Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phùng châu giang
Người gửi: phùng châu giang
Ngày gửi: 22h:25' 21-12-2017
Dung lượng: 22.3 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Bài 6
KỸ THUẬT SỬ DỤNG
LỰU ĐẠN
chày
C?n 97
?1
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Võ Văn Thấy
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MARIE CURIE
T? GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
GV: VÕ VĂN THẤY
1918
Câu 1:
Tại sao gọi laø suùng AK47 ?
Kiểm tra bài cũ
A Laø vieát taét cuûa töø Avtomat
(Coù nghóa laø töï ñoäng; veà suùng coù nghóa laø töï ñoäng naïp ñaïn, baén lieân tuïc )
K Laø vieát taét cuûa töø Kalashnikova
(Teân cuûa ngöôøi thieát keá ra khaåu suùng )
47 laø ñöôïc thieát keá naêm 1947
Câu 2 :
Muoán baén truùng muïc tieâu, ngöôøi baén phaûi thực hiện tốt yếu tố gì ?
Kiểm tra bài cũ
Muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn phải thực hiện tốt ba yếu tố :
Có thước ngắm đúng;
Có điểm ngắm đúng;
Có đường ngắm đúng.
Câu 3:
Thước ngắm đúng nghĩa là gì ?
Kiểm tra bài cũ
Thước ngắm đúng nghĩa là thước ngắm phù hợp với cự ly bắn.
Ví dụ : Bắn ở cự ly 100m thì phải chỉnh về số 1 trên thước ngắm.
Câu 4:
Ñieåm ngắm đúng nghĩa là gì ?
Kiểm tra bài cũ
Điểm ngắm đúng
Là điểm ngắm đã đưuợc xác định từ truư?c sao cho khi ngắm vào đó để bắn thì quỹ đạo ẹửường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu.
Câu 5 :
Theá naøo laø ñöôøng ngaém ñuùng ?
Kiểm tra bài cũ
ẹửụứng ngaộm ủuựng
Là ủửường ngắm cơ bản ủửược gióng vào điểm đã ủửợc xác định với điều kiện mặt súng phải thăng bằng.
A
B
C
D
Bài 6
KỸ THUẬT SỬ DỤNG
LỰU ĐẠN
chày
C?n 97
?1
? Lựu đạn là loại vũ khí đánh gần, trang bị cho từng người trong chiến đấu. Lựu đạn cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ, sử dụng thuận tiện, có khả năng sát thương sinh lực địch, phá huỷ phương tiện chiến đấu của địch.
? Thường chọn mục tiêu là tốp địch ngoài công sự hoặc trong ụ súng, lô cốt, căn nhà có nhiều địch.
Bí mật tiến sát lô cốt tiêu diệt
Bộ đội đặc công
* Mục đích yêu cầu ( của bài ):
Dạy cho học sinh nắm chắc tính năng , cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn. Quy tắc dùng lựu đạn.
Thực hành được động tác ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn.
Chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn trong tập luyện và sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.
I . Một số loại lựu đạn Việt Nam
Lựu đạn chày
còn gọi là lựu đạn cán gỗ
Lựu đạn ?1
Lựu đạn cần 97
1. L?U D?N ?1 và LỰU ĐẠN CẦN 97 có tác dụng, tính năng như nhau, chỉ khác chiều cao
Lựu đạn ?1 cao 118mm
Lựu đạn cần 97
cao 98mm
a- Tác dụng, tính năng chiến đấu:
Lựu đạn ?1 dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gang vụn.
Bán kính sát thương 5m
Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến lúc nổ khoảng 3,2s ? 4,2s .


Khoái löôïng thuoác noå TNT : 45g
Chieàu cao toaøn boä löïu ñaïn : 118mm.
Ñöôøng kính thaân löïu ñaïn : 50mm.
Khoái löôïng toaøn boä löïu ñaïn naëng 450g.

