Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

duy vật biện chứng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Vân Anh
Ngày gửi: 09h:43' 22-05-2021
Dung lượng: 632.7 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Bài 01
Những vấn đề cơ bản của
chủ nghĩa duy vật biện chứng
Thạc sỹ, Phạm Thị Vân Anh
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
1
1. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
2
1.1.1. Thế nào là triết học
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.1.2. Điều kiện ra đời của Triết học, Triết học Mác - Lênin
1.1.3. Vấn đề cơ bản của triết học
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học
I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
3
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học (Tiết 04)
Câu 01: Đồng chí nêu những nội dung cơ bản về thế giới quan?
4
Thế
giới
quan

hệ thống
quan niệm
về thế giới,
về bản thân
con người,
và vị trí
của con người
trong thế giới đó.
5
Thế giới quan
6
Chủ thể
Yếu tố phụ thuộc
Trình độ văn hoá

Tâm lý
Phong tục, TT
Lợi ích: CN,, GC, DT
một cá nhân,
Tập thể,
Giai cấp, DT
Cả nhân loại
Câu 02: Liên hệ địa phương đơn vị chỉ ra vận dụng cơ bản trong việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
7

- Hướng trả l ời:
- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp bằng nhiều hình thức và nội dung đa dạng và phong phú như:
- Thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp
- Các phương tiện thông tin đại chúng đài báo, truyền hình Trung ương, địa phương..
Kết hợp sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để tuyền truyền.
- Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật chèo, kịch nói.....
Hướng trả lời:
- Dựa trên lập trường Duy vật nhìn nhận về thế giới là yếu tố thứ nhất, quyết định ý thức cho nên trong nhận thức và hành động phải xuất phát từ thực tế sự vật, hiện tượng, con người cụ thể đánh giá.
Tránh đánh giá bằng chủ quan, duy ý chí, không xuất phát từ thực tiễn sự vật, hiện tượng, con người, phong trào.
Khi có vấn đề mới tiêu cực nảy sinh bình tĩnh suy xét, không hoang mang, mất niềm tin. Bởi mọi vấn đề đều có thể giải quyết được khi nhận định đúng thực tế của nó.
Đồng thời, chống lại hiện tượng duy tâm, tôn giáo ngồi chờ Chúa cứu rỗi hoặc mong chờ các lực lượng phản động rủ lòng thương.
Câu 2: Từ vấn đề cơ bản của Triết học, chúng ta rút ra ý nghĩa thực tiễn gì? Nêu ý kiến ghi lên bảng
8
I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
9
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học (Tiết 04)
- Tiếp tục củng cố niềm tin cho học viên tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng ta trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết chống lại lực lượng đi ngược với đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Khi đánh giá, nhận xét một sự vật, hiện tượng, một phong trào một con người một cách đúng đắn trên cơ sở thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng, tức xem xét sự vật một cách khách quan, toàn diện, trách chủ quan duy ý chí, phiến diện một chiều.
Mục tiêu cần đạt được
10
Phương pháp, phương pháp luận, phương pháp luận của triết học và những đặc điểm cơ bản của phương pháp biện chứng, phương pháp siêu hình.
Kiến thức lý luận

