Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sỷ Long
Ngày gửi: 20h:55' 15-11-2021
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 1275
Số lượt thích: 0 người
Teacher: Nguyen Thi To Anh
to our English class
Lesson 2:
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
A CLOSER LOOK 1
Monday, November 15th 2021
preserve (v):  
ritual (n):  
incense (n):  
companion (n):  
historian (n):  
bảo tồn, giữ gìn  
hương, nhan 
offering of incense: 
lễ dâng hương
(lễ) nghi thức=ceremony
bạn đồng hành 
nhà sử học  
respect(v): 
tôn trọng 
commemorate(v):
tưởng nhớ 
Good fortune(n): 
worship(v):
thờ cúng 
Vận may 
Act 1. Match the words to their meanings.
1. To preserve
2.To worship


3. A performance
4. A ritual

5. To commemorate
a. A show
b. An act of special meaning that
you do in the same way each time
c. To keep a tradition alive
d. To remember and celebrate
something or someone
e. To show respect and love
for something or someone
1.c
2.e
3.a
4.b
5.d
What does “to preserve” mean?
To keep a tradition alive.
2. Complete the sentences using the words in 1.
1. The Giong Festival is held every year to ___________Saint Giong,our traditional hero.
2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to _______him.
3. Thanks to technology, we can now________ our culture for future generations.
4. In most festivals in Viet Nam, the _______ often begins with an offering of incense.
5. The Le Mat Snake _____________is about the history of the village.
1. The Giong Festival is held every year to
_____________Saint Giong, our traditional hero.
commemorate
2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to _______him.
worship
3. Thanks to technology, we can now________ our culture for future generations.
preserve
4. In most festivals in Viet Nam, the _______ often begins with an offering of incense.
ritual
5. The Le Mat Snake _____________is about the history of the village.
performance
Act 2. Complete the sentences using the words in 1.
1. The Giong Festival is held every year to ___________Saint Giong,our traditional hero.
2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to _______him.
3. Thanks to technology, we can now________ our culture for future generations.
4. In most festivals in Viet Nam, the _______ often begins with an offering of incense.
5. The Le Mat Snake _____________is about the history of the village.
commemorate
worship
preserve
ritual
performance
Act 3. Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.
1. WATCH ____________
2. HAVE ______________
3. WORSHIP ______________
4. PERFORM _______________
….a ceremony, a show
…(all can fit)
…a god/ a hero
…a ritual, a ceremony,
a show
Pronunciation
Stress of words ending in -ion and –ian
(nhấn trọng âm các từ có đuôi –ion và -ian)

disciplinarian
incoordination
prefix
suffix
Tiếp đầu ngữ(tiền tố)
Tiếp vị ngữ(hậu tố)
-Tiền tố và hậu tố: là 1 chữ cái hoặc nhóm chữ cái được thêm vào đầu hoặc cuối của từ.
+Tiền tố thay đổi nghĩa của từ
+Hậu tố thay đổi loại từ
- Trọng âm (‘) là âm tiết được phát âm to hơn trong 1 từ


Ví dụ:
Ghi nhớ:
Các từ có đuôi –ion và -ian đều là danh từ
(trong đó từ có đuôi –ian là danh từ chỉ người)
Các từ có đuôi –ion và –ian nhấn trọng âm tại
âm tiết trước nó.
Pronunciation Stress of words ending in -ion and -ian
4. a Look at the table below. What can you notice about these words?
1.competition 2.commemoration 3.procession
4.preservation 5.confusion 6.magician
7.musician 8.vegetarian 9.companion
vegetarian

competition commemoration procession
[,kɔmpi`ti∫n] [kə,memə`rei∫n] [prə`se∫n]

preservation confusion magician
[,presə`vei∫n] [kən`fju:ʒn] [mə`dʒi∫n]

musician vegetarian companion
[mju:`zi∫n] [,vedʒi`teəriən] [kəm`pænjən]
b.Now listen and repeat the words.
procession 5. politician

2. companion 6. musician

3. production 7.historian

4. competition 8. librarian
5. Listen and stress the words below.
Pay attention to the endings.
procession 5. politician