BÁN KÍNH SÁT THƯƠNG
5m
5 m
Thân lựu đạn
Bộ phận gây nổ
b- Cấu tạo:
Lựu đạn ?1 gồm 2 phần chính :
Thân Lựu đạn
Bộ phận gây nổ
Thân lựu đạn ( Gồm có )
* Cổ lựu đạn có ren để lắp bộ phận gây nổ .
* Bên trong là 45g thuốc nổTNT.
* Vỏ lựu đạn bằng gang có các khía như những mắt quả na.
C?n b?y (m? v?t)
Loø Xo
Kim hỏa


* Bộ phận gây nổ:
CẤU TẠO
★ OÁng kim hoûa ñeå chöùa loø xo, kim hoûa, choát an toaøn.
★ Moû vòt ñeå giöõ ñuoâi kim hoûa , ñaûm baûo an toaøn khi löïu ñaïn chöa duøng.
★ Haït löûa ñeå phaùt löûa ñoát chaùy thuoác chaùy chaäm.
★ OÁng chöùa thuoác chaùy chaäm ñeå chuyeån löûa vaøo kíp.
★ Kíp ñeå gaây noå löïu ñaïn.
Chốt an toàn
Lắp bộ phận gây nổ vào thân lựu đạn
Vặn vào ren
Thuốc nổ TNT
(Hình bổ đôi)
c- Chuyển động gây nổ:
Bình thường chốt an toàn giữ mỏ vịt không cho mỏ vịt bật lên, đầu mỏ vịt luôn giữ đuôi kim hỏa, kim hỏa ép lò xo lại.
Khi rút chốt an toàn , đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa , lò xo bung ra đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc cháy chậm, thuốc cháy chậm cháy từ 3,2 -> 4,2 phụt lửa vào kíp làm kíp nổ gây nổ lựu đạn.
Chuyển động gây nổ
3,2s ? 4,2s
2. L?U D?N CẦN 97 và LỰU ĐẠN ?1 có tác dụng, tính năng như nhau, chỉ khác chiều cao
Lựu đạn ?1 cao 118mm
Lựu đạn cần 97
cao 98mm
II - QUY TẮC SỬ DỤNG, BẢO QUẢN LỰU ĐẠN
1 - Sử dụng và giữ gìn lựu đạn thật
a - Sử dụng lựu đạn
Chỉ có những người nắm vững tính năng chiến đấu, cấu tạo của lựu đạn, thành thạo động tác sử dụng mới được dùng lựu đạn ; chỉ sử dụng lựu đạn khi đã kiểm tra chất lượng.
Chỉ sử dụng lựu đạn khi có lệnh của người chỉ huy hoặc theo nhiệm vụ hợp đồng chiến đấu. Thường chọn mục tiêu là tốp giặc ngoài công sự hoặc trong ụ súng, lô cốt, đoạn hào, căn nhà có nhiều giặc.
Tùy theo địa hình, địa vật và tình hình địch để vận dụng các tư thế đứng , quỳ, nằm ném lựu đạn, bảo đảm tiêu diệt địch, giữ an toàn cho mình và cho đồng đội.
★ Khi neùm löïu ñaïn xong, phaûi quan saùt keát quaû neùm vaø tình hình ñòch ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi.
b - Giữ gìn lựu đạn
Lựu đạn phải để nơi quy định, khô ráo, thoáng gió, không để lẫn các loại đạn, thuốc nổ, vật dễ cháy.
Không để rơi, không va chạm mạnh.
Các loại lựu đạn có bộ phận gây nổ riêng, chỉ khi dùng mới lắp vào lựu đạn. Khi chưa dùng không được mở phòng ẩm ( giấy, bao ni lông hoặc hộp nhựa ), không rút chốt an toàn .
Khi mang, đeo lựu đạn không móc mỏ vịt vào thắt lưng.
Nếu thực hiện không đúng thì ?
2. Quy định sử dụng lựu đạn :
Cấm sử dụng lựu đạn thật để luyện tập.
Không dùng lựu đạn tập (có nổ hoặc không nổ) để đùa nghịch hoặc tập không có tổ chức.
Khi luyện tập cấm ném lựu đạn trực tiếp vào người, không đứng đối diện để ném trả lựu đạn lại nhau. Người nhặt lựu đạn và người kiểm tra kết quả ném lựu đạn phải đứng về một bên hướng ném, luôn theo dõi đường bay của lựu đạn, đề phòng nguy hiểm. Nhặt lựu đạn xong phải đem về vị trí, không được ném trả lại.
Câu 1:

Củng cố bài
Cấu tạo lựu đạn ?1 gồm mấy bộ phận chính?

Câu 2:

Củng cố bài


Bán kính sát thương của lựu đạn ?1 là bao nhiêu mét ?

BÁN KÍNH SÁT THƯƠNG
5m
5 m
Câu 3:

Củng cố bài


Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến khi nổ của lựu đạn ?1 là bao lâu ?

? Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến lúc nổ khoảng 3,2s ? 4,2s .
Chuyển động gây nổ
3,2s ? 4,2s
Hết
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến