Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Anh
Ngày gửi: 10h:30' 12-11-2012
Dung lượng: 559.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
BÀI 6:
THỰC HÀNH
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
I/ Mục tiêu:
II/ Chuẩn bị:
III/ Nội dung và cách tiến hành:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
1/ Quan sát sự đa dạng về các cấp tổ chức:
2/ Quan sát đa dạng 5 giới sinh vật:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Caùc loaïi teá baøo:
+ Caùc loaïi moâ:
+ Cô quan:
+ Heä cô quan:
+ Cô theå ñôn baøo:
+ Cô theå ña baøo:
+ Quaàn theå:
+ Quaàn xaõ vaø heä sinh thaùi:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
3 loaïi teá baøo APC

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Moâ lieân keát:
+ Moâ cô Tim:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THỚI GIỚI SINH VẬT
Moâ cô tim
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Cô quan hoâ haáp:
+ Cô quan baøi tieát:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT


Cơ Quan hô Hấp
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT


Cô Quan baøi tieát
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Hệ thần kinh:
+ Hệ miển dịch:

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬTHeä thaàn kinh
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT


Hệ Miển Dịch
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Trùng amip:
+ Trùng roi xanh:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Voi:
+ Baùo:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THỚI GIỚI SINH VẬT
+ Quaàn theå sö töû:
+ Quaàn theå caù saáu:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Quần xã:
+ Hệ sinh thái:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Quần xã rừng mưa nhiệt đới:
+ Quần xã rừng ngập mặn ven biển:
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
+ Hê sinh thái biển:
+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
VQG Traøm Chim
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT

ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT
 
Gửi ý kiến