Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Khả Ái
Ngày gửi: 20h:45' 20-08-2009
Dung lượng: 313.0 KB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
HOÁ TỔNG HỢP VÀ QUANG TỔNG HỢP
(tt)
BÀI 26:
I. HOÁ TỔNG HỢP
II. QUANG TỔNG HỢP
2. SẮC TỐ QUANG HỢP
1. KHÁI NIỆM QUANG HỢP
3. CƠ CHẾ QUANG HỢP
3. CƠ CHẾ QUANG HỢP
a. Tính chất hai pha của quang hợp
b. Pha sáng và pha tối của quang hợp
SƠ ĐỒ PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP
Năng lượng
DL
DL*
ATP
H2O
½ O2 + 2H+ + 2e-
NADP+ + 2H+
NADPH + H+
Pha sáng
ADP
SƠ ĐỒ PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP
Năng lượng
DL
DL*
ATP
H2O
½ O2 + 2H+ + 2e-
NADP+ + 2H+
NADPH + H+
Pha sáng
ADP


CO2CO2


ATP


NADPH


ATP


NADPH
glucozơ
Cacboxil hoá
Giai đoạn khử
Giai đoạn tái tạo RiDP
Tạo glucozơ
SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHU TRÌNH CANVIN


ATP
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Từ pha sáng


CO2


NADPH
glucozơ
Cacboxil hoá
Giai đoạn khử
Giai đoạn tái tạo RiDP
Tạo glucozơ
SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHU TRÌNH CANVIN


ATP
- Quá trình quang hợp không diễn ra ở lục lạp mà diễn ra ở màng sinh chất
- Vi khuẩn quang hợp không tạo ra NADPH mà tạo ra NADH
?
Quá trình quang hợp ở một số vi khuẩn có gì khác so với thực vật?
?
Có người cho rằng: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng”.Theo em, câu nói đó có đúng không? Tại sao?
III. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÔ HẤP VÀ QUANG HỢP
Sơ đồ: mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
Chỉ diễn ra trong TB quang hợp ở TV khi đủ ánh sáng
Diễn ra trong mọi TB sống, mọi lúc
Đặc điểm khác
Có sắc tố quang hợp
Không có sắc tố
Sắc tố
Lục lạp
Ty thể
Nơi thực hiện
Tích luỹ năng lượng
Giải phóng năng lượng
Năng lượng
C6H12O6+O2CO2+H2O
+ NL(ATP+nhiệt)
Phương trình
tổng quát
Quang hợp
Hô hấp
Đặc điểm
?
(5C)
SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHU TRÌNH CANVIN
CO2
RiDP
Ribulozơ 1,5 diphotphat
?
(3C)
? (3C)
Glucozơ
ATP
NADPH
APG (3C)
AlPG (3C)
Câu 1: Trong quang hợp, oxy được tạo ra trong quá trình nào sau đây?
A. Hấp thu ánh sáng của diệp lục
B. Quang phân ly nước
C. Các phản ứng oxy hóa – khử
D. Truyền điện tử
Câu 2: Hoạt động sau đây KHÔNG xảy ra trong pha sáng của quang hợp là
A. diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng
B. nước được phân ly và giải phóng điện tử
C. cacbonhydrat được tạo thành
D. hình thành ATP

Câu 3: Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là
A. các điện tử được giải phóng từ quang phân ly nước
B. sự tạo thành ATP và NADPH
C. sắc tố quang hợp hấp thu năng lượng
D. sự giải phóng oxy
Câu 4: Chu trình nào sau đây thể hiện cơ chế phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp?
A. Chu trình Crep
B. Chu trình axit axêtic
C. Chu trình Cnôp
D. Chu trình Canvin
Câu 5: Sản phẩm ổn định đầu tiên trong chu trình Canvin là
A. RiDP
B. AlPG
C. APG
D. NADPH
Câu 6: Sản phẩm tạo ra trong pha tối của quang hợp là:
A. ATP, NADPH, O2
B. chất hữu cơ, H2O
C. C6H12O6, H2O, ATP
D. cacbohidrat
Câu 7: Hoạt động xảy ra trong pha tối quang hợp là
A. giải phóng O2
B. cố định CO2 thành cacbohidrat
C. giải phóng điện tử nhờ quá trình phân li nước
D. tổng hợp nhiều phân tử ATP
Câu 8: Phát biểu sau đây có nội dung đúng là
A. Trong quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
B. Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
C. Một trong những sản phẩm của quang hợp là khí O2
D. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2
Sản phẩm
Quang lí

Quang hoá
+ Tổng hợp ATP

+ Quang phân li nước

+ Tổng hợp chất khử mạnh
Diễn biến
Chất tham gia
Pha tối
Pha sáng
Diệp lục tố, NLAS, NADP+, ADP, H2O, các enzim
RiDP, CO2, NADPH, ATP, các enzim
Quang lí
DLDL*
Quang hoá
+ Tổng hợp ATP
ADP+PiATP
+ Quang phân li nước
H2O  1/2O2 + 2H+ + 2e-
+ Tổng hợp chất khử mạnh
NADP+ + 2H+ NADPH + H+
Giai đoạn Cacboxil hoá

Giai đoạn khử

Tổng hợp cacbohidrat và tái tạo RiDP

H2O, chất hữu cơ
O2, ATP, NADPH
 
Gửi ý kiến