Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Greetings

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trinh oanh
Người gửi: Trần Thị Kiều Trinh
Ngày gửi: 14h:49' 10-08-2017
Dung lượng: 200.2 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
Thursday , August 9th 2017.
Simple past : Quá khứ đơn
Đối với động từ to be : 1 .Thể khẳng định .

I /He/She /It/Lan + was
You/We/They/Lan and Mai + were
Ex :
Last night , I was at home .
Yesterday , he was at the seaside .
2. Thể phủ định :Ta thêm not sau : was và wereI/ He/She/It/Lan + was + not
You/We/They/Lan and Mai + were + not
was = wasn`t ; weren`t
Ex
Last night, I wasn`t at home .
Yesterday, they were not at the seaside.
3.Thể nghi vấn : Ta đưa was và were ra đầu câu .
Was + I /He/She/It/Lan ........ ?
Were+ You/We/They/Lan and Mai ..?
Ex :
Was I at school last week ?
Were they at word yeaterday ?
B .Đối với động từ thường : 1. Thể khẳng địnhI/ He/ She/ It/You/ We/ They / .......V (ed - P2
Ex
She watched TV at 5 : 00 .
They went to school at 6 :30
2. Thể phủ định :Ta mượn trợ động từ did + not .I/He/She/It/Lan + did not + V
You/We/They /s? nhi?u + did not + V
did = didn`t
Ex :
He didn`t come to school last week
We didn`t se him at the cinema last night


3. Thể nghi vấn : Ta đưa did lên đầu câu .Did + I/He/She/It/You/We/They+ V...? .
Ex :
Did he miss the train yeaterday ?
Did you visit Ho Chi Minh Museum ?

