Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thắng
Ngày gửi: 17h:08' 20-11-2021
Dung lượng: 16.2 MB
Số lượt tải: 1097
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Loan)
Sunday, November 21, 2021
WARM-UP:
Number the pictures.
1. Do Son Buffalo fighting Festival
2. Le Mat Snake Festival
3. boat race
4. ao dai fashion show
5. Elephant Race Festival
6. Cow Racing Festival
7. human chess
1
2
3
4
5
6
7
New lessons
UNIT 4
LESSON 2: A CLOSER LOOK 1
VOCABULARY
- preserve /prɪˈzɜːv/ (v)
- ritual /ˈrɪtʃuəl/ (n)
commemorate /kəˈmeməreɪt/(v)
incense /ˈɪnsens / (n)
procession /prəˈseʃn / (n)
companion /kəmˈpæniən/(n)
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/(n)
politician /ˌpɒləˈtɪʃn/ (n)
good fortune / ɡʊd ˈfɔːtʃuːn / (n)
: bảo tồn, giữ gìn
: nghi lễ
: tưởng niệm
: cây hương (nhang)
: đám rước
: bạn đồng hành
: cuộc tranh tài
: chính trị gia
: vận may, hồng phúc
CHECKING VOCABULARY
- preserve /prɪˈzɜːv/ (v)
- ritual /ˈrɪtʃuəl/ (n)
commemorate /kəˈmeməreɪt/(v)
incense /ˈɪnsens / (n)
procession /prəˈseʃn / (n)
companion /kəmˈpæniən/(n)
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/(n)
politician /ˌpɒləˈtɪʃn/ (n)
good fortune / ɡʊd ˈfɔːtʃuːn / (n)
: bảo tồn, giữ gìn
: nghi lễ
: tưởng niệm
: cây hương (nhang)
: đám rước
: bạn đồng hành
: cuộc tranh tài
: chính trị gia
: vận may, hồng phúc
VOCABULARY
1. Match the words to their meanings.
2. Complete the sentences using the words in 1.


1. The Giong Festival is held every year to _____________ Saint Giong, our traditional hero.
2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to _________ him.
3. Thanks to technology, we can now __________ our culture for future generations.
4. In most festivals in Viet Nam, the _______ often begins with an offering of incense.
5. The Le Mat Snake ____________ is about the history of the village.
commemorate
worship
preserve
ritual
performance
3. Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.
1. WATCH ________________________________
2. HAVE __________________________________
3. WORSHIP ______________________________
4. PERFORM ______________________________a ceremony
a celebration
a show
good fortune
a hero
an anniversary
a reunion
a god
a ritual
a ceremony
a show
an anniversary
a hero
a god
a ritual
a ceremony
a show
Pronunciation:
Stress in words ending in:
–ion and –ian


4. a. Look at the table below. What can you notice about these words?
competition commemoration procession
preservation confusion magician
musician vegetarian companion
compe’tition commemo’ration proce’ssion
preser’vation con’fusion ma’gician
mu’sician vege’tarian com’panion
4. b. Now listen and repeat the words.
compe’tition commemo’ration
proce’ssion preser’vation
con’fusion ma’gician
mu’sician vege’tarian
com’panion
5. Listen and stress the words below.
Pay attention to the endings.
1. procession 5. politician
2. companion 6. musician
3. production 7. historian
4. competition 8. librarian
1. proce’ssion 5. poli’tician
2. com’panion 6. mu’sician
3. pro’duction 7. his’torian
4. compe’tition 8. li’brarian
–ion
–ian


6. Read the following sentences and mark (‘) the stressed syllable in the underlined words. Then listen and repeat.
1. Elephants are good companions of the people in Don Village.
2. The elephant races need the participation of young riders.
3. The elephant races get the attention of the crowds.
4. Vietnamese historians know a lot about festivals in Viet Nam.
5. It’s a tradition for us to burn incense when we go to the pagoda.
com’panions
partici’pation
a’ttention
his’torians
tra’dition
+
HOMEWORK
- Learn the new words by heart.
- Practice pronunciation “-ion”, “-ian” again.
- Do exercises A1, 2 in workbook (page 36).
- Prepare Unit 5: Closer look 2.
Goodbye!
See you again!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến