Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Economic reforms

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:01' 27-09-2021
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Welcome
Unit 7:
Economic reforms
Lesson 2: Speaking
1
2
3
4
5
6
7
8
Life in the past
Life today
Life in the past

Life today

Can you see any changes in these pictures?
What did the government do
to achieve the changes?
Vocabulary
renovate: [`renəveit] (v):

purchase: [`pə:t∫əs] (v):

implement:[`implimənt](v):

Curriculum: [kə`rikjuləm](n):

Facility: [fə`siliti] (n):

Scholarship: [`skɔlə∫ip] (n):

đổi mới
mua, sắm
thực hiện
chương trình giảng
dạy
cơ sở vật chất
học bổng
Match the words in column A with column B
1- C; 2- E; 3- A; 4- G; 5- B; 6-D
Work in pairs:
Talking about what the
Government and the people
of Fantasia have done
to improve their economy in education, health care and agriculture.
Role- play:

Imagine the 11th National Congress will take place in 2011 in Viet Nam. You are a member of one field:
+ Group 1: Ministry of Education
+ Group 2: Ministry of Health
+ Group 3: Ministry of Agriculture
A student acts as a journalist and make an interview with one member of one field above about the future changes.
Useful verbs:
- Renovate (v):
- Build (v):
- Provide (v):
- Raise (v):
- Offer (v):
- Train (v):
- Apply (v):
- Introduce (v):
- Use (v):
Phục hồi
Áp dụng
Xây dựng
Nâng cao
Giới thiệu
Cung cấp
Đào tạo
Tạo cơ hội
Sử dụng
Education:
Curriculum/textbooks

More schools

Teaching methods.

More teaching facilities

Teacher’s salaries
Scholarships for poor students.
St 1:What has the Government done to
develop …………?
St 2: They have ………..
education
built more schools
Renovate
Build
Renovate
Provide
Raise
Offer
Renovate
Build
Renovate
Provide
Raise
Offer
Health care
More hospitals

More qualified doctors

More medical facilities

Doctors’ and nurses’ salaries.

Health insurance.
Build

Train

Provide

Raise


Provide


St 1:What has the Government done to
develop …………?
St 2: They have ………..
health care
built more hospitals
Agriculture
Suitable policies to encourage farmers.

new farming techniques.

Fertilizers, insecticides.
Dykes, dams
irrigation system.

Advanced farming facilities
Apply


Introduce

Use
Build
Build

Provide
St 1:What has the Government done to
develop …………?
St 2: They have ………..
agriculture
built more dams
Suggested Model Dialogues:

Journalist: What do you think the Government
will do to improve………….?
Member: I think we will ……………...,

………………………………..,

………………………………...,

and ……………….

education
build more schools
offer more scholarships for poor children
introduce more teaching methods
raise teachers’ salaries
A: 1966
B: 1976
D: 1996
1- When did the sixth National Congress take place?
C: 1986

2- By whom was Doi Moi officially initiated?
A: Vietnamese government
C: Vietnamese people
B: the National Congress
D: Vietnamese
Communist party
3 - Who was the president of the sixth National Congress?
A: Tran Van Linh
C: Le Van Linh
B: Nguyen Khanh Linh

D: Nguyen Van Linh
4- How often does the National Congress take place?
A: every 2 years
D: every three years
B: every four years
C: Every five years
5- Before Doi Moi, how was our country?
A: developing
C: rich and modern
B: developed
D: under- developed
6 - Which is NOT major economic program taken priority during Doi Moi?
A: a production of exports
C: food production
D: a production of consumer goods

B: State intervention
7 - Before Doi Moi, what could be seen in every sector of the economy?
D: productivity
C: investment
B: development

A: Inflation
8 - What Law was introduced in 2000?
A: Land Law
D: Education Law
B: Marriage law
C: Enterprises Law
9 - When was Land Law introduced?
C: 1997
A: 2003
B: 1995

A: 1993
10 - When were “Government Subsidies” popular?
A: Since Doi Moi
C: During Doi Moi
D: After Doi Moi

B: Before Doi Moi
11 - By what was our economy dominated before Doi Moi?
A: heavy industry
B: investment
C: production

D: traditional agriculture
12 - What was the aim of Doi Moi?
A: reducing investments
D: shortage of schools
B: raising inflation
C: building a better life for people
13- What have been done to improve our country in agriculture?
A: more hospitals
C: more qualified doctors
B: more textbooks

D: more dykes and dams
14 - What have been done to improve our country in education?
A: new farming techniques
C: more qualified doctors
D: more farming equipment

B: more schools
15 - What have been done to improve our country in health care?
A: teachers’ salaries
D: more teaching equipment
B: more scholarship

C: health insurance
16 - What is the closest meaning to “Doi Moi”?
C: Changes
D: achievements
B: New
A: Renovation
THANK YOU
VERY MUCH
 
Gửi ý kiến