Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Không khí - Sự cháy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Trung Kiên
Ngày gửi: 12h:07' 12-02-2008
Dung lượng: 265.0 KB
Số lượt tải: 478
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra 5 phút
Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. ( 2 điểm) .Thành phần theo thể tích của không khí là?
21 % khí Nitơ, 78% khí Oxi , 1% các khí khác (CO2,CO, Ne,Ar?.)
21% khí khác, 78% khí Nitơ, 1% khí Oxi.
21% khí Oxi, 78% khí Nitơ, 1% khí khác.
21% khí Oxi, 78% các khí khác, 1% khí Nitơ.
Câu 2.(2 điểm ). Sự tác dụng của một chất với Oxi gọi là?
Sự oxi hóa B. Tỏa nhiệt C. Phát sáng.
Câu 3. (6 điểm ). Viết các phương trình phản ứng của đơn chất khí O2 với đơn chất S, P, Fe.

Kiểm tra 5 phút
Đáp án
Câu 1. ( 2 điểm) .Thành phần theo thể tích của không khí là?
21 % khí Nitơ, 78% khí Oxi , 1% các khí khác(CO2,CO,Ne,Ar?)
21% khí khác, 78% khí Nitơ, 1% khí Oxi.
21% khí Oxi, 78% khí Nitơ, 1% khí khác.
21% khí Oxi, 78% các khí khác, 1% khí Nitơ.
Câu 2. (2 điểm ). Sự tác dụng của một chất với Oxi gọi là?
A. Sự oxi hóa B. Tỏa nhiệt C. Phát sáng.
Câu 3.( 6 điểm ). Phương trình phản ứng:
S + O2 to SO2
4P + 5 O2 t0 2 P2O5
3 Fe + 2O2 t0 Fe3O4
Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
II. Sù ch¸y vµ sù oxi hãa chËm.
1.Sù ch¸y.
HiÖn t­îng g× x¶y ra khi cho ®¬n chÊt L­u huúnh t¸c dông víi khÝ oxi?

Phát sáng
Tỏa nhiệt
Sự oxi hóa
Sự cháy là gì
?
Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
 Sù ch¸y lµ sù oxi hãa cã táa nhiÖt vµ ph¸t s¸ng.

? Sù ch¸y cña mét chÊt trong kh«ng khÝ vµ trong oxi cã nh÷ng ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau.
 Gièng nhau: B¶n chÊt ®Òu lµ sù oxi hãa.
 Kh¸c nhau:
Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
II. Sù ch¸y vµ sù oxi hãa.
1. Sù ch¸y.
2.Sù oxi hãa chËm.
Th¶o luËn: §iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a sù ch¸y cña Fe trong oxi vµ sù oxi hãa chËm Fe trong kh«ng khÝ?
Gièng nhau: §Òu lµ sù oxi hãa , cã kÌm theo táa nhiÖt.
Kh¸c nhau :
II. Sù ch¸y vµ sù oxi hãa.
1. Sù ch¸y.
2.Sù oxi hãa chËm.
 Sù oxi hãa chËm lµ sù oxi hãa cã táa nhiÖt nh­ng kh«ng ph¸t s¸ng.
 Trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh sù oxi hãa chËm cã thÓ chuyÓn thµnh sù ch¸y, ®ã lµ sù tù bèc ch¸y.
3. §iÒu kiÖn ph¸t sinh vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó dËp t¾t sù ch¸y.
 §iÒu kiÖn ph¸t sinh sù ch¸y
+ChÊt ph¶i nãng ®Õn nhiÖt ®é ch¸y.
+ Ph¶i ®ñ khÝ «xi cho sù ch¸y.
BiÖn ph¸p ®Ó dËp t¾t sù ch¸y
+H¹ nhiÖt ®é cña chÊt ch¸y xuèng d­íi nhiÖt ®é ch¸y.
+C¸ch li chÊt ch¸y víi oxi.Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
(Cần và đủ )
(Thực hiện đồng thời 1 hay cả hai biện pháp)
Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
Bài tập: Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường chùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?
Trả lời: Không nên dùng nước vì xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên nên vẫn cháy, có thể làm cho đám cháy lan rộng. Thường trùm vải dầy hoặc cát lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa với không khí- đó là một trong hai biện pháp để dập tắt sự cháy.

Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
Bài tập 1:Khoanh tròn vào các đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau?
Không khí là một hỗn hợp chứa nhiều nguyên tố O,N,H?
Không khí là một hỗn hợp nhiều chất khí gồm N2,O2,CO2....
Sự cháy là sự ôxi hóa chậm có tỏa nhiệt và phát sáng.
Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
Muốn dập tắt các đám cháy do xăng dầu gây ra người ta dùng nước.

Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol khí H2 trong không khí thu được sản phẩm duy nhất là hơi nước.
Viết phương trình phản ứng.
Tính thể tích khí Oxi, thể tích không khí ở đktc.
Bài giải:
2H2 + O2 --- t0? 2 H2O
TheoPT 2 mol 1 mol
TheoBR 0,2 mol ?
Số mol O2 = 0,2/2 = 0.1 mol
Thể tích của Oxi (đktc ) = 0,1 x22,4 = 2,24 l
Thể tích của không khí = 5 lần Thể tích của O2 => Vkhông khí =2,24x5= 11,2 l
Tiết 43: Không khí ? sự cháy ( tiếp )
Củng cố: Qua hai tiết học các em cần nắm được các kiến thức sau:
Không khí là một hỗn hợp nhiều chất khí: Thành phần theo thể tích của không khí là 78% khí N2, 21% khí O2, 1% khí khác.
Sự cháy, sự oxi hoá chậm là gì.?
Điều kiện phát sinh và dập tắt đám cháy.?
2. Bài tập về nhà: 3,4.5.6.7 SgK
Ôn tập chương oxi
 
Gửi ý kiến