Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Study habits

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Ngọc Mai Tâm
Ngày gửi: 22h:15' 19-10-2010
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 3620
Số lượt thích: 1 người (ĐẶNG HỮU THÀNH)
1
Warmly welcome teachers
Complete the sentences with suitable prepositions:

in
at
on
after
before
between
2..... Saturday night I went to bed......11 o`clock.
3. I`m usually free.......8p.m and 10 p.m.
4. I always brush my teeth.....meals.
1. Mozart was born.....Salzburg.. .1756.
in
in
On
at
between
after
before
5. He always gets home.......6.00 p.m because he doesn`t want to miss the six o`clock film.
6. Is your birthday...April? - Mine is ...April 7
in
on
7. Columbus discovered America .....1942.
in
Wednesday, October 20th 2010
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

Let`s sing
If you are happy
If you are happy and you know it
Clap your hands
If you are happy and you know it
Clap your hands
If you are happy and you know it
Never be afraid to show it
If you are happy and you know it
Claps your hands


Stamp your feet
Stamp your feet
Stamp your feet
Wink your eye
Wink your eye
Wink your eye
Subjects at school
English
Literature
Geography
History
Biology
Chemistry
Math
Physical
Education
Physics
Music
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

I. Getting started
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

I. Getting started
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

II. Listen and read
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

- report card /ri`pɔ:t ka:d/ (n):
- be proud of ( exp)
- improve /im`pru:v/ (v):
- Spanish /`spæni∫/ (adj):
- pronunciation /prə,nʌnsi:`ei∫ən/ (n):

- try one’s best : ( exp)
- semester /si`mestə/ (n):
phiếu điểm
tự hào, hãnh diện
cải thiện, cải tiến
tiếng Tây Ban Nha
cách phát âm
cố hết sức
học kỳ
Vocabulary:
I. Getting started
II. Listen and read
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

What and Where
report card
be proud of
improve
Spanish
pronunciation
try one’s best
semester
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

1. Practice the dialogue with a partner.
2. True or false? Check () the boxes.


a, Tim was when his mother called him.
b, Tim`s mother met his teacher at school.
c, Tim`s report is
d, Tim`s mother wants him to improve one thing.
e, Tim needs to improve his Spanish
f, Tim promised to try his best in learning Spanish.
out
at home
excellent
poor
grammar.
pronunciation
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

3. Answer the questions.
1. Practice the dialogue with a partner.
2. True or false? Check () the boxes.
a) F b) T c) F d) T e) F f) T
I. Getting started
II. Listen and read
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

Lucky number
Let’s play

Jackson said
Tim should work
harder on his
Spanish pronunciation.
Tim worked very
hard this semester.
Miss Jackson gave
Tim’s mother his
report card.
Miss Jackson
is Tim`s teacher.
Game
Lucky Number
2
5
8
Who is
Miss Jackson?
1
b) What did Miss
Jackson give
Tim’s mother?
3
c) How did Tim
study this semester?
4
d) What did Miss
Jackson say Tim
should do?
6
She gave him
a dictionary.
e) What did Tim’
mother give him
at the end of
the conversation?
7
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

a, Who is Miss Jackson?
 Miss Jackson is Tim`s teacher.
b, What did Miss Jackson give Tim’s mother?
 Miss Jackson gave Tim’s mother his report card.
c, How did Tim study this semester?
 Tim worked very hard this semester.
d, What did Miss Jackson say Tim should do?
e, What did Tim’ mother give him at the end of the conversation?
Answers.
 Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation.
 She gave him a dictionary.
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

- report card
- be proud of
- improve
- Spanish
- pronunciation

-try one’s best
- semester
phiếu điểm
học kỳ
tự hào, hãnh diện
cách phát âm
cải thiện, cải tiến
cố hết sức
tiếng Tây Ban Nha
+ Survey: What subject do you need to improve ?
Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

Period 26
Unit 5:
Study habits
Lesson 1: Getting started & Listen and read

I. Getting started
II. Listen and read
Vocabulary:
report card
be proud of
improve
Spanish
pronunciation

try one’s best
semester
1. Practice the dialogue with a partner.
2. True or false? Check () the boxes.
3. Answer the questions.
III. Home work:

Learn new words.
Do exercise 1 ( 32) in the workbook.
Thank you very much !
No_avatar
vẻyy gôd, thanks
No_avatar

thanks

No_avatar

ko hay cho lắn lol

 

Avatar

nhu cuc

 
Gửi ý kiến