Cách sử dụng thì quá khứ đơn trong tiếng anh
Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ví dụ: - They went to the concert last night.
(Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.)
Ta thấy “tối hôm qua” là một mốc thời gian trong quá khứ. Hành động “tới nhà hát” đã xảy ra tối hôm qua và kết thúc rồi nên ta sử dụng thì quá khứ đơn.
The plane took off two hours ago.
(Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)
Ta thấy “cách đây 2 giờ” là thời gian trong quá khứ và việc “máy bay cất cánh” đã xảy ra nên ta sử dụng thì quá khứ đơn.
Dấu hiệu nhận biết thì QKĐ
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:
- yesterday (hôm qua)
last night/ last week/ last month/ last year: 
tối qua/ tuần trước/ tháng trước/năm ngoái
ago: Cách đây.
(two hours ago: cách đây 2 giờ)
(two weeks ago: cách đây 2 ngày )
- when: khi (trong câu kể)
Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn:
Ta thêm “-ed” vào sau động từ:
- Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.
Ví du:      
  watch – watched        turn – turned                want – wanted
* Chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.
+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.
Ví dụ:            
type – typed              smile – smiled           agree – agreed
+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.
Ví dụ:          
stop – stopped          shop – shopped        tap – tappe
NGOẠI LỆ: commit – committed              travel – travelled                  prefer - preferred
+ Động từ tận cùng là “y”:
- Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.
Ví dụ:            
play – played                        stay - stayed
- Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.
Ví dụ:            
study – studied         cry - cried
 Một số động từ bất qui tắc không thêm “ed”.
Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “ed”. Những động từ này ta cần học thuộc.
Ví dụ:
go – went       get – got       see – saw       buy – bought.
Bài tập tiếng anh : Thì Quá khứ đơn
Câu 1: Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn :
It/ be/ cloudy/ yesterday.
2. In 1990/ we/ move/ to another city.
3. When/ you/ get/ the first gift?
4.She/ not/ go/ to the church/ five days ago.
5. How/ be/ he/ yesterday?
6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?
7. They/ happy/ last holiday ?
8. How/ you/ get there?
9. I/ play/ football/ last/ Sunday.
10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.
11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.
12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.
13. We/ have/ fun/ yesterday.
14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.
Câu 2. : Lựa chọn và điền dạng đúng của từ :
1.She.....out with her boyfriend last night.
2.Laura.....a meal yesterday afternoon.
3.Mozart.....more than 600 pieces of music.
4.I.....tired when I came home.
5.The bed was very comfortable so they.....very well.
6.Jamie passed the exam because he.....very hard.
7.My father.....the teenagers to drive when he was alive.
8. Dave.....to make a fire but there was no wood.
9 .The little boy.....hours in his room making his toys.
10.The telephone.. several times and then stopped before I could answer it.
Câu 3: Chia động từ trong ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn :
Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1........... young. Her father (marry)2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful. The evil queen (order)3.............a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase)4.............her away instead, and she (take)5.............refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6.............with the dwarfs and took care of them and they (love)7.............her dearly. Then one day the talking mirror (tell)8.............the evil queen that Snow White was still alive. She (change)9.............herself into a witch and (make)10.............a poisoned apple. She (go)11.............to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put)12.............her into an everlasting sleep. Finally, a prince (find)13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be)14.............married and lived happily ever after.
Bài 4: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. My sister (get) married last month.
2. Daisy (come) to her grandparents’ house 3 days ago.
3. My computer (be ) broken yesterday.
4. He (buy) me a big teddy bear on my birthday last week.
5. My friend (give) me a bar of chocolate when I (be) at school yesterday.
6. My children (not do) their homework last night.
7. You (live) here five years ago?
8. They (watch) TV late at night yesterday.
9. Your friend (be) at your house last weekend?
10. They (not be) excited about the film last night.Bài 5: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống.
1. They __________ the bus yesterday.
A.don’t catch  ;B.weren’t catch ;  C. didn’t catch ; D. not catch
2. My sister  __________ home late last night.
A. comes          B. come     C. came              D. was come
3. My father __________  tired when I __________ home.
A. was – got      B. is – get     C. was – getted      D. were – got
4. What __________ you __________ two days ago?
A. do – do       B. did – did    C. do – did            D. did – do
5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?
A. do – go        B. does – go       C. did – go        D. did – went
Bài 6 : Sử dụng hình thức động từ trong quá khứ :
1. Yesterday, I (go)_____ to the restaurant with a client. 
2. We (drive) _____ around the parking lot for 20 mins
to find a parking space. 
3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 
4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 
5. I (say), "No, my secretary forgets to make them." 
6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 
7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car. 
8. Then we (see) ______ a small grocery store. 
 9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 
10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 
11. I (not go) ______ to school last Sunday.
12. She (get) ______ married last year?
13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.
14. I (love) ______ him but no more.
15. Yesterday, I (get) _____ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.
Bài 7 : Hoàn thành các câu sử dụng hình thức đơn giản trong quá khứ đơn .
1. I _____ at home all weekend. (stay) 
2. Angela ______ to the cinema last night. (go)
3. My friends _____ a great time in Nha Trang last year. (have)
4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)
5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)
6. My parents ____ very tired after the trip. (be)
7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)
8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri
Nguyen aquarium. (see)
9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)
10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)
11. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)
12. We _____ the food was delicious.(think)
13. Yesterday, I (go)____ to the restaurant with a client.
14. We (drive) ______ around the parking lot for 20
mins to find a parking space.
15. When we (arrive) _____ at the restaurant, the place (be) ______ full.
16.The waitress (ask)____ us if we(have) reservations.
17. I (say), "No, my secretary forgets to make them."
18. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
19. My client and I slowly (walk) _____ back to the car
20. Then we (see) ______ a small grocery store.
21. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
22. That (be) _____ better than waiting for two hours.
23. I (not go) ______ to school last Sunday.
24. She (get) ______ married last year?
25. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.
26. I (love) ______ him but no more.
27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6. 30.
28. They (buy) that house last year.
29. She (not go) to school yesterday.
30. That boy (have) some eggs last night.
Bài 8:Viết câu hoàn chỉnh. Sử dụng quá khứ đơn giản của động từ.
1. I/ go swimming/ yesterday.
=>
2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.
=>
3. my mother/go shopping/with/ friends/ in/ park.
=>
4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.
=>
5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.
=>
6. my father/ play/ golf/ yesterday.
=>
7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.
=>
8. they/ have/ nice/ weekend.
=>
9. she/ go/ supermarket yesterday.
=>
10. We/ not go/ school last week.
=>
Bài 7 : Quá khứ đơn
1. She (spend) ____ all her money last week.
2. Mum (not spend) _________ any money on herself.
3. I (lend) __________ my penknife to someone, but I can`t remember who it was now.
4. John and his father (build) ___________ the cabin themselves last year.
5. My parents (sell) ______ the stereo at a garage sale.
6. ______You (tell) ____ anyone about this yesterday?
7. The unidentified plant (bear) ___ gorgeous flowers.
8.She (tear)__the letter to pieces and threw it in the bin.
9. He often (wear) ___________ glasses for reading.
10. Before God He (swear) _______ he was innocent
11. Yesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.
12. We both (sleep) _________ badly that night.
13. She (weep) _____ for the loss of her mother.
14. Jane (keep) _________ the engine running.
15. A huge wave (sweep) _______ over the deck
16. Mum (pay) _______ for my driving lessons.
17. He (lay) _______ his hand on my shoulder.
18. He (break)___ the biscuit in half and handed one piece to me.
19.He (choose)_____ his words carefully as he (speak) ______.
20. He to the zoo last Sunday (go)
21. She (not/watch)................TV last night
22. They (meet)..............................their friends at the movie theater last week
23. What..............you (do).............last night
24. .............. they (buy)..............a new car two days ago?
25. We .............. (have) a lot of homework yesterday.
Bài 8 : Sử dụng đúng hình thức của động từ .
Yesterday (be)............... Sunday, Nam (get)……........up at six. He (do) ................ his morning exercises.He (take) ................ a shower, (comb).............. hair, and then he (have) ................. breakfast with his parents. Nam (eat)............. a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush)............... his teeth, (put).............. on clean clothes, and (go)…….... to his grandparents` house. He (have) ........... lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o`lock. He (do)……..... his homework. He (eat)............ dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take)...... him to the movie theater. It (be).................a very interesting film. They (come) ............. back home at 9. 30. Nam (go)................... to bed at ten o`clock.
Yesterday (be)......... Sunday,Nam (get) ......... up at six.He (do) ..... his morning exercises.He (take) .....a shower, (comb)........ hair, and then he (have) ....... breakfast with his parents. Nam (eat) ........ a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast . After breakfast, he (help)........ Mom clean the table. After that, he (brush)...... his teeth, (put) ...... on clean clothes, and (go) ….... to his grandparents` house. He (have) ...... lunch with his grandparents. He (return) ……to his house at three o`lock.He (do)....... his homework. He (eat) .......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take)..... him to the movie theater. It (be).......a very interesting film. They (come) ...... back home at 9. 30. Nam (go) .............. to bed at ten o`clock.
1. What day was yesterday? .................................................................................
2. What time did Nam get up? ..............................................................................
Yesterday (be)..... Sunday, Nam (get).......up at six. He (do) ..... his morning exercises.He (take) ......a shower, (comb) ...... hair, and then he (have) ........ breakfast with his parents. Nam (eat) ......... a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) ........ Mom clean the table. After that, he (brush)....... his teeth, (put)..... on clean clothes, and (go).......... to his grandparents` house. He (have) ........ lunch with his grandparents. He (return) …… to his house at three o`lock. He (do)...... his homework. He (eat) .......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take)......... him to the movie theater. It (be).........a very interesting film. They (come) ........ back home at 9. 30. Nam (go) ....... to bed at ten o`clock.
3. What did he do after breakfast? .........................................................................
4. Who did he have lunch with? ...........................................................................
Yesterday (be)..... Sunday, Nam (get).......up at six. He (do) ..... his morning exercises.He (take) ......a shower, (comb) ...... hair, and then he (have) ........ breakfast with his parents. Nam (eat) ......... a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) ........ Mom clean the table. After that, he (brush)....... his teeth, (put)..... on clean clothes, and (go).......... to his grandparents` house. He (have) ........ lunch with his grandparents. He (return) …… to his house at three o`lock. He (do)...... his homework. He (eat) .......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take)......... him to the movie theater. It (be).........a very interesting film. They (come) ........ back home at 9. 30. Nam (go) ....... to bed at ten o`clock.
5. What time did he have dinner? ..........................................................................
6. What time did Nam go to bed? ........................................................................
Bài 9 : Sử dụng mẫu quá khứ của động từ :
1. I (be)........................ a student 2 years ago.
2. He (be)..................... a doctor two years ago.
3. They (be)................... farmers last year.
4. Lan and Ba (be)............ nurses last year.
5. It (be not)............... cold yesterday.
6. She (be not)................. a pupipl last week.
7. This hat (be not)............... new yesterday.
8.My parents (be not)…... teachers two years ago
9. He (be not)............... a mechanic last Monday.
10. (Be)........... he an engineer yesterday.
No, he (be not)................
11. (Be)................. It hot last week?
12. The windows (be)..... open last Monday.
13. (Be) ........ you a teacher two years ago?
Yes, I (be).................
14. Where (be)........... Nam from yesterday?
15. Why (be)....... he unhappy last Tuesday?
16.I (remember)........ your trip to Nha Trang
two years ago.
17.Ba (wear)......... the cap all day yesterday.
18. I (eat)............ a lot of fish yesterday.
19. Her aunt (take)................ her to see Cham
Temple last year.
20. Tuan (have)................. a new bike yesterday.
21. She (not buy).............. a new ruler yesterday.
22. He (not talk).............. with his parents about his vacation in Da Lat last year.
23. They (not come) ............... school yesterday?
24. The windows (not close)............. yesterday?
25.We (not return).................at home at 7 pm last Monday.
26. She (not eat)............. fish and crab yesterday.
27.Lan (not go) …………. Ho Chi Minh city two years ago.
28. My parents (not take).......... to Vung Tau last week.
29. We (not have)................. a lot of friends in Ha Noi.
30. Lan and Hoa (be)......... your school two years ago?
31. What they (play).................... last week?
32. What Hoa (try)........................... on yesterday?
33.Who (talk)............. to about the film on TV last Monday?
34. Where they (stop)................ on their way back last Sunday?
35. What the student (wear)....................... at school two years ago?
36. Where you (put) ………… the cake yesterday?
37.What time you(leave)..... ……… home for school yesterday?
38. What Ba (receive).............. from Liz last week?
39. How long he (do)............ this hat yesterday?
40. What time you (go).......... to bed last night?
41. You (go)......... to Dalat for last tet vacation?
42. He (have)...... a lot of friends in Ho Chi Minh
city 3 years ago?
43. His uncle (take)........... him to see Tri Nguyen aquarium last week?
44. Liz (buy).......... a lot of souvenirs yesterday?
45.They (put)…....... the fish in the big bag last
Sunday?
 
Gửi ý kiến