2. companion 6. musician

3. production 7.historian

4. competition 8. librarian
[prə`se∫n]
[,pɔli`ti∫n]
[kəm`pænjən]
[mju:`zi∫n]
[prə`dʌk∫n]
[his`tɔ:riən]
[,kɔmpi`ti∫n]
[lai`breəriən]
5. Listen and stress the words below.
Pay attention to the endings.
procession 5. politician
2. companion 6. musician
3. production 7.historian
4. competition 8. librarian
5. Listen and stress the words below.
Pay attention to the endings.
6. Read the following sentences and mark (`)
the stressed syllable in the underlined words.
Then listen and repeat.
1. Elephants are good companions of the people in Don Village.
2. The elephant races need the participation of young riders.
3. The elephant races get the attention of the crowds.
4. Vietnamese historians know a lot about festivals in Viet Nam.
5. It`s a tradition for us to burn incense when we go to the pagoda.

________________________
__________________________

________________
___________________

__________________
1. Elephants are good ___________ of the people in Don Village.
com`panions
companions
2. The elephant races need the __________
of young riders.
pɑrticipation
pɑrtici`pation
3. The elephant races get the __________ of the crowds.
attention
a`ttention
4. Vietnamese ___________ know a lot about festivals in Viet Nam.
historians
his`torians
5. It`s a ___________ for us to burn incense when we go to the pagoda.
tradition
tra`dition
1. Elephants are good _________ of the people in Don Village.
2. The elephant races need the
_______________ of young riders.
3. The elephant races get the
___________ of the crowds.
4. Vietnamese _______ know a lot about festivals in Viet Nam.
5. It`s a ________for us to burn incense when we go to the pagoda.

com`panions
pɑrtici`pation
a`ttention
his`torians
tra`dition
GAME: Complete the words below the pictures with 1 /-ian/ or 2 /-ion/ then mark the stressed syllable in each word. Read the words aloud.
1. magic ___
2. vegetar___
3. histor ___
4. process ___
5. celebrat___
6.congratulat_
ian
ian
ian
ion
ion
ion
Huong Pagoda festival
Buffalo fighting
festival
Cow racing
festival
Elephant race
festival
Whale
festival
Hue
festival
Le Mat Snake
festival
Lim festival
Tet
festival
Huong Pagoda festival
Buffalo fighting
festival
Cow racing
festival
Elephant race
festival
Whale
festival
Hue
festival
Le Mat Snake
festival
Lim festival
Tet
festival
Should we take part in the festivals? Why?
When we take part in the festivals, what should we do?
Hung King temple
festival
Mid-Autumn
festival
Boat -racing
festival
Cow racing
festival
Buffalo -stabbing festival
Buffalo fighting festival
preserve (v):  
ritual (n):  
incense (n):  
companion (n):  
historian (n):  
bảo tồn  
hương, nhan 
offering of incense: 
lễ dâng hương
(lễ) nghi thức=ceremony
bạn đồng hành 
nhà sử học  
tưởng nhớ 
tôn trọng 
commemorate(v): 
respect(v): 
Thursday, November 13 th 2014
Pronunciation
Homework 
- Learn vocabulary
Remember
pronunciation
Do exercises in
Workbook UNIT 5:
A1,2 page 36-37
Prepare the next
lesson: Unit 5-
A closer look 2
preserve (v):  
ritual (n):  
incense (n):  
companion (n):  
historian (n):  
bảo tồn  
hương, nhan 
offering of incense: 
lễ dâng hương
(lễ) nghi thức=ceremony
bạn đồng hành 
nhà sử học  
tưởng nhớ 
tôn trọng 
commemorate(v): 
respect(v): 
Good bye!
Have a good day
Thanks for attending our class today
Hung King
Temple Festival
(Do Son) buffalo
fighting Festival
1)
Cow Racing Festival
Boat- racing
Festival
Mid-Autumn
Festival
Buffalo-stabbing
Festival
2)
3)
5)
Elephant Racing
Festival
4)
6)
7)
8)
Rice-cooking
Festival
9)
Kate Festival
10)
Gong festival
 
Gửi ý kiến