Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Endangered species

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:08' 27-09-2021
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR LESSON !
UNIT 10: ENDANGERED SPECIES
LESSON 5: LANGUAGE FOCUS
I. PRONUNCIATION
1. Rhythm
Will you open my door because my hands are full?
(Nhịp điệu)
Nhịp điệu là gì?
- Là trọng âm của câu. Trong một câu, có âm được đọc lướt, có âm được nhấn mạnh. Việc xen kẽ giữa âm nhấn và âm lướt tạo ra nhịp điệu.
Những âm được nhấn.
- Là những từ chứa nội dung (danh từ, tính từ, động từ, trạng từ).
- Là những từ thuộc về cấu trúc ngữ pháp (từ để hỏi, trợ động từ ở dạng phủ định).
Những âm lướt.
- Là giới từ, mạo từ, đại từ nhân xưng, trợ động từ ở dạng khẳng định.
1. Tell me the time.
2. Show me the way.
3. Look at the clock on the mantelpiece.
4. I think he wants to go tomorrow.
5. It’s not the one I want.
6. Most of them have arrived on the bus.
7. Why did you behave like that?
8. Come for the swim.
9. I think it will be fine.
10. She’s gone for a walk in the park.
11. I wonder if he’ll ever come back.
Tell
time.
Show
way.
Look
clock
man
think
wants
go
mo
not
one
want.
arrived
bus
Why
have
Come
swim
think
fine
gone
walk
park
won
come
back
2. PRACTICE
UNIT 10: ENDANGERED SPECIES
LESSON 5: LANGUAGE FOCUS
I. PRONUNCIATION
II. GRAMMAR
Revision: Modal verbs: May, Might, Must, Mustn’t, Needn’t
1. May/might+Inf.(Có lẽ, có thể) dùng để diễn ta sự suy đoán gần đúng
Eg. He may be in his office (= Perhaps he is in his office)
He might be having lunch. (=Perhaps he is having lunch.)
* May+Inf. Còn diễn tả một sự xin phép. Nhưng might+Inf có thể được dùng trong câu điều kiện loại 1.
Eg. May I go out?
If the weather is fine, we might go for a picnic.
* May / might: được dùng để nói về một sự việc hoặc hành động có thể xảy ra trong tương lai:
Eg. I’m not sure where to go for my holidays but I may go to Italy. (=Perhaps I’ll go)
The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. (=Perhaps it’ll rain)
* Thể phủ định là May not hoặc might not (mightn’t)
* S + may / might + Verb ....= Perhaps + S + will + verb......
= S + will + probably + verb....
= S + seem + to verb.....
= In all probability / likelihood + S + will + verb .......
= It is (quite) likely that + S + will + verb ........
2. Must, Mustn’t, Needn’t + Infinitive:
a. Must - Inf : cần thiết phải làm
Eg: You haven’t got much time. You must hurry.
b. Mustn’t - Inf : cần thiết do đó không được làm
Eg: You can tell Tom what I said but he mustn’t tell anybody else.
(= It is necessary that he doesn’t tell anybody else)
c. Needn’t - Inf.: = don’t / doesn’t need to: Không cần >< must
Eg: You have got plenty of time. You don’t need to hurry (You needn’t hurry)
* Must+Inf. (phải chủ quan) & have to-Inf. (phải khách quan).
UNIT 10: ENDANGERED SPECIES
LESSON 5: LANGUAGE FOCUS
I. PRONUNCIATION
II. GRAMMAR
Revision: Modal verbs: May, Might, Must, Mustn’t, Needn’t
III. EXERCISES
Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one of the verbs in the box.
bite break need rain slip wake
1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.
2. Don’t make too much noise. You ______________ the baby up.
3. Be careful of that dog. It ___________________ you.
4. I don’t think we should throw that letter away. We ______________ it later
5. Be careful. The footpath is icy. You ___________________ .
6. I don’t want the children to play in this room. They _______________ something
may/might need
may/might wake
may/might bite
may/might slip
may/might break
Exercise 2: Complete the sentences, using needn’t with one of the verbs in the box.
ask come explain leave tell walk
1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.
2. I can manage the shopping alone. You _______________ with me.
3. We _______________ all the way home. We can get a taxi.
4. Just help yourself if you’d like something to eat. You __________just
5. We can keep this a secret between ourselves. We _________________ anybody else.
6. I understand the situation perfectly. You _________________ further.
needn’t ask
needn’t come
need’t walk
needn’t tell
needn’t explain
Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn’t
1. We haven’t got much time. We must hurry.
2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry.
3. We have enough food at home so we ______ go shopping today.
4. Jim gave me a letter to post. I ________ remember to post it.
5. Jim gave me a letter to post. I _________ forget to post it.
6. There’s plenty of time for you to make up your mind. You _________ decide now.
7. You __________ wash those tomatoes. They’ve already been washed.
8. This is a valuable book. You ___________ look after it carefully and you _________ lose it.
mustn’t
needn’t
must
needn’t
needn’t
must
mustn’t
1. It isn’t necessary for you to water these plants.
You needn’t ..................
2. You are not allowed to park here.
You ..........................
3. We aren’t allowed to drive on the left hand in this country.
We ............................
4. You don’t have to come with me if you don’t want to.
You ...........................
Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.
1. It isn’t necessary for you to water these plants.
You needn’t water these plants.
2. You are not allowed to park here.
You mustn’t park here.
3. We aren’t allowed to drive on the left hand in this country.
We mustn’t drive on the left hand in this country.
4. You don’t have to come with me if you don’t want to.
You needn’t come with me if you don’t want to.
Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.
We mustn’t cut trees.
We must protect the forests.
He must.......
He mustn’t ...........
He must protect animals.
He mustn’t shoot animals.
Homework
- Practise reading Rhythm again
- Prepare new lesson : Test yourself D
THANKS FOR YOUR ATTENTION
 
Gửi ý kiến