Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Đăng Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:02' 05-03-2011
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 1456
Số lượt thích: 4 người (Lớp Địa A, dương thị thúy, Hạnh Nhân, ...)
Trường thpt quyết thắng lạc sơn
Hòa bìNH
-----*****-----
giáo án địa lý - lớp 11 THPT


BÀI 11 §30 KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (TT)
TIẾT 3 HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

Vị Trí của ASEAN trên thế giới
? Döïa vaøo noäi dung I/trang 107/SGK haõy cho bieát?
Asean ra đời từ năm nào?ở đâu?khi đó có bao nhiêu thành viên?Hiện nay có bao nhiêu thành viên
Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm nào?
Khu vực ĐNA còn nứớc nào chưa gia nhập ASEAN?


Thái Lan
(1967)
In đônêxi a
(1967)
Malay xi a
(1967)
Philippin
(1967)
Singapo
(1967)
Bru nây
(1984)
Việt Nam
(1995)
Mianma
(1997)
Lào
(1997)
Campuchia
(1999)
Đông Ti Mo
chưa gia nhập
ASEAN
I.MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
- ASEAN được thành lập ngày 8 tháng8 năm1967 tại Băng Cốc (Thái Lan) với 5 nước thành viên đầu tiên :Thái Lan, Inđônêxia,
Mailaia, Philipin, Xing gapo
-Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28 tháng 7 năm 1995
-Quốc gia chưa tham gia ASEAN là Đông-Ti-Mo

10
nước ASEAN
1967: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore
1984:
Brunei
1995:
Việt Nam
1997:
Myanmar,Lào
1999:
Campuchia
I. MỤC TIÊU CƠ CHẾ HỢP TÁC CỦA ASEAN
1.Các mục tiêu chính của ASEAN:
Tại sao mục tiêu của A SEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
+Trong vấn đề về biên giới,về đảo,về vùng biển đặc vùng kinh tế,do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh lịch sử để lại nên các nứớc trong khu vực ĐNA còn nhiều tranh chấp phức tạp
?Đòi hỏi cần phải ổn định để đối thoại,đàm phán 1 cách hòa bình.
+Sự ổn định của khu vực sẽ không tạo cơ hội để các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ của khu vực
CƠ CHẾ
HỢP TÁC
CỦA
ASEAN
ĐẢM BẢO
THỰC HiỆN
CÁC MỤC
TIÊU CỦA
ASEAN
Thông qua các hiệp ước
Thông qua các các diễn đàn
Thông qua các hội nghị
Thông qua các dự án, chương trình phát triển
Xây dựng “khu vực thương mại tự do Asean”
Thông qua các hoạt động van hóa, thể thao của khu vực
2.Cơ chế hợp tác của ASEAN
Hình ảnh về 1 Asean thống nhất,đoàn kết
? Baèng hieåu bieát cuûa mình,haõy laáy ví duï cuï theå minh hoïa cho 1 trong caùc cô chế hôïp taùc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chung cuûa ASEAN?
-Hội nghị thượng đỉnh ASEAN (ASEAN Summit) đây là cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN,họp chính thức 3 năm 1 lần,không chính thức1 năm/1lần
-Hội nghịn kinh tế ASEAN (ASEAN Ministerial-AEM)họp chính thức hàng năm và có thể không chính thức khi cần thiết
-ASEAN +3
Tổ chức các hội nghị
Hình ảnh thông qua các hoạt động văn hóa thể thao của ASEAN
II.Thành tựu chính của ASEAN:
Thành tựu 1: Tốc độ tăng GDP khá cao
Thành tựu 2: Đời sống nhân dân được cải thiện
Thành tựu 3: Tạo được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực

Thaûo luaän nhoùm
? Döïa vaøo noäi dung II/trang 108/SGK em haõy cho bieát thaønh töïu ñaït ñöïôïc cuûa ASEAN veà kinh teá, xaõ hoäi nhö theá naøo?
Nhóm 1
Kinh tế:
Tổng giá trị GDP của Asean
Gía trị xuất nhập khẩu
Cán cân Xuất nhập khẩu
Tốc độ tăng trưởng Kinh tế
Nhóm 2
Xã hội
Cuộc sống của người dân như thế nào?
Môi trường xã hội trong khu vực sao?
II.Thành tựu của ASEAN

1.Kinh tế
-GDP đạt 799.9 tỉ USD
-Gía trị xuất khẩu đạt gần 552.5tỉ USD
-Gía trị nhập khẩu gần 492 tỉ USD
?Cán cân Xuất Nhập khẩu dương (xuất siêu) khoảng 60.5 tỉ USD
-Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao
-10/11 quốc gia gia nhập ASEAN
II.Thành tựu của ASEAN

2.Xã hội
-Đời sông nhân dân được cải thiện.
-Xuất hiện nhiều đô thị(Xigapo,Gia cacta.)
-Tạo dựng đựơc 1 môi trường hòa bình, khá ổn định chính trị
-Các vấn đề hợp tác khác:phát triển thể thao ,văn hoá...
III.Thách thức đối với ASEAN
Trình độ phát triển còn chênh lệch
Vẫn còn tình trạng đói nghèo
Các vấn đề xã hội khác.
III.THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN
1.Trình độ phát triển còn chênh lệch
Năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người:
+Xingapo:25207 USD/người /năm
+Việt Nam: 553USD/người /năm
?Trình ñoä phaùt trieån giöõa 1 soá quoác gia coøn quaù cheânh leäch ñaõ gaây aûnh höôûng gì tôùi muïc tieâu phaán ñaáu cuûa ASEAN?Giaûi phaùp cuûa vaán ñeà treân laø gì?

Tăng trưởng không đều,trình độ phát triển chênh lệch dẫn tới 1 số nứơc có nguy cơ tụt hậu
Giải pháp:
?Tăng cường các dự án,chương trình phát triển cho các nước có tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn
III.THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN
2.Vẫn còn tình trạng đói nghèo
?Tình traïng ñoùi ngheøo ôû 1 boä phaän daân cö seõ gaây aûnh höôûng trôû ngaïi gì trong vieâïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa moãi quoác gia


Löông thöïc,y teá…
?Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ coù nhöõng chính saùch gì?
ÔÛ Vieät Nam ,Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ coù chính saùch nhö:xoùa ñoùi giaûm ngheøo cho ngöôøi daân
VÍ DUÏ:
Teát Nguyeân Ñaùng 2009 Nhaø nöôùc ta hoå trôï nhöõng hoä ngheøo tieàn aên teát
III.THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ASEAN
3.Các vấn đề xã hội khác:
-Tình trạng đô thị hóa cn tự phát ,mâu thuẫn dân tộc,tôn giáo
-Vấn đề sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường
IV.Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN
Tham gia của Việt nam:
Giao dịch thương mại trong khối đạt 30%
Nước ta tham gia hầu hết các hoạt động về chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, thể thao
Vị thế nước ta ngày càng nâng cao
Hình ảnh về Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 28/07/1995 tại Bandar Seri Begawan(thủ đô-Bru nây)
IV.VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN
-Tích cực tham gia vào các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực
-Đóng gớp nhiều sáng kiến để củng cố,nâng cao vị thế của ASEAN
-Buôn bán giữaViệt Nam với ASEAN chiếm tỉ lệ cao(30% giao dịch thương mại quốc tế của nước ta)
-Có sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế,công nghệ,khác biệt về thể chế chính trị...
Những hội nghị ASEAN ở VIệt Nam
 
Gửi ý kiến