Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 5 . Technology

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngoc Duy
Ngày gửi: 15h:04' 15-09-2013
Dung lượng: 806.6 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
GAME
1
9
8
7
4
5
6
3
2
Câu 6 :Choose the best answer:

___________is your boss like ? -very friendly.

a. What b. Which
c. How d. Who

A
 Heller Keller was born in 1880 and died in 1968
CÂU 5 :COMPLETE THE SENTENCE USING THE INFORMATION BELOW:


Hellen Keller (1880 - 1968)

? Hellen Keller .........................
Câu 4 : Choose the best answer:

The people who cannot see are called __________

A.blind B.the blind

C.deaf D.the deaf
B
Choose the best answer :

Câu 2 : After __________,I went to the bookstore.

I finish my homework
I have finished my homework
I had finished my homework.
I would finish my homework.


c
Choose the word whose underlined part pronounced
differently from the rest:

A.THOUGHT B.BOUGHT

C.BROUGHT D.COULD
D
Lucky !
Lucky !
Lucky !
Lucky !
UNIT 5 : TECHNOLOGY
Lesson : Grammar
1970
2006
Pele was a football player
He isn`t a football player now
UNIT 5 : TECHNOLOGY
Lesson : Grammar
? PELE USED TO BE A FOOTBALL PLAYER
Form :
USED TO + V0
: Đã từng ..
USE :
To talk about something that happened or was true for a period of time in the past, but does not happen or is not true now.

Practice
UNIT 5 : TECHNOLOGY
Lesson : Grammar
UNIT 5 : TECHNOLOGY
Lesson : Grammar
EX : John / be / bad student.
-John used to be a bad student.
1. Mr Brown / be / teacher.
?
2. He / walk / school.
?
3. We / play football / Sunday.
?
4. They / study abroad.
?
5. People / travel / horses.
?

Mr Brown used to be a teacher
He used to walk to school
We used to play football on Sunday
They used to study abroad
People used to travel on horses
EX : John / be / bad student.
A : John used to be a bad student.
B : Really , are you kidding ?
1. Mr Brown / be / teacher.
A :
B :
2. He / walk / school.
A :
B :
3. We / play football / Sunday.
A :
B :
4. They / study abroad.
A :
B :
5. People / travel / horses.
A :
B :

GAME
LIVE
PLAY
BE
RIDE
GO
WATCH
SING
LEARN
READ
Ex. PLAY
? My brother used to play soccer
HAPPY NEW YEAR
I WISH YOU EVERY SUCCESS IN YOUR EDUCATION
(SHAKIN’SSTEVEN)

If I got down on my knees
And I pledged it with you
If I cross a million oceans just to be with you
Would you ever let me down
If I climb the highest mountain
Just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever let me down
*Well I’m sorry
If it’s some kind to say, just then
Worried, so worried that you let me down
Because I love you, love you , love you

So don’t let me down
If I swam the longest the river
Just to call your name
If I said the way I feel for you
Would never change
Would you ever fool around
Well I’m sorry
If it’s some kin to bear , just then
Worried, I’m so worried that you let me down
Because I love you, love you ,love you
So don’t let me down
Because I…….love you love you
(repeat * to fade)
No_avatar

gơ]

frKhóc

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác