Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Hội thi hái hoa dân chủ khối 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Hội Sơn
Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:21' 05-04-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng ngày nhà giáo
Việt Nam 20 - 11- 2010
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!
Hội thi
Hái hoa chất lượng
1
2
3
4
5
6
7
13
12
11
10
9
8
14
23
22
21
20
19
18
17
16
15
24
30
29
28
27
26
25
40
39
38
36
35
34
33
32
31
41
50
51
42
43
44
45
46
47
48
60
52
53
54
55
56
57
58
59
49
37
Toán
Câu hỏi 1: Tập hợp các số tự nhiên
gồm bao nhiêu phần tử?
Đáp án: Tập hợp các số tự nhiên
Có vô số phần tử
Lịch Sử
Câu hỏi 2: Nêu tên các quốc gia
cổ đại phương Đông?
Đáp án:
Ai CËp ,L­ìng Hµ,
Ên §é, Trung Quèc


ngữ Văn
C©u hái 3: KÓ tªn c¸c truyÖn thuéc thÓ lo¹i v¨n
häc d©n gian mµ em ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m ®Õn
nay ?
Đáp án
Con Rồng cháu Tiên. Bánh chưng, bánh giày.
Thánh Gióng. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Sự tích Hồ Gươm. Thạch Sanh.
Em bé thông minh. Cây bút thần.
Ông lão đánh cá và con cá vàng Treo biển
ếch ngồi đáy giếng. Thầy bói xem voi.
Chân, tay, tai, mắt, miệng. Lợn cưới áo mới.
Đeo nhạc cho mèo.


địa lý
Câu hỏi 4: Thế nào là Đường kinh
tuyến?
Đáp án: Đường kinh tuyến là đường nối liền
2 điểm cực Bắc và Cực Nam trên bề mặt
quả địa cầu có độ dài bằng nhau.


Sinh
Câu hỏi 5: Hãy nêu những đặc
điểmchung của thực vật?
Đáp án:
Đặc điểm chung của thực vật:
- Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.
- Phần lớn không có khả năng di chuyển.
- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.


Vật lý
C©u hái 6: H·y cho biÕt dông cô dïng
®Ó ®o ®é dµi ? ®¬n vÞ ®o ®é dµi ?
Đáp án: Thước, Mét (m)


Toán
Câu hỏi 7: Có bao nhiêu số nguyên tố
chẵn?Đó là số nào?
Đáp án: Chỉ có 1 số nguyên tố chẵn.
Đó là số 2.
Lịch Sử
Câu hỏi 8: Kể tên những công trình
kiến trúc của các quốc gia cổ đại
Phương Đông ?
Đáp án: Kim Tù th¸p ( Ai cËp),
V¹n LÝ tr­êng thµnh (Trung Quèc)


ngữ Văn
C©u hái 9: H·y kÓ tãm t¾t mét c©u
chuyÖn mµ em thÝch ( trong phÇn
v¨n häc d©n gian).
Đáp án: HS tự chọn và kể 1 câu
chuyện trong số các truyện kể trên


địa lý
Câu hỏi 10: Trái Đất nằm vị trí thứ
mấy trong hệ Mặt Trời?
Đáp án: Trái đất nằm ở vị trí thứ 3
trong hệ Mặt trời tính từ Mặt trời
đi xa dần.


Sinh
Câu hỏi 11: Cõy xanh cú kh? nang
t?ng h?p du?c ch?t h?u co l do dõu?
Đáp án: Nhờ ánh sáng mặt trời và chất
diệp lục trong lá, cây xanh có khả năng
tạo ra chất hữu co từ nước, muối khoáng
trong đất, khí cacbonictrong không khí


Vật lý
C©u hái 12: Gia ®×nh nh©n cã 5 ng­êi.
Mçi ng­êi tiªu thô trung b×nh 0.1m3
n­íc mçi ngµy.ThÓ tÝch mµ gia ®×nh
nh©n tiªu thô hÕt trong mét tuÇn
(7 ngµy) lµ bao nhiªu?
Đáp án: V = 3,5


Toán
Câu hỏi 13:Tập hợp các số chẵn từ 0
đến 2010 có gồm bao nhiêu phần tử?
Đáp án:
Tập hợp các số chẵn từ 0 đến 2010 có:
(2010-0):2+1 =1006 ( phần tử)
Lịch Sử
Câu hỏi 14: Nhạc cụ điển hỡnh của
cư dân Văn Lang là gì?
Đáp án:
Trèng §ång, chiªng, khÌn


ngữ Văn
C©u hái 15:ThÕ nµo lµ truyÖn ngô ng«n?
Trong c¸c truyÖn ngô ng«n ®· häc em
thÝch nhÊt lµ truyÖn nµo? V× sao?
Đáp án: Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc
văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồvật hoặc
về chính con người để nói bóng gió, kín đáo
chuyện con người, nhăm khuyên nhủ, răn dạy
người ta bài học nào đó trong cuộc sống.


