Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Kiểm tra phần Văn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 08h:57' 09-04-2009
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
§Ò kiÓm tra m«n ng÷ v¨n 7
GV: Vâ ThÞ Thanh HuyÒn – Tr­êng THCS B×nh- ThÞnh
(KiÓm tra v¨n 1 tiÕt)
I. §Ò ra:
C©u 1: a. BiÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Æc s¾c mµ t¸c gi¶ sö dông
trong c¸c bµi ca dao ®· häc?
b. Bµi th¬ s«ng nói n­íc Nam ®­îc xem lµ b¶n tuyªn
ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña n­íc ta, vËy néi dung tuyªn ng«n ®éc lËp ë ®©y lµ g×?
c. C¶nh buæi chiÒu ë v¨n b¶n "Buæi chiÒu ®øng ë phñ
Thiªn Tr­êng tr«ng ra" ®­îc t¶ b»ng nh÷ng gi¸c quan nµo?
d. C©u th¬ nµo tr«ng bµi th¬ "Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸"thÓ hiÖn râ nhÊt tinh thÇn nh©n ®¹o cña nhµ th¬?
C©u 2: ChÐp l¹i bµi th¬ "C¶nh khuya" cña Hå ChÝ Minh, nªu
hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬?
C©u 3: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em sau khi häc xong bµi th¬
"B¸nh tr«i n­íc" cña Hå Xu©n H­¬ng b»ng mét bµi v¨n ng¾n.
II. Đáp án: Học sinh nêu được:
Câu1: a. Biện pháp ẩn dụ, so sánh
b. Tuyên bố về chủ quyền của đất nước
c. Thính giác, thị giác
d. Riêng lều ta nát chịu chết rét cũng được
Câu 2: Học sinh chép được bài thơ đúng chính tả
Hoàn cảnh ra đời: Mùa thu năm 1947 khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra vô cùng ác liệt, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ "Cảnh khuya" Thể hiện cảm hứng yêu nước mãnh liệt bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
Câu 3: Hình thức: Có bố cục 3 phần rõ ràng
Nội dung: Viết đúng thể loại văn phát biểu cảm nghĩ (Văn biểu cảm)
Mở bài: Giới thiệu qua vài nét về tác giả, tác phẩm
Thân bài: Nêu những suy nghĩ cảm xúc của em về bài thơ trên cơ sở phân tích giá trị
nội dung và giá trị nghệ thuật của bài thơ
- Bài thơ ngắn gọn ngôn ngữ giản dị
Hình ảnh bánh trôi nước, nhà thơ nói lên thân phận và vẻ đẹp hình thể, phẩm chất
trong trắng, sắt son với niềm cảm thương sâu sắc cho thân phận chìm nổi của người
phụ nữ Việt nam xưa sống trong xã hội phong kiến
Kết bài: Nhấn mạnh cảm tưởng sâu sắc khi đọc bài thơ
Liên hệ xã hội ngày nay
III Biểu điểm: Câu 1: mỗi ý đúng 0,5 điểm- 4 x 0,5 = 2 điểm
Câu2: Chép đúng bài thơ 1 điểm, nêu hoàn cảnh ra đời 1,5 điểm = 2,5 điểm
Câu 3: Viết đúng theo yêu cầu = 5 điểm, trình bày đẹp 0,5 điểm
* Tổng điểm = 10đ

Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 tiết (kì1)
Câu1: xác định từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, từ đồng âm có trong các ngữ cảnh sau:
Thiếu tất cả ta rất giàu dũng khí
Sống chẳng cúi đầu chết vẫn ung dung
Giặc muốn ta nô lệ ta lại hóa anh hùng
Sức nhân nghĩa mạnh hơn cường bạo
(Tố Hữu)
b. Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao
(ca dao)
c. Cải lão hoàn đồng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
(Tố Hữu)
Câu 2: Thế nào là từ đồng âm? Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau:
a. Đào (DT) - Đào (ĐT)
b. Sâu (DT) - Sâu (TT)
Câu3: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 7-> 10 câu trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa.


II Đáp án - Biểu điểm:
câu1: (2,5 điểm) Học sinh chỉ được các từ trái nghĩa (1,5 điểm)
Thiếu >< giàu; Sống >< chết; nô lệ >< anh hùng;
nhân nghĩa >< cường bạo
Chỉ ra các từ đồng nghĩa (0,5 điểm): Núi, non
Chỉ ra được các từ đồng âm (0,5 điểm):
đồng (1)-> trẻ em, trẻ con
đồng (2) -> hòa tan
câu 2: ( 2,5 điểm)Học sinh nêu được: Từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác xa nhau (0,5 điểm)
Đặt mỗi câu đúng (1 điểm)
Bác Đào đang đào đất ngoài vườn
Con sâu đang ăn quả ổi sâu
câu 3: (5 điểm) yêu cầu viết được đoạn văn khoảng 7->10 câu chủ đề tự chọn có sử dụng được một số từ đồng nghĩa
Hình thức: Có câu mở đoạn, câu kết đoạn
Nội dung: có tính liên kết mạch lạc
Đề kiểm văn 1 tiết kì II (45 phút)
câu 1: Hãy điền tên tác giả vào các tác phẩm dưới đây cho đúng:
a. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta: .........................................
b. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt: ......................................................
c. Đức tính giản dị của Bác Hồ: ...................................................
d. ý nghĩa văn chương: ..................................................................
Câu 2: Để viết về đức tính giản dị của Bác Hồ tác giả đã
đưa ra những luận điểm trên những phương diện nào?
Hãy tìm các luận cứ chứng minh cho các luận điểm đó?
Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến sau:
Chỉ qua các từ ghép và từ láy cũng đã đủ chứng tỏ rằng Tiếng
Việt của chúng ta rất giàu và rất đẹp.II. Đáp án- Biểu điểm:
Câu1: (1,5 điểm) Học sinh điền được
Hồ Chí Minh b. Đặng Thai Mai
c. Phạm Văn Đồng d. Hoài Thanh
Câu 2: (3 điểm) nêu được các luận điểm:
- Giản dị trong tác phong sinh hoạt
- Giản dị trong quan hệ với mọi người
- Giản dị trong lời nói, bài viết
Luận cứ: Bữa cơm chỉ có vài 3 món đơn giản, ăn xong cái bát bao
giờ cũng sạch, thức ăn thừa bao giờ cũng được sắp xếp tươm tất
Cái nhà sàn vẻn vẹn chỉ có vài 3 phòng, làm từ việc lớn đến việc
nhỏ: Viết thơ cho 1 đồng chí, nói chuyện với các cháu Miền Nam
đi thăm khu tập thể công nhân ...
Không có gì quí hơn độc lập tự do
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn,
núi có thể mòn sông chân lí ấy không bao giờ thay đổi...
Câu3: (5,5 điểm) Học sinh viết được đoạn văn về sự giàu đẹp của Tiếng Việt
có dẫn chứng về các từ ghép, láy để chứng minh
Hình thức: Có câu mở đoạn, câu kết đoạn
Nội dung: Có tính mạch lạc, liên kết, đặc biệt là phân tích 1 số dẫn chứng
về các từ ghép láy: VD loắt choắt, xanh xanh, lác đác, lom khom,xanh ngắt..
Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 tiết (kì 2)
Câu1: Cho đoạn văn sau:
"Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà
Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng
nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những
thôn xóm xa xa có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng"
(Vũ Bằng)
Xác định từ ghép và từ láy được sử dụng trong đoạn văn trên?
Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào trong đoạn văn?
Câu 2: Xác định chức năng ngữ pháp của cụm từ "Mùa hè" trong
các câu sau:
Mùa hè, hoa phương nở rực trời
Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm.
Bạn thích mùa nào nhất?
Mùa hè.
d. Mùa hè! Mùa hoa phượng nở! Mùa của nắng và gió.
Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn về quê hương trong đó có sử dụng
câu đặc biệt.

II. Đáp án- Biểu điểm:
Câu 1: (2 điểm)
Các từ ghép (1 điểm): Mùa xuân, Bắc Việt, Hà Nội, tiếng nhạn,
đêm xanh, trống chèo, câu hát, huê tình, cô gái, thơ mộng
Các từ láy (0,5 điểm): Riêu riêu, lành lạnh, xa xa
b. Biện pháp nghệ thuật (1 điểm): Điệp từ, so sánh, từ ghép, từ láy...
Câu 2: (2,5 điểm) mỗi câu đúng = 0,5 điểm
Trạng ngữ
Chủ ngữ
Câu rút gọn
Câu đặc biệt
Câu 3: (5 điểm) Viết được đoạn văn có sử dụng câu đặc biệt, chủ
đề về quê hương
Hình thức: Có câu mở đoạn, câu kết đoạn
Nội dung: mạch lạc, liên kết, đúng chủ đề
Tổng điểm 3 câu 10 điểm

No_avatar

cảm ơn bạn☺☺☺

 

No_avatar

không hay lắm

 

 
Gửi ý kiến