Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Etilen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bằng
Ngày gửi: 22h:34' 10-09-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Người thực hiện : Lê văn Bằng
GIÁO ÁN THAO GIẢNG
MÔN : HÓA HỌC 9
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CƯKUIN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐINH BỘ LĨNH
1/ Neâu CTPT vaø vieát CTCT cuûa Meâtan ? Nhaän xeùt veà CTCT?
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Neâu TCHH cuûa Meâtan ? Vieát PTHH minh hoïa ? Phaûn öùng giöõa Meâtan vaø Clo laø PÖ gì?
Tiết 46 :
CÔNG THỨC PHÂN TỬ : C2H4
PHÂN TỬ KHỐI : 28
ETILEN
TÍNH CHẤT VẬT LÍ
CẤU TẠO PHÂN TỬ
TÍNH CHÂT HOÁ HỌC
ỨNG DỤNG
I - Tính Chất Vật Lý:
- Êtylen là chất khí , không màu , không mùi , ít tan trong nước , nhẹ hơn không khí ( d=28/29 )
Dựa vào SGK hãy cho biết TCVL của Etylen?
H
H
C
C
Quan sát mô hình, để biết Etylen ( C2H4) có CTCT như thế nào
C
C
C
 Moãi nguyeân töû C ñaõ lieân keát vôùi bao nhieâu nguyeân töû H?
 Moãi nguyeân töû C coøn laïi bao nhieâu hoùa trò?
 Hai hoùa naøy seõ lieân keát vôùi nhau vaø hình thaønh lieân keát gì?
II. Cấu tạo Phân Tử:
Nhận xét:
- Phân tử etilen có 1 một liên kết đôi C=C.
- Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.
Liên kết 
bền vững.
linh d?ng.
Liên kết 
H
H
C
C
C2H5OH + H2SO4 ññ
Khí Etylen cháy
Thí nghiệm minh hoạ Etylen bị đốt cháy
II - Tính Chất Hóa Học :
. 1 Etilen có cháy không ?
1 - Phản ứng cháy :
Etylen cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước.
C2H4 +
O2 ?
CO2 ? +
H2O
2
2
3
t0
II - Tính Chất Hóa Học :
Cũng như Mêtan Sản phẩm khi đốt cháy Êtylen là gì?
PTHH :
Thí nghiệm :Dẫn khí êtylen qua dung dịch brôm màu da cam
Màu sắc Brôm thay đổi như thế nào?
dd Brom
etylen
C2H5OH và
H2SO4đđ
* Etilen có làm mất màu dung dịch Brôm không ?
PTHH :
Thu gọn :
CH2 = CH2 + Br2 ? Br-CH2 -CH2 -Br
( Etylen ) (1,2- diBromEtan )

Quan sát PƯ trên, em có thấy PƯ này giống PƯ thế giữa Metan và Clo không?
2. Phản ứng với dung dịch Brôm:
Êtilen làm mất màu da cam của dung dịch Brôm
Phản ứng treân laø phản ứng coäng
Phân tử Brôm đã cộng vào Phân tử Êtylen để tạo thành một hợp chất mới
Các Phân tử có liên kết đôi dễ tham gia ph?n ?ng cộng.
Nếu 2 phân t? Etylen thì s?n ph?m là ..
3.Các phân tử etilen có phản ứng được với nhau không ?
Nếu 3 phân tử etilen thì sản phẩm là ………..
CH2
CH2
+
CH2
CH2
CH2
CH2
+
n Phân tử Etylen thì sản phẩm là …
(
)
n
-Cc ph?n ?ng nhu v?y l ph?n ?ng trng h?p.
-Trùng hợp là quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn hay (polime)
III - Ứng Dụng :
ÊTYLEN
DẪN XUẤT HALOGEN
Rượu
Axit axetic
NHỰA PE , PVC
Câu1
Có 3 lọ đựng ba khí mất nhãn CO2, CH4 và C2H4, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí trên.
- L?n lu?c d?n ba ch?t khí qua dung dịch nước vôi trong khí nào làm v?n đục nước vôi trong đó là CO2 còn lại CH4 và C2H4
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
- Cho hai khí cn l?i qua dung dịch nước brom n?u kh năo làm mất màu nước brom đó là C2H4
C2H4 + Br2 C2H4Br2
- Còn lại : CH4
CủNG CỐ
Bài tập 2/119 (sgk)
không
không
không

+ LAØM BT 1, 3/ 119
+ XEM TRÖÔÙC BAØI AXETILEN
+ SO SAÙNH TCHH CUÛA ETYLEN VAØ AXETILEN
DẶN DÒ:
 
Gửi ý kiến