sâu?
Các đô thÞ phát triÓn theo quy ho¹ch: më réng ra xung quanh.

Quy ho¹ch v­¬n lªn chiÒu cao ( những tßa nhµ cao tÇng vµ ®­êng tµu ®iÖn trªn cao....).

Quy hoạch theo chiều sâu (nhà ga và hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất).
TP Hồ Chí Minh
TP Hà Nội
Sự phát triển mạnh của các đô thị có ảnh hưởng như thế nào tới lối sống của dân cư môi trường đới ôn hoà?
Lối sống đô thị đã trở thành phổ biến trong cộng đồng dân cư.
Víi những ®Æc tr­ng trªn, em h·y cho biÕt ®« thÞ hãa ë ®íi «n hßa ®ang ë møc ®é nµo?
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao:
- Tỉ lệ dân đô thị cao, là nơi tập trung nhiều đô thị nhất thế giới. Hơn 75% dân cư sinh sống ở các đô thị.
- Các đô thị kết nối với nhau thành các chuỗi đô thị hay chùm đô thị.
- Phát triển theo quy hoạch, phát triển theo ba chiều: chiều rộng, chiều cao và chiều sâu.
Nh?ng đô thị, công trỡnh kiến trúc cổ vẫn được bảo tồn
Phố cổ Hội An
Phố cổ Hà Nội
2. Các vấn đề của đô thị.
Thảo luận nhóm: 5 phút
Nhóm 1,3: Nêu thực trạng của vấn đề đô thị?
Vấn đề về môi trường
Vấn đề về xã hội
Vấn đề về đô thị
Nhóm 2,4: Các giải pháp để khắc phục thực trạng trên?
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao.
Khói bụi tạo thành lớp sương mù bao phủ bầu trời
- ¤ nhiÔm m«i tr­êng
* Thùc tr¹ng:
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao.
2. Các vấn đề của đô thị.
ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào
các giờ cao điểm
- Ô nhiễm môi trường
- ùn tắc giao thông
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao:
2. Các vấn đề của đô thị:
* Thùc tr¹ng:
Vô gia cư
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao:
2. Các vấn đề của đô thị:
* Thùc tr¹ng:
- Ô nhiễm môi trường
- ùn tắc giao thông
- Thiếu nhà ở và công
trỡnh công cộng
Thất nghiệp
- Ô nhiễm môi trường
- ùn tắc giao thông
- Thiếu nhà ở và công trỡnh công cộng
- Thất nghiệp, tệ nạn
xã hội....
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao.
2. Các vấn đề của đô thị.
* Thùc tr¹ng:
- Ô nhiễm môi trường
- ùn tắc giao thông
- Thiếu nhà ở và công trỡnh công cộng
- Thất nghiệp, tệ nạn xã hội....
* Giải pháp:
- Quy ho¹ch ®« thÞ theo h­íng “phi tËp trung”:
+ X©y dùng c¸c thµnh phè vÖ tinh.
+ Më réng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®Õn vïng míi.
+ Ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ n«ng th«n.
Tiết 17 - Bài 16: DÔ THị HóA ở DớI ÔN HòA
1. Dô thị hóa ở mức độ cao.
2. Các vấn đề của đô thị.
* Thùc tr¹ng:
Ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước.
Tắc nghẽn giao thông và thiếu việc làm.
Nh?ng thành phố được quy hoạch
theo hướng tích cực !
BG
1. Đô thÞ đông dân nhÊt ®íi ôn hòa ?
1
2
3
4
5
6
2. Tên gäi cña sù kÕt nèi các siêu đô thÞ ë ®íi ôn hòa ?
3. Hưíng quy ho¹ch l¹i đô thị đíi ôn hòa ?
4. Dặc điểm biểu hiện cho mức độ đô thị hóa cao?
5. Tên mét trong ba đô thÞ lín ë ®íi ôn hòa ?
6. Đô thÞ hiÖn ®¹i Niu I-ooc thuéc n­íc nào ?
Đ
Ô
T
H
H
A
O
I
Trò chơi ô chữ
Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.
Bài tập 2: Em hãy lựa chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
¤ nhiÔm m«i tr­êng, ïn t¾c giao th«ng, thiÕu chç ë vµ c¸c c«ng trình c«ng céng, thÊt nghiÖp, tÖ n¹n x· héi gia tăng...
ùn tắc giao thông, thiếu chỗ ở và các công trỡnh công cộng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tang.
Thiếu chỗ ở và các công trỡnh công cộng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tang.
Nh?ng vấn đề xã hội nãy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh
DặN Dò:
- Học bài cũ
- Làm bài tập trong SGK
- Xem soạn trước nội dung bài 17:
Và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu nói về sự ô nhiểm môi trường nước và không khí. Nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm môi trường.
Chúc quý thầy, cô giáo sức khỏe
Chúc hội thi thành công tốt đẹp
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến