Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Endangered species

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn văn quốc
Ngày gửi: 21h:30' 10-01-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
UNIT 10
LISTENING
Endangered Species
January 10, 2019
2
BEFORE LISTENING:
Work in pairs. Discuss and choose the best answer A-B-C.
You can find gorillas in ____
Europe
B. Asia
C. Africa
January 10, 2019
3
BEFORE LISTENING:
Work in pairs. Discuss and choose the best answer A-B-C.
2. The male gorilla may attain a
height of ___ m and a weight of
about 180 kg.
3
1.7
0.8
January 10, 2019
4
BEFORE LISTENING:
Work in pairs. Discuss and choose the best answer A-B-C.
2. The life span of a gorilla in
the wild is about ___ years
30
40
50
January 10, 2019
5
VOCABULARY
gorilla (n) [gə`rilə] : Khỉ đột
bared teeth (n) [beəd ti:θ] : răng nhe
sociable (adj) [`sou∫əbl] : dễ chan hòa, thân thiện
silverback (n) [`silvəbæk] : Khỉ đột cực lớn
sub- adult (adj) [sʌb`ædʌlt] : Chưa trưởng thành
civil war (n) [`sivlwɔ:] : Nội chiến
nest (v) [nest] : Làm tổ
forest ranger (n) [`fɔrist `reindʒə] : Người gác rừng
January 10, 2019
6
While Listening
January 10, 2019
7
WHILE LISTENING:
Task 1: Listen to the passage and choose the best answer A-B-C-D to each question.
Which of the following can be a group leader?
The biggest and the strongest adult male gorilla.
A female gorilla.
The biggest female gorilla.
A grown-up gorilla.
January 10, 2019
8
WHILE LISTENING:
Task 1: Listen to the passage and choose the best answer A-B-C-D to each question.
2. With whom do baby gorillas sleep at night?
Their sisters.
Their mothers
Their fathers
Their mothers and sisters
January 10, 2019
9
WHILE LISTENING:
Task 1: Listen to the passage and choose the best answer A-B-C-D to each question.
3. Why do human kill mountain gorillas?
For their skin.
For their nests.
For the trees they live in.
For food.
January 10, 2019
10
WHILE LISTENING:
Task 1: Listen to the passage and choose the best answer A-B-C-D to each question.
4. Which of the following sentences is NOT true?
Mountain gorillas live in Africa.
Scientists study gorillas and show a different picture of mountain gorilla.
Life for mountain gorillas is peaceful.
A gorilla sometimes eats worms.
January 10, 2019
11
WHILE LISTENING:
Task 1: Listen to the passage and choose the best answer A-B-C-D to each question.
5. What can be learned from the passage?
Mountain gorillas are not as dangerous as they look.
Mountain gorillas live in groups.
Mountain gorillas eat mainly plants.
All of A-B-C are correct.
January 10, 2019
12
While- Listening: Task 2: Listen again and complete the chart below.
.
peaceful
plant – eating
a few females and their young
plants and a few insects
January 10, 2019
13
While- Listening: Task 2: Listen again and complete the chart below.
.
civil war
in grasses
forests being cut down
in trees
January 10, 2019
14
POST LISTENING:
Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Task 1 and 2.
January 10, 2019
Phan Ngoc Hien SchooI – Teacher: Mac Xuan Tien
15
Suggested answers:
Gorillas are peaceful, gentle, sociable and mainly plant- eating creatures. They live in family groups. The biggest and strongest adult male of gorilla is a group leader.
They make nests to sleep in. Many lightweight gorillas sleep in the nests in trees but the heavier ones may nest in grasses on the ground. Baby gorillas sleep with their mothers.
Life for mountain gorillas in not peaceful. They are endangered by the civil war in a small area of Africa. Hunters kill them for food. Forest rangers and other concerned people are working hard to protect them and their habitat.
January 10, 2019
16
Good Bye!
See You Again!
 
Gửi ý kiến