Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài đọc thêm 3. Học địa lí thế giới với Earth Explorer

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trung Nguyên
Ngày gửi: 14h:53' 11-04-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
Học địa lí thế giới với earth explorer
Học địa lí thế giới với
earth explorer
1. Giới thiệu phần mềm:
Earth Explorer là một phần mềm chuyên dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới của công ty Mother Planet .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
2. Khởi động phần mềm :
Để chạy chương trình nháy đúp vào biểu tượng trên hình nền
Học địa lí thế giới với
earth explorer
- Thanh b¶ng chän .
- Thanh c«ng cô .
- H×nh ¶nh Tr¸i ®Êt víi b¶n ®å ®Þa h×nh chi tiÕt n»m gi÷a mµn h×nh.
- Thanh tr¹ng th¸i.
- B¶ng th«ng tin c¸c quèc gia trªn thÕ giíi .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
3. Quan sát bản đồ bằng cách cho trái Đất tự quay:


Nháy nút làm cho Trái đất quay từ trái sang phải .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
- Nháy nút làm cho Trái đất quay từ phải sang trái .
- Nháy nút làm cho Trái đất quay từ trên xuống dưới .
Nháy nút làm cho Trái đất quay từ dưới lên trên .
- Nháy nút làm cho Trái đất dừng xoay
Học địa lí thế giới với
earth explorer
4. Phóng to , thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ :
a. Phóng to , thu nhỏ:
- Muốn phóng to bản đồ để quan sát ta nháy chuột vào nút lệnh .Ngược lại muốn thu nhỏ màn hình ta dùng nút lệnh .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
b.Dịch chuyển bản đồ trên màn hình:
Dịch chuyển bản đồ bằng kéo thả chuột : nháy chuột tại nút lệnh trên thanh công cụ .

- Dịch chuyển bản đồ bằng nháy chuột : bằng cách nháy chuột vào nút trên thanh công cụ .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
- DÞch chuyÓn nhanh ®Õn mét quèc gia hoÆc thµnh phè ta dïng b¶ng th«ng tin c¸c quèc gia vµ thµnh phè trªn b¶n ®å .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
5.Xem thông tin trên bản đồ :
a.Thông tin chi tiết bản đồ :
- Bằng cách nháy chuột vào bảng chọn Masp và thực hiện các lệnh sau :
Học địa lí thế giới với
earth explorer
Học địa lí thế giới với
earth explorer
b. Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ :
+ Dịch chuyển bản đồ đến nơi có hai vị trí muốn đo khoảng cách .
+ Nháy chuột vào nút lệnh để di chuyển sang chế độ thực hiện đo khoảng cách .
+ Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.
+ Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách .
Học địa lí thế giới với
earth explorer
6.Thực hành xem bản đồ:
 
Gửi ý kiến