Kiến thức thực tiễn

Thái độ
I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
11
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học
a. Thế nào là phương pháp, phương pháp luận, phương pháp luận chung nhất
Phương pháp
những nguyên tắc
cách thức thực hiện
nhằm đạt mục đích đặt ra.
hoạt động nhận thức
hoạt động thực tiễn
a. Thế nào là phương pháp, phương pháp luận, phương pháp luận chung nhất
12
Phương pháp luận
là lý luận về phương pháp
,l m?t h? th?ng nh?ng
....cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
quan điểm,
nguyên tắc xác định PP
phạm vi ứng dụng PP
13
Với tư cách là hệ thống tri thức chung nhất
của con người
về
thế giới
với việc nghiên cứu những quy luật chung nhất của
tự nhiên,
xã hội
và tư duy
Phương pháp luận chung nh?t
14
và vai trò của
con người
trong thế giới đó;
I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
15
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học
a. Thế nào là phương pháp, phương pháp luận, phương pháp luận chung nhất
Triết học có hai phương pháp nhận thức đối lập nhau là phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.
Phương pháp biện chứng
Phương pháp siêu hình.
- Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật, hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại, bất biến, đứng im.
- Phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét sự vật trong mối liên hệ, vận động, biến đổi, phát triển.
* Khái niệm: Phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình
16
* Đặc điểm của phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng(1)
Đặc điểm cơ bản của phép biện chứng và phép SH
17
Nghiên cứu thế giới trong sự tàch rời, cô lập
Phép biện chứng
Phép siêu hình
Không thừa nhận xu hướng phát triển
Nghiên cứu thế giới trong sự tĩnh tại bất biến
Tìm nguyên nhân của sự VĐ, PT là từ bên ngoài
Nghiên cứu trong mối quan hệ qua lại
Nghiên cứu tg trong sự vận động, biến đổi không ngừng
Thừa nhận xu hướng ph. triển
Tìm nguyên nhân của sự VĐ, PT là từ trong chính SV, hT =>
Lượng khí thải của một chiếc ô tô chưa đủ làm ô nhiễm môi trường không khí, nhưng lượng khí thải của hàng triệu chiếc ô tô sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí.
18
I. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
19
1.1 Vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
1.2. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học
1.2.1. Chức năng thế giới quan
1.2.2. Chức năng phương pháp luận của triết học
a. Thế nào là phương pháp, phương pháp luận, phương pháp luận chung nhất
b. Vai trò của phương pháp luận chung nhất
b. Vai trò của phương pháp luận chung nhất
20
Một là, xem xét sự vật, hiện tượng một cách toàn diện,đồng bộ nhiều mặt, nhiều khía cạnh, cả một quá trình, tránh đánh giá phiến diện, một chiều một chiều.
Cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Tính đến tháng 12/2018, các bộ đã trình và ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa 6.776 trong tổng số 9.926 dòng hàng kiểm tra chuyên ngành…(http://vneconomy.vn- 10/02/2019)
21
Hỏi 02: đồng chí lấy ví dụ trong thực tế ở địa phương đơn vị làm rõ kiến thức lý luận trên.
22
- Phát triển kinh tế chú ý đến xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương, bằng việc ngăn ngừa những tai tệ nạn xã hội.
- Phát triển kinh tế chú ý bảo vệ môi trường sinh thái. Như nhiều địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng thành tựu khoa học trong trồng trọt nên đó sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật- (có nhiều rác thải) - xã đó vận động nhân dân xây dựng hố giác, tổ chức thu gom rác…
- Củng cố hệ thống chính trị gắn liền với phát triển kinh tế nâng cao đời sống của nhân dân trong địa phương.
Phê phán thực tế địa phương trong phát triển kinh tế chưa chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa chưa gắn chặt với phát triển kinh tế....
b. Vai trò của phương pháp luận chung nhất
23
Một là, xem xét sự vật, hiện tượng một cách toàn diện,đồng bộ nhiều mặt, nhiều khía cạnh, cả một quá trình, tránh đánh giá phiến diện, một chiều một chiều.
Khi tác động vào các đối tượng, sự vật bằng nhiều phương pháp phương tiện, tạo sức mạnh tổng hợp để nhanh chóng thực hiện được mục đích, nhiệm vụ.
Khi thực hiện các phương pháp, phương tiện các lực lượng phải linh hoạt, mền dẻo; phải quán triệt nguyên tắc lịch sử - cụ thể.
24
Phương pháp luận chung nhất
Khái niệm
Phương pháp luận
Phương pháp
Vai trò
Phương pháp
Siêu hình
PP luận
Biện chứng
Chung nhất
Chung nhất
Chung nhất
* Hướng trả lời:
25
Hỏi 03: Đồng chí lấy ví dụ để làm rõ những vi phạm trong thực tế ở địa phương (đơn vị) hi thực hiện nội dung lý luận trên?
- Thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị ... của địa phương chưa có sự kết hợp một cách chặt chẽ, gắn bó với nhau.
- Xây dựng chỉ tiêu quá cao không phù hợp với điều kiện vật chất của đơn vị, địa phương – nguyên nhân do bệnh thích thành tích.
- Khi nhận xét, đánh giá một con người, một công việc hay một nhiệm vụ gì thì theo ý chí chủ quan không xuất phát từ một con người, một công việc hay một nhiệm vụ cụ thể một cách khách quan – nguyên nhân do e nể hoặc có tình cảm nên có tư tưởng yêu nên tốt, ghét nên xấu.
* Ý nghĩa thực tiễn:
26
- Khi đánh giá một sự vật, hiện tượng phải xem xét chúng trong mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng với một tư duy mềm dẻo linh hoạt.
- Trong nhận thức phải thường xuyên trao dồi phương pháp tư duy biện chứng, tránh xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, cứng nhắc, máy móc siêu hình,
- Trong nhận thức và hành động luôn rèn luyện tư duy biện chứng là một tư duy mền dẻo, linh hoạt không còn biết đến những ranh giới tuyệt đối nghiêm ngặt.
Một trong năm bài học rút ra nhiệm kỳ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI
27

Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ,
trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm
28
Đảng
bộ
tỉnh Thái Bình
lần thứ XIX, khẳng định:
29
“Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động,
Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững”.
Thế giới quan duy vật
Nhận thức khoa học
Thực tiễn xã hội
Phương pháp luận chung nhất
Vai trò của Triết học Mác - Lênin
30
* Bài tập vận dụng: Khi xây dựng kế hoạch công tác của bản thân căn cứ vào các nội dung nào khi nghiên cứu các chức năng trên?
Bước 4: Củng cố bài
31
* Hướng trả lời:
- Xây dựng kế hoạch công tác trên cơ sở đánh giá kết quả công tác của năm một cách chính xác tức xuất phát từ thực tế và căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương trong giai đoạn hiện nay.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể từng nhiệm vụ trong thời điểm nhất định tức trong không gian và thời gian không được chung chung.
Bước 4: Củng cố bài
32
- Biết sử dụng tổng hợp các biện pháp trên cơ sở vận dụng các hình thức vận động như nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tổ chức đi tham quan học tập ở địa phương bạn đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND và phối kết hợp với các ban ngành trong và ngoài địa phương để thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả.
- Đặt ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể không được quá thấp hoặc chỉ tiêu quá cao mang tính thành tích phiêu lưu, mạo hiểm không thiết thực.
33
Câu 1: Lấy ví dụ làm rõ các kiến thức sau:
- Đồng chí cho biết những điều kiện, tiền đề ra đời Triết học Mác – Lênin.
- Các trường phái triết học giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học
- Thế nào là thế giới quan, phương pháp luận khoa học?
Câu 2:
- Từ vấn đề cơ bản của Triết học chúng ta phê phán tư tưởng nào, vận dụng bản thân.
- Từ vai trò của phương pháp luận, đồng chí chỉ vận dung có hiệu quả trong học tập và công tác của bản thân.
Câu 3: Câu hỏi bài mới
Lấy ví dụ làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trên quan điểm của Duy vật Macsxit.
Bước 5: Câu hỏi thảo luận, ôn tập:
34
Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu:
35
1.1. Giáo trình trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính , Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội – 2017, tr. 9 – 19.
1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb ST, H, 1987, tr. 30; VK lần thứ XII, Nxb ST, H, 2016.
1.3. Văn kiện Đại Hội bộ Tỉnh lần thứ XIX, Thái Bình tr.31 - 37.
2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb CTQG, ST, H, 1995, t.1, tr.589; t.20, tr. 201; t.21, tr. 403.
 
Gửi ý kiến