địa lý
Câu hỏi 16:
Thế nào là đường vĩ tuyến?
Đáp án: Đường vĩ tuyến là những
vòng tròn trên quả địa cầu vuông
góc với các đường kinh tuyến và
có độ dài không bằng nhau.


Sinh
Câu hỏi 17: Thõn cõy xuong r?ng cú nh?ng d?c
di?m no thớch nghi v?i d?i s?ng khụ han?
Đáp án: Thân cây xương rồng biến dạng thành
thân mọng nước để dữ trử nước từ những cơn
mưa và sương đêm để sử dung vào những lúc khô
hạn ,rễ không hút được nước . Bên cạnh đó lá cây
xương rồng biến thành gai để giảm bớt sự thoát
hơi nước.


Vật lý
C©u hái 18: H·y cho biÕt dông cô
®o khèi l­îng? ®¬n vÞ ®o khèi l­îng?
Dáp án:
Cân. Kilôgam(kg)


Toán
Câu hỏi 19: Các số nào sau đây vừa
chia hết cho 2 và cho 5:
2010; 3575, 488, 5001, 13720?
Đáp án: Các số vừa chia hết cho 2 và
cho 5 là: 2010; 13720 .
Lịch Sử
Câu hỏi 20: Trong cuộc kháng chiến
chống Tần ai là người có công nhất ?
Đáp án: Trong cuéc kh¸ng chiÕn
chèng TÇn ng­êi cã c«ng nhÊt là
Thôc Ph¸n.


ngữ Văn
C©u hái 21: Em h·y kÓ tªn c¸c kiÓu
v¨n b¶n th­êng gÆp? §Çu n¨m ®Õn
nay ta ®ang häc kiÓu v¨n b¶n nµo?
Đáp án: Các kiểu văn bản thường gặp:
Tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh,
nghị luận, hành chính công vụ.


địa lý
Câu hỏi 22: Bản đồ là gì?
Đáp ỏn: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ
trên trang giấy, tương đối chính xác
Về một khu vực hay toàn bộ bề mặt
Trái đất.


Sinh
Câu hỏi 23: T? bo th?c v?t g?m nh?ng
thnh ph?n chớnh no? Tớnh ch?t s?ng
c?a t? bo th? hi?n ? nh?ng di?m no?
Đáp án: * Tế bào thực vật gồm những
thành phần chính:Vách tế bào; Màng sinh chất;
Chất TB; Nhân; Không bào
*Tính chất sống của tế bào được thể hiện ở
sự lớn lên và phân chia của tế bào.


Vật lý
C©u hái 24: Trªn gãi kÑo cã ghi 480g.
Con sè ®ã cho ta biÕt ®iÒu g×?
Đáp án: Chỉ khối lượng kẹo ở trong gói


Toán
Câu hỏi 25: Tìm các ước của số 42 ?
Đáp án: Ta có 42 = 2.3.7
=>Các ước của 42 là 1;2;3;6;7;14;21;42
Lịch Sử
Câu hỏi 26: Trống Đồng là vật tượng
trương cho nền văn minh nào?
Đáp án:
V¨n minh V¨n Lang - ¢u L¹c.


ngữ Văn
C©u hái 27: TruyÖn c­êi lµ g× ? KÓ tªn c¸c
truyÖn c­êi trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 6.
Đáp án:Truyện cười: Là truyện kể về những
hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm
tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những
thói hư, tật xấu trong xã hội.
Các truyện cười: Treo biển, Lợn cưới, áo mới,
Đẽo kày giữa đường.


Sinh
Câu hỏi 28: Vỡ sao quang h?p v hụ h?p l
2 quỏ trỡnh trỏi ngu?c nhau nhung l?i cú
quan h? ch?t ch? v?i nhau?
Đáp án: - Quang hợp thu năng lượng để chế tạo
chất hữu cơ, hô hấp lại phân giải chất hữu cơ để
giải phóng năng lượng.
-Quang hợp nhả ra khí oxi dùng cho hô hấp, ngược
lại hô hấp thải ra khí cacbonic cần cho quang hợp.


địa lý
Câu hỏi 29: Phương hướng trên bản
đồ được quy ước như thế nào?
Đáp ỏn:
+Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,
đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam.
+Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,
đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam.


