Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Viết Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:11' 04-11-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang
khi nao thi AM=MB=AB
Trang 1:
Tiết 9: Khi nào thì AM MB=AB Trang 2:
M A B M A B 1/Đo và ghi kÕt qu¶: AM = ? cm MB = ? cm AB = ? cm 2/TÝnh :AM MB = ? cm 3/So s¸nh: AM MB AB KiÓm tra bµi cò 1/Đo và ghi kÕt qu¶: AM = ? cm MB = ? cm AB = ? cm 2/TÝnh :AM MB = ? cm 3/So s¸nh: AM MB AB a) b) Trang 3:
Tiết 9: Khi nào thì AM MB=AB Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? ?1 Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM MB với AB ở hình 48a và 48b (độ dài đoạn thẳng AB không đổi) a) b) H×nh 48 Trang 4:
1) Khi naøo thì toång ñoä daøi hai ñoaïn thaúng AM vaø MB baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng AB? a) b) TiÕt 9 H×nh 48 NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× AM MB = AB. Ng­îc l¹i, nÕu AM MB = AB th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B. NhËn xÐt: Trang 5:
VÝ Dô(th¶o luËn nhãm) Gi¶i: V× M n»m gi÷a A, B 3cm MB = 8cm nªn AM => MB = 8cm – 3cm Vậy MB = 5 (cm) M BM = AB Cho M n»m gi÷a A vµ B. BiÕt AM=3cm, AB= 8cm. TÝnh MB=?. Thay AM = 3cm, AB = 8cm, ta cã: Trang 6:
Thước cuộn bằng kim loại. Thước cuộn bằng vải . Thước chữ A . Hình 50 Hình 51 2. Mét vµi dông cô ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt. TiÕt 9 Trang 7:
Thöôùc cuoän Trang 8:
Thöôùc gaáp Game
Trang 9:
C©u6: Gåm 8 ch÷ c¸i §©y lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi ghi trªn th­íc kÎ häc sinh. C©u5: Gåm 7 ch÷ c¸i Cho ba ®o¹n th¼ng: AB=1cm;BC=4cm;AC=2cm.Hái ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? C©u4: Gåm 8 ch÷ c¸i §©y lµ dông cô ®o cña c¸c thî may C©u3: Gåm 6 ch÷ c¸i Sè lÇn ®o tèi thiÓu ®Ó t×m ®é dµi ba ®o¹n th¼ng AB;BC;AC tháa m·n: AB BC = AC C©u2: Gåm 5 ch÷ c¸i §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n cña ®o¹n th¼ng dïng trong so s¸nh hai ®o¹n th¼ng. C©u1: Gåm 10 ch÷ c¸i §©y lµ dông cô chñ yÕu ®Ó vÏ ®­êng th¼ng. Trß ch¬I « ch÷ TiÕt 9 Trang 10:
Bµi tËp vËn dông Gi¶i: V× N lµ mét ®iÓm cña ®o¹n th¼ng IK => IN NK = IK Thay sè, ta cã: IK = 3cm 6cm Vậy IK = 9 (cm) K N Gäi N lµ mét ®iÓm cña ®o¹n th¼ng IK. BiÕt IN = 3cm, NK = 6cm. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng IK. I Bµi 2 (Bµi 46 SGK / 121) Nªn N n»m gi÷a I vµ K Trang 11:
Tæng kÕt kiÕn thøc §iÓm M n»m gi÷a A vµ B  AM MB = AB Chú ý: quan hệ “nằm giữa” => Quan hệ “thẳng hàng” Quan hệ “thẳng hàng” => quan hệ “nằm giữa” H­íng dÉn vÒ nhµ Häc thuéc nhËn xÐt Lµm c¸c bµi tËp: 47,48,49,52/sgk Mục 12:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