Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thu Hà
Ngày gửi: 14h:33' 22-11-2022
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 360
Số lượt thích: 0 người
Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022
Đạo đức

Truyện: Phần thưởng

Từ khi ông mất, bà của Hưng buồn lắm. Năm nay, bà hơn tám
mươi tuổi rồi, miệng bà đã móm mém, tai bà nghe không rõ.
Hôm nay họp lớp, cô giáo tuyên dương các bạn tháng vừa qua
đã cố gắng học tập tiến bộ. Hưng cũng được nêu tên. Cô còn tặng
mỗi bạn một món quà nhỏ, bọc giấy hoa cẩn thận. Phần thưởng của
Hưng là một gói bánh và một chiếc bút xinh xắn.
Tan học, vừa về đến nhà, Thấy bà đang ngồi một mình, Hưng
chạy đến sà vào lòng bà khoe:
- Bà ơi! Hôm nay cháu được cô giáo khen đấy bà ạ!
Bà nghiêng đầu, như để cố lắng nghe. Hưng ghé sát tai bà, nói
chậm từng tiếng:
- Cháu còn được thưởng gói bánh xốp mềm và thơm lắm. Cháu
biếu bà ạ!
Bà cười, đưa tay đón gói bánh rồi xoa đầu Hưng:
- Bà nghe rõ rồi. Cháu bà ngoan quá! Nếu ông còn sống, chắc
ông cũng rất vui vì tấm lòng thơm thảo của cháu.
Theo NGUYỄN THỊ CẦU

* Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa
baïn Höng ?

Bạn Hưng rất yêu quý bà, biết
quan tâm chăm sóc bà.

* Theo em, baø bạn Höng caûm thaáy theá naøo
tröôùc vieäc laøm cuûa Höng ?

Bà bạn Hưng sẽ rất vui.

Qua câu chuyện này, em thấy bạn
Hưng là người cháu thế nào?
Höng yeâu quý baø, chaêm soùc baø.
Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.

Chúng ta phải đối xử với ông
bà, cha mẹ như thế nào ?
Chúng ta phải kính trọng, quan
tâm chăm sóc, hiếu thảo.

Vì sao chúng ta phải hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ?
Ông bà cha mẹ là nhưng
người đã sinh thành, nuôi
dưỡng chúng ta nên người.
Vì vậy,chúng ta phải hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ.

GHI NHỚ
Ông bà cha mẹ là nhưng người đã
sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta
nên người. Vì vậy,chúng ta phải
hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Công
như
núithơ,
Thái Sơn
Em
cócha
biết
câu
câu ca dao,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
tụcMột
ngữlòng
nàothờ
khuyên
chúng
ta
phải
mẹ kính cha
biết
yêu
thương,
hiếu
thảo
với ông
Cho
tròn
chữ
hiếu mới
là đạo
con.
bà, cha mẹ không?
Ca dao.

THỰC HÀNH

Bài tập 1: Cách cư xử của các
bạn trong những tình huống
dưới đây là đúng hay sai? Vì
sao?

a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh
vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa
Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy
Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n
mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn
nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ.

c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt.
Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái
ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho
con kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây
cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách,
thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa
lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông
trồng.

đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ
b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau,
chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë
phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang
vuèt ngùc bµ.

Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn
trong những tình huống dưới đây là
đúng hay sai? Vì sao?

Đúng

Sai

a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v×
ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­
íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ
mang tói vµo nhµ.
c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa
®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con
kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn
mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin
một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau,
chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y
sang vuèt ngùc bµ.

a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i
chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc
béi v× ch¼ng cã ai ®­ưa sinh
®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.

b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng
thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu
n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho
m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp
mÑ mang tói vµo nhµ.

c.Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt
mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa
®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí
mua truyÖn tranh cho con
kh«ng?”

d.Ông nội của Hoài rất thích chơi
cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn
sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có
khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang
về cho ông trồng.

đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n
Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe
tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn,
Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ.

a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v×
ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu
nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp
mÑ mang tói vµo nhµ.
c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa
®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con
kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn
mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin
một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau,
chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y
sang vuèt ngùc bµ.

Qua bài tập 1, các em cần học
tập việc làm của các bạn nào?
Qua bài tập 1, các em cần học tập
việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn
Hoài, bạn Nhâm.
Vì sao các em cần học tập việc làm
của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn
Nhâm?
ViÖc lµm cña b¹n Loan, bạn Hoài vµ
b¹n Nh©m đã thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o víi
«ng bµ, cha mÑ.

• Theo em, việc làm thế nào là hiếu thảo
với ông bà, cha mẹ ?

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là quan tâm
tới ông bà, cha mẹ, chăm sóc lúc ông bà,
cha mẹ bị mệt, ốm đau. Làm giúp ông bà,
cha mẹ những công việc phù hợp.
Chúng ta không nên làm gì đối với với
ông bà, cha mẹ ?
Không nên đòi hỏi đối với với ông bà,
cha mẹ khi bận, mệt, những việc không
phù hợp ( mua đồ chơi,…)

Bài tập 2: Em h·y ®Æt tªn cho mçi bøc
tranh d­ưới ®©y vµ nhËn xÐt vÒ viÖc lµm
cña b¹n nhá trong tranh.

Quan sát tranh và
thảo luận nhóm đôi

Tranh vẽ gì?

Emđộng
có nhận
về việc
Hành
của xét
bạngìnhỏ
chưa
làm của bạn nhỏ?
đúng.

Vì sao
động
của
Hành
độnghành
của bạn
nhỏ
chưa
đúng
chưa
tôn trọng
và quan
bạnvìnhỏ
chưa
đúng?
tâm tới bố mẹ, ông bà.

Việc làm của bạn chỉ biết đến riêng
mình, không để ý đến ông bà,cha mẹ.

Em Cậu
đặt
bécho
íchtranh
kỉ
Cậu
bétên
chưa
ngoan

Tranh vẽ gì?

vẽxét
gì? gì về
Em cóTranh
nhận
việc làm của cô bé?

Cô bé rất ngoan, biết
chăm sóc khi bà ốm.

Việc làm của cô bé đáng là
một tấm gương tốt để chúng
ta học tập.hiÕu
th¶o
Em
đặt
tên
cho
tranh
Một tấm gương
tốt

Cậu bé
ích kỉ

C« bÐ
hiÕu th¶o

Vì sao chúng ta phải hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ?

GHI NHỚ
Ông bà cha mẹ là nhưng người đã
sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta
nên người. Vì vậy,chúng ta phải
hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Công
như
núithơ,
Thái Sơn
Em
cócha
biết
câu
câu ca dao,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
tụcMột
ngữlòng
nàothờ
khuyên
chúng
ta
phải
mẹ kính cha
biết
yêu
thương,
hiếu
thảo
với ông
Cho
tròn
chữ
hiếu mới
là đạo
con.
bà, cha mẹ không?
Ca dao.

Chúc các em
chăm ngoan,học tốt!
 
Gửi ý kiến