Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doi Thien Duc
Ngày gửi: 21h:31' 28-09-2022
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 1001
Số lượt thích: 0 người
Tiết 20, 21, 22:
*HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ_ HỒI THỨ 14_ *_ - Ngô Gia Văn Phái - _
*1. Tác giả: Ngô Gia Văn Phái *
*I. Tìm hiểu chung:
*- Một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì *+ Ngô Thì Chí (1753 - 1788) *+ Ngô Thì Du (1772 - 1840) *- Là những cây bút trung thực, tư tưởng tiến bộ
*2. Tác phẩm:
*a. Hoàn cảnh sáng tác: Cuối triều Lê đầu triều Nguyễn – Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho vua Lê
*b. Thể loại: Thể chí – tiểu thuyết lịch sử theo kiểu chương hồi
*c. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, nghị luận
*d. Nhan đề: Ghi chép lại sự thống nhất của vương triều nhà Lê
*e. Bố cục: 3 phần
* * *Phần 1 *Từ đầu -> _Năm Mậu Thân 1788:_ *Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân ra Bắc *__ *__
*Phần 2 *Tiếp -> kéo vào thành: *Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung
*Phần 3 *Còn lại: *Sự thảm bại của quân Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống
* Tóm tắt
*Trước sự lớn mạnh của nghĩa quân Tây Sơn, vua Lê Chiêu Thống bèn cầu cứu nhà Thanh. Nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị và hai mươi vạn binh lính tính sang thôn tín nước ta. Hay tin, thủ lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn bấy giờ là Nguyễn Huệ bèn lên ngôi vua ở kinh thành Huế, hiệu là Quang Trung rồi cấp tốc dẫn quân ra Bắc để chinh phạt. Ngày hai mươi lăm nghĩa quân xuất phát thì đến ngày hai mươi chín nghĩa quân đã có mặt tại Nghệ An. Ở đây, vua Quang Trung chiêu mộ thêm binh sĩ, theo chế độ cứ ba suất đinh thì lấy một suất lính, chẳng mấy chốc đã được một đội quân tinh nhuệ, chia thành năm đội và cùng nhau tiến ra Bắc. Đến ngày ba mươi tháng Chạp, nghĩa quân đã có mặt tại Tam Điệp. Tại đây, vua đã động viên, khích lệ những binh lính của mình để nêu cao tinh thần chiến đấu, bên cạnh đó vua cũng cho binh lính ăn tết trước và hẹn ngày mồng bảy tết sẽ ăn khải hoàn. Ở đây, vua Quang Trung cũng nhìn ra nhân tài Ngô Thì Nhậm và dự đoán trước được tương lai của đất nước trong mười năm tới. Nghĩa quân tiếp tục tiến ra Bắc, trong khi đó ở Bắc Kì, Tôn Sĩ Nghị và vua tôi nhà Nguyễn chủ quan không hề biết gì đang mải mê vui thú trong rượu thịt của ngày tết. Rạng sáng ngày mùng Ba tết, nghĩa quân tiến sát và tiêu diệt gọn đồn Hà Hồi, tiếp tục mùng Năm tết tiến đến đồn Ngọc Hồi, tiến vào Thăng Long mà đánh, kết quả là nghĩa quân đại thắng còn Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên người không kịp mặc áo giáp chạy về Phương Bắc; vua Lê Chiêu Thống cũng đưa gia đình, cướp thuyền của dân chạy theo Tôn Sĩ Nghị vô cùng thê thảm.
*1. Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung.
*Khi Bắc Bình Vương đư­ợc tin cấp báo quân Thanh đã đến Thăng Long, Ông đã có phản ứng như thế nào ?
*Nghe tin: Giận lắm, họp tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay.
*Khi mọi người đến họp đã khuyên Ông điều gì ? Ông đã hành động như thế nào ?
*Nghe lời tướng sĩ lên ngôi Hoàng đế, sau đó hạ lệnh xuất quân (25/12/1788 )
*Khi nghe mọi người đến họp khuyên Quang Trung đã có nghe lời tướng sĩ, lên ngôi Hoàng đế... Việc làm đó chứng tỏ ông là con người như thế nào ?
*Thấu hiểu lẽ phải, có ý chí quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược
*II. Đọc – Tìm hiểu văn bản
** Ngày 29 tháng 12 đến Nghệ An:
*Ngµy 29 th¸ng 12 Quang Trung ®ã ®Õn ®Þa danh nµo ? Ở ®©y ¤ng ®ã cã nh÷ng viÖc lµm g× ?
*GÆp La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp hái viÖc ®¸nh giÆc.
*KÐn lÝnh ë NghÖ An vµ më cuéc duyÖt binh lín.
*S¾p xÕp ®éi ngò vµ truyÒn cho qu©n sÜ ngåi nghe lÖnh vµ dô hä.
*ChØ trong vßng ngµy 29 Quang Trung lµm ®­îc bao nhiªu lµ viÖc lín. Nh÷ng viÖc lµm ®ã cho thÊy ¤ng lµ mét người lu«n hµnh ®éng như­ thÕ nµo ?
*Hµnh ®éng m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n.
*II. Đọc – Tìm hiểu văn bản
*1. Hình tượng người anh hùng Quang Trung
*a. Nhà lãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ
*Tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế “chính vị hiệu”, “giữ lấy lòng người” *Thân chinh “đốc suất đại binh” ra Bắc *Tìm gặp La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp để hỏi kế sách *Tuyển mộ quân sĩ và “mở cuộc duyệt binh lớn” ở Nghệ An, phủ dụ tướng sĩ
*-> Giải quyết nhanh gọn và có chủ đích
*_ … “ _Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
*Thông báo đất nước lâm nguy có giặc Thanh sang xâm lược.
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
*Khẳng định chủ quyền đất nước
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Mimh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
*Nêu bật dã tâm xâm lược của giặc đã có từ lâu. Lên án hành động xâm lược phi nghĩa của giặc là trái với đạo trời
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Mimh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
*Tự hào về truyền thống đánh giặc cứu nước của ông cha ta. Tin tưởng vào cuộc kháng chiến chính nghĩa sẽ tất thắng.
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
* Kêu gọi tướng sĩ đoàn kết một lòng đánh giặc cứu nước.
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
* Ra kỷ luật nghiêm với quân sĩ.
*_ … “_Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!”.
** Ý nghĩa của lời phủ dụ: *Lời phủ dụ thấu tình đạt lý như lời hịch, khích lệ, động viên tinh thần binh sĩ phấn khởi đánh giặc cứu nước.
*Em thấy lời nói chỉ dụ nêu lên những gì?
*Kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn ®Êt n­ưíc.
*Nªu lªn dã t©m cña giÆc ph­ương B¾c.
*Tù hµo vÒ c«ng lao ®¸nh giÆc ngo¹i x©m cña cha «ng.
*Tin tư­ëng vµo chÝnh nghÜa cña cuéc hµnh binh diÖt Thanh vµ kªu gäi qu©n sÜ ®¸nh giÆc.
*Ra kû luËt ®èi víi qu©n sÜ.
*Tõ lêi dô qu©n sÜ trªn em thÊy tµi n¨ng nµo cña NguyÔn HuÖ ®­ược béc lé ?
*TrÝ tuÖ, s¸ng suèt vµ nh¹y bÐn.
*Lời chỉ dụ của Quang Trung - Nguyễn Huệ
*b. Người trí tuệ sáng suốt, nhạy bén trước thời cuộc
*Nhận định tình hình đất nước *Khẳng định chủ quyền dân tộc *Nêu lên giã tâm của giặc phương Bắc *Nêu cao truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc *Kêu gọi, khích lệ tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của quân sĩ *Đề ra kỉ luật nghiêm với tướng sĩ
*-> Khích lệ tướng sĩ bằng những tấm gương chiến đấu dũng cảm chống giặc ngoại xâm thuở trước: Trưng Nữ Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành
** Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1788
*Sau khi më cuéc duyÖt binh vµo ngµy 29 ë NghÖ An. Ngµy h«m sau ( 30 TÕt ) Quang Trung ®ã cã quyÕt ®Þnh g× ?
*H¹ lÖnh xuÊt qu©n ®Õn Tam §iÖp.
*Më tiÖc khao qu©n.
*Xö trÝ hai t­ướng Së vµ L©n
*Ho¹ch ®Þnh kÕ s¸ch ®¸nh giÆc vµ tÝnh kÕ ho¹ch ngo¹i giao sau chiÕn tranh.
*T¹i Tam §iÖp, Quang Trung ®ã cã nh÷ng viÖc lµm nµo ?
*Tèi 30 TÕt th× lªn ®­ường tiÕn qu©n ra Th¨ng Long.
*-> Sáng suốt trong việc dùng người. *-> Có tầm nhìn xa trông rộng *-> Ý chí quyết chiến, quyết thắng
*c. Con người có ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng
*Khẳng định trong vòng 10 ngày có thể lấy lại kinh thành Thăng Long *“việc binh đao không bao giờ dứt”, “…cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng”: Tính sẵn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng
*-> Vị vua tài trí, tâm sáng, yêu chuộng hòa bình
- chạy sang , cầu viện hoàng đế nhà Thanh là . Cuối năm 1788, sai Tổng đốc chỉ huy 20 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa "phù Lê", vào chiếm đóng .