Vật lý
C©u hái 30: Lùc kÕ dïng ®Ó lµm g×?
Mét em häc häc sinh cã khèi l­îng
36kg th× träng l­äng cña häc sinh
®ã lµ bao nhiªu?
Đáp án: Lực kế dùng để đo lực:
P = 10.36 = 360N


Toán
Câu hỏi 31: Tìm ưCLN(30,60,180)?
Đáp án: ưCLN(30,60,180) =180
Lịch Sử
Câu hỏi 32: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng bùng nổ vào năm nào ?
Đáp án:
N¨m 1940.


ngữ Văn
C©u hái 33: Cã thÓ gi¶i thÝch nghÜa
cña tõ b»ng nh÷ng c¸ch chÝnh nµo ?
Cho vÝ dô ?
Đáp án: Có thể giải thích nghĩa của từ
bằng 2 cách chính sau:
- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị
- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái
nghĩa với từ cần giải thích.


Sinh
Câu hỏi 34: Cú th? xỏc d?nh du?c
tu?i c?a cõy g? b?ng cỏch no?
Đáp án: Có thể xác định được tuổi của
cây gỗ bằng cách: Đếm số vòng gỗ sáng
hoặc sẫm có thể xác định được tuổi của
cây( 1 vòng = 1 năm = 1 tuổi)


địa lý
Câu hỏi 35: Sự vận động của Trái
Đất quay quanh trục sinh ra những
hệ quả gì?
Đáp ỏn: - Hiện tượng ngày và đêm.
Sự chênh lệch hướng của các vật khi
chuyển động trên bề mặt Trái Đất.


Vật lý
C©u hái 36: ThÕ nµo gäi lµ lùc?
иp ¸n: T¸c dông ®Èy, kÐo


Toán
Câu hỏi 37: Tìm x biết 2x + 3 = 41
Đáp án: Ta có 2x + 3 = 41
<=> 2x = 41 -3 <=> x = 19
Lịch Sử
Câu hỏi 38: Sau khi Trưng Trắc lên
làm vua quyết định đóng đô ở đâu?
Đáp án: ë Mª Linh.


ngữ Văn
C©u hái 39: ThÕ nµo lµ danh tõ ? Danh
tõ ®­îc ph©n thµnh mÊy lo¹i lín?
LÊy vÝ dô?
Đáp án: Danh từ là những từ chỉ người, vật,
hiện tượng, khái niệm.Danh từ được chia làm
2 loại lớn: Danh từ chỉ sự vật và danh từ chỉ
đơn vị. VD: Nhà, sách, Mai, Hồng,Mưa, nắng,..


Sinh
Câu hỏi 40: T?i sao ph?i thu ho?ch
cỏc cõy cú r? c? tru?c khi chỳng ra
hoa?
Đáp án: Phải thu hoạch các cây có rễ củ
trước khi chúng ra hoa vì: Nếu không thu
hoạch thì khi ra hoa tạo quả cây sẽ sử dụng
hết lượng chất dữ có trong rễ củ.


địa lý
Câu hỏi 41: Thời gian Trái Đất
quay một vòng quanh trục?
Đáp án: Trái Đất quay một vòng
quanh trục hết 24 giờ


Vật lý
C©u hái 42: Mét qu¶ cÇu ®­îc gi÷ yªn
b»ng mét sîi d©y treo. Hái nh÷ng vËt
nµo ®· t¸c dông lùc lªn qu¶ cÇu?
Đáp án:- Trái đất và sợi dây đã tác dụng
lực lên quả cầu.
Lực hút của trái đất và lực căng của sợi
dây cân bằng nhau kết quả là quả cầu
đứng yên.


Toán
Câu hỏi 43:
Khi nào thì AM + MB = AB ?
Đáp án: Khi M nằm giữa A và B
thì AM + MB = AB ?
Lịch Sử
Câu hỏi 44: Lí Bí còn có tên gọi nào
khác? Quê ở đâu ?
Đáp án: Lý B«n, quª ë Th¸i B×nh


ngữ Văn
C©u hái 45: Côm danh tõ lµ g×?
CÊu t¹o ®Çy ®ñ cña côm danh tõ gåm
mÊy phÇn?
Đáp án: Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do
danh từ và 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ có 3 phần:
Phần trước, phần trung tâm và phần sau.


Sinh
Câu hỏi 46: Thõn sinh tru?ng du?c di
v to ra l do dõu?
Đáp án: - Thân cây dài ra do sự phân
chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
- Thân cây to ra do sự phân chia tế
bào ở 2 tầng phát sinh.


địa lý
Câu hỏi 47: Nêu hệ quả của Trái
Đất quay quanh Mặt Trời?
Đáp án: - Hiện tượng các mùa.
- Hiện tượng ngày đêm dài,
ngắn theo mùa.


Vật lý
C©u hái 48: Quan s¸t mét viªn phÊn r¬i
xuèng mÆt ®Êt, mét häc sinh nhËn xÐt:
Viªn phÊn hót tr¸i ®Êt. Theo em nhËn xÐt
®ã ®óng hay sai?
Đáp án:
Sai, vì trái đất và viên
phấn đã hút lẫn nhau.


Toán
Câu hỏi 49: Qua 3 điểm thẳng hàng
ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng?
Đáp án: Qua 3 điểm thẳng hàng
ta vẽ được 1và chỉ 1 đường thẳng.
Lịch Sử
Câu hỏi 50: Kể tên những vị anh hùng(ít nhất 5
vị anh hùng) đã giương cao ngọn cờ đấu tranh
chống Bắc thuộc giành độc lập cho Tổ Quốc ?
иp ¸n
Hai Bµ Tr­ng (Tr­ng Tr¾c, Tr­ng NhÞ)
Bµ TriÖu( TriÖu ThÞ Trinh) - Phïng H­ng
TriÖu Quang Phôc. - Mai Thóc Loan.
Khóc Thïa Dô. - D­¬ng §×nh NghÖ.
Ng« QuyÒn - Lý BÝ.


ngữ Văn
C©u hái 51: Sè tõ vµ l­îng tõ kh¸c
nhau ë chç nµo? lÊy vÝ dô?
Đáp án: Số từ là những từ chỉ số lượng và
thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật,
số từ thường đứng trước danh từ, Khi biểu thị
thứ tự, số từ đứng sau danh từ.
Ví dụ: Hai con gà, mười con trâu...


Sinh
Câu hỏi 52: Sinh v?t du?c phõn chia
lm m?y gi?i chớnh?
Đáp án: Sinh vật được phân chia
làm 5 giới chính: giới khởi sinh,
giới nguyên sinh, giới nấm, giới
thực vật, giới động vật.


địa lý
Câu hỏi 53: Nguyên nhân nào sinh
ra các mùa?
Đáp ỏn: Khi chuyển động trên quỹ đạo Mặt
trời, độ nghiêng của trục Trái Đất thay đổi
nên Trái Đất lần lượt ngả nửa cầu Bắc và
nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.


Vật lý
C©u hái 54: Mét häc sinh ®¸ qu¶ bãng
cao su ®ang n»m yªn trªn mÆt ®Êt.
ĐiÒu g× ®· x¶y ra sau ®ã?
Đáp án:
Quả bóng vừa biến đổi chuyển động,
vừa bị biến dạng.


Toán
Câu hỏi 55: Phát biểu định nghĩa
đoạn thẳng AB?
Đáp án: Đoạn thẳng AB là hình gồm
hai điểm A và B và tất cả các điểm
nằm giữa hai điểm đó?
Lịch Sử
Câu hỏi 56: Kể một số truyền thuyết
về thời kì đầu dựng Nước và giữ Nước
của các vua Hùng thời đại Hùng Vương?
Đáp án: Con Rång ch¸u Tiªn,
Sơn Tinh, Thñy Tinh, Th¸nh Giãng,
B¸nh ch­ng, b¸nh dµy...


ngữ Văn
C©u hái 57: Sau khi häc xong v¨n b¶n
“ Õch ngåi ®¸y giÕng”, em rót ra ®­îc
bµi häc g× cho b¶n th©n.
Đáp án: Bài học rút ra từ văn bản
" ếch ngồi đáy giếng":
- Phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết
- Không được chủ quan, kiêu ngạo.


Sinh
Câu hỏi 58: Lỏ cú nh?ng ch?c nang gỡ?
Đáp án: Lá có những chức năng:
- Lá có chức năng quang hợp,
- Thoát hơi nước và hô hấp.


địa lý
Câu hỏi 59: Cấu tạo bên trong của
Trái Đất gồm mấy lớp?
Đáp ỏn: Trái Đất cấu tạo thành 3 lớp:
Vỏ Trái Đất.
Lớp trung gian.
Lõi.


Vật lý
C©u hái 60: Träng lùc lµ g×?
Träng lùc cã ph­¬ng chiÒu nh­ thÕ nµo?
Đáp án: Trọng lực là lực hút trái đất
lên một vật, có phương thẳng đứng và
có chiều hướng về phía trái đất.


1
2
3
4
5
6
7
8
14
13
12
11
10
9
20
19
18
17
15
16
Câu hỏi
thách thức trí tuệ
Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 1: Đội thiếu niên tiền phong
được sáng lập vào ngày tháng năm nào?
Đáp án: Đội TNTP thµnh lËp vµo
ngµy 15.5.1931.


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 2: Ch? d? nam h?c 2010 - 2011?
Đáp án:
Vâng lời Bác Hồ dạy
Tiếp hào khí Thăng Long
Xây dựng Đội vững mạnh
Cùng tiến bước lên Đoàn


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 3: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 4: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 5: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 6: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 7: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 8: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 9: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 10: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 11: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 12: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 13: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 14: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 15: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 16: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 17: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 18: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 19: ?
Đáp án:


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi 20: ?
Đáp án:


Cuộc thi đến đây kết thúc!
Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ,
hạnh phúc và thành đạt!
Chúc các em Học Sinh học giỏi


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