*- chạy sang , cầu viện hoàng đế nhà Thanh là . Cuối năm 1788, sai Tổng đốc chỉ huy 20 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa "phù Lê", vào chiếm đóng . *- Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân ( năm 1788), đại quân của hoàng đế Quang Trung tới , dừng quân tại đó hơn 10 ngày để tuyển quân và củng cố lực lượng, nâng quân số lên tới 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo quân: tiền, hậu, tả, hữu và trung quân. *Đạo quân do chỉ huy có và làm tiên phong, có cả tượng binh và kỵ binh đánh vào chính mặt nam Thăng Long. *Đạo quân do chỉ huy theo đường thuỷ tiến vào , đánh đồn quân cần vương của ở , chặn đường rút của quân Thanh bên kia . *Đạo quân chỉ huy cùng đạo quân đô đốc Tuyết theo đường thuỷ tiến vào , tới đây tách ra đi gấp lên , chặn đường rút của quân Thanh phía bắc. *Đạo quân chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường () ra , phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh của Hứa Thế Hanh. *Đạo quân đô đốc Long chỉ huy, cũng có tượng binh và kỵ binh theo đường Chương Đức, hướng lên Sơn Tây nhưng sẽ rẽ quặt sang làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nghi Đống và tiến vào Thăng Long từ hướng tây. *Ngày 30 tháng chạp, Quang Trung cho quân ăn tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông hẹn với ba quân mồng 7 tháng Giêng âm lịch sẽ vào ăn tết ở Thăng Long.
*d. Con người có tài cầm quân, dùng tướng như thần
*1. Hình tượng người anh hùng Quang Trung
*Tài cầm quân: *Trong thời gian ngắn: vừa hành quân vừa tuyển binh, duyệt binh *Tổ chức cuộc hành quân thần tốc với nhiều trận đánh hợp lí, ít hao tổn binh lực *+ Trận Hà Hồi, bằng chiến thuật nghi binh…không tốn 1 hòn tên mũi đạn *+ Trận Ngọc Hồi, cho quân làm những tấm ván ghép, bên ngoài phủ rơm…
*Tài dùng tướng: *Hiểu rõ tường tận năng lực của bề tôi: *+ Sở, Lân là hạng võ dũng *+ Ngô Thì Nhậm là kẻ đa mưu túc trí
*Ở lại bảo vệ Bắc Hà
*-> Người chỉ huy quân sự cực kì sắc sảo, nhạy bén, sáng suốt, độ lượng, công minh
*d. Con người có tài cầm quân, dùng tướng như thần
*- Khen chê đúng người, đúng việc: …”giặc đến không đánh…vạn lần”, “các ngươi đã biết nín nhịn…kiêu căng.”
Ngoài "xe tăng voi lửa" kể trên, binh lính Tây Sơn còn được trang bị một loại vũ khí cá nhân là Hỏa hổ. Hỏa hổ là một loại vũ khí hình ống, một loại súng phun lửa có thể biến địch thành "cây đuốc sống". Khi lâm trận, trong ống Hỏa hổ bắn nhựa thông ra, trúng phải đâu là lập tức bốc cháy. Loại vũ khí đặc biệt này được trang bị cho cả quân chủng lục quân và thủy quân của nhà Tây Sơn.
* Nguyễn Huệ đã biến voi thành những "cỗ xe tăng“ có sức mạnh áp đảo, trang bị đại bác và hỏa pháo trên lưng. Trên lưng mỗi quân voi có ba, bốn người lính chít khăn đỏ, ngồi ném tung hỏa cầu lưu hoàng ra khắp nơi, đốt cháy quân địch.
* Đội quân "voi lửa" của vua Quang Trung, người thiên tài quân sự cả đời cầm quân không hề biết thua trận là gì, đã hội đủ cả 3 yếu tố chiến thuật: Cơ động, đột kích và hỏa lực. Đây thật sự là một cuộc cách mạng voi chiến so với các thời kỳ trước đó.
* Khi tiến vào nước ta:
*2. Số phận thảm bại của bọn cướp nước và lũ bán nước. *Hình ảnh bọn cướp nước:
*
** Khi tiến vào nước ta: *-Vào Thăng Long như vào chỗ *không người. *-Quân lính thả sức cướp bóc, *ức hiếp dân ta. ** Khi quân Tây Sơn đánh : *- Rụng rời sợ hãi, xin hàng. *- Bỏ chạy tán loạn. *- Sầm Nghi Đống thắt cổ chết. *- Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc *giáp, cưỡi ngựa không yên *cương chạy trốn. *=> Thất bại thảm hại *
b. Hình ảnh vua quan nhà Lê:
**Cầu viện quân Thanh: *- Thấy quân Thanh không đề *phòng, vua Lê rất lo sợ. *- Ra vào chầu với giặc. **Khi quân Thanh bỏ chạy : *- Vua quan cùng đưa Thái hậu *chạy trốn theo. *- Nhờ viên thổ hào cho ăn, ở. *- Đến cửa ải : nhìn nhau chảy *nước mắt
III. Tổng kết
*1. Nội dung
*2. Nghệ thuật
*- Đoạn trích đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.
*- Tái hiện lại Lịch sử vừa chân thực vừa sinh động, sự kiện, nhân chứng… *- Giọng văn vừa mỉa mai, vừa sảng khoái hào hùng. *- Miêu tả vừa mang tính khách quan, vừa chủ quan. *- Xây dựng thành công hai tuyến nhân vật: Quang Trung, Lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghị.
IV. Luyện tập :
*_Tại sao các tác giả là quan lại nhà Lê, mà lại viết về Nguyễn Huệ một cách sinh động, lẫm liệt như vậy?_
*- Các tác giả tôn trọng sự thật lịch sử. *- Họ có ý thức tự hào dân tộc. *- Tính cách của các nhà viết sử thời phong kiến. *=>Đó là điểm tiến bộ của các giả Ngô gia văn phái.
*_Bài tập 1: _ *Câu 1: Hoàng Lê nhất thống trí là tác phẩm văn xuôi chữ Hán có quy mô lớn nhất và đạt những thành công xuất sắc về mặt nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết của Văn học Việt Nam thời trung đại. *Trình bày ngắn gọn hiểu biết của em về tác giả bằng đoạn văn ngắn (5 - 7 câu). *Câu 2: Giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm. *Câu 3: Tóm tắt hồi thứ 14 của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. *Câu 4: Tại sao gọi Hoàng Lê nhất thống chí là tiểu thuyết lịch sử. *Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật vua Quang Trung trong hồi thứ 14 của tác phẩm. *Câu 6: Em có nhận xét gì về thái độ của tác giả trong đoạn trích trên. *Câu 7: Nhận xét về bút pháp tái hiện sự thực lịch sử của các tác giả Hoàng Lê nhất thống chí qua đoạn trích hồi thứ mười bốn.
*BÀI TẬP VỀ NHÀ
*Bài tập 2: Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả như thế nào? Cùng là miêu tả hai cuộc tháo chạy nhưng cách miêu tả khác nhau ra sao? *
*Bài tập 3: Có ý kiến nhận xét: _Đọc lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ, ta nghe như âm vang của Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)_. Em hãy phân tích lời dụ tướng sĩ của vua Quang Trung -Nguyễn Huệ và làm sáng tỏ nhận xét trên. *
HOÀNG ÐẾ QUANG TRUNG: MỘT ÐẠI ANH HÙNG DÂN TỘC Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng ,lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi ngài ra lấy Bắc Hà, những người như Ngô Thì Nhiệm, Phan Huy Ích đều được trọng dụng .. .
* HOÀNG ÐẾ QUANG TRUNG: MỘT ÐẠI ANH HÙNG DÂN TỘC Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng ,lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi ngài ra lấy Bắc Hà, những người như Ngô Thì Nhiệm, Phan Huy Ích đều được trọng dụng .. . * Là đại anh hùng dân tộc, vì những phẩm chất và công trạng phi thường của vua Qung Trung như đã được lịch sử ghi nhận và đánh giá, đã là niềm kiêu hãnh và tự hào chung cho dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Vì tất cả công trạng và phẩm chất ấy của vua Quang Trung đã tận hiến cho dân, cho nước, cho dân tộc và cho Tổ quốc Việt nam. Tiếc thay nhân tài bạc mệnh, vua Quang Trung mới trị vì được bốn năm thì băng hà, ở vào tuổi đời 40 (1752-1792). Vua Quang Trung mất sớm là một mất mát lớn lao cho dân, cho nước, và cho lịch sử Việt nam. Bởi vì, những cải cách sáng tạo về nội trị có tính cách mạng đầy triển vọng mới bắt đầu, và ý định đánh Tàu đòi đất (Lưỡng Quảng) chưa kịp thực hiện, thì vua Quang Trung đã mất. Vì vậy, đã có giả định rằng, nếu vua Quang Trung sống lâu hơn, chắc chắn lịch sử Việt nam đã ghi được nhiều điểm son rất đáng tự hào trong triều đại Nhà Tây sơn... Giả định này có cơ sở, vì Nguyễn Huệ - Quang Trung đã chứng tỏ những tư chất hiếm hoi: nhà cách mạng thời đại, thiên tài quân sự và chính trị, và là một đại anh hùng dân tộc.
*1753 – 1792
*_Tượng đài Quang Trung ở Bình Định_
 
Gửi ý kiến