Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Làm việc với dãy số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thế Nam
Ngày gửi: 08h:14' 26-03-2019
Dung lượng: 913.4 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
Từ khóa này dùng để khai báo tên chương trình
Tên một ngôn ngữ dùng để viết chương trình
Đại lượng được đặt tên để lưu trữ dữ liệu trong chương trình.
Ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính được gọi là gì?
Ô Từ khóa
CHỦ ĐỀ 10
LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
Mảng là gì?
Khai báo và sử dụng mảng như thế nào?
Tại sao khi tham gia các hoạt động tập thể chúng ta thường phải xếp hàng?
Xếp hàng vào lớp
Xếp hàng mua vé xe
Xếp hàng tập thể dục ...
?Vi?c s?p x?p thnh hng nhu th? s? lm cho cỏc ho?t d?ng du?c di?n ra tr?t t?, d? qu?n lý v nhanh chúng hon.
Ví dụ
Với các ngôn ngữ lập trình, khi làm việc với nhiều con số thì sao nhỉ?
 Trong ngôn ngữ lập trình, các dữ liệu thường được bố trí theo dãy  việc khai báo và xử lí dữ liệu trở nên đơn giản hơn.
1 Mảng là gì?
Bài toán: Quyên góp sách.
Chi đội trường THCS Cái Dầu phát động phong trào cho các lớp tặng sách cho thư viện trường. Các lớp tiến hành tặng sách cho thư viện và được để riêng từng ngăn. Các ngăn được đánh số thứ tự 1, 2, 3… 24.
1 Mảng là gì?
Bài toán: Quyên góp sách.
Hãy xác định Input, Output của bài toán trên ?
Dữ liệu nhập vào (INPUT): so_ luong1, so_luong2, so_luong3,… so_luong24.
Dữ liệu cần tính và in ra (OUTPUT): Tong
Hãy viết chương trình để nhập và tính tổng số sách các bạn quyên góp được.
1 Mảng là gì?
Bài toán: Quyên góp sách.
Hãy viết chương trình để nhập và tính tổng số sách các bạn quyên góp được.
Nhập và lưu số lượng sách quyên góp của 1 lớp
Var so_luong1: integer;
Readln(so_luong1);
Nhập và lưu số lượng sách quyên góp của 2 lớp
Var so_luong1, so_luong2: integer;
Read(so_luong1); Read(so_luong2);
Vậy nhập và lưu số lượng sách của 24 lớp thì sao?
Khai báo 24 biến:
Var so_luong1, so_luong2, so_luong3, …, so_luong24: integer;
Sử dụng 24 câu lệnh nhập số lượng:
Read(so_luong1); Read(so_luong2); Read(so_luong3); ….;Readln(so_luong24);
Những hạn chế:
- Phải khai báo quá nhiều biến
Chương trình phải viết khá dài
Dễ nhầm lẫn giữa các biến khi viết chương trình
Khi viết chương trình với bài toán cần nhập với lượng dữ liệu lớn thì có những hạn chế gì?

Vậy nhập và lưu số lượng sách của 24 lớp thì sao?
1 Mảng là gì?
1 Mảng là gì?
Khắc phục hạn chế:
- Lưu các biến có liên quan thành một dãy và đặt một tên chung
- Đánh số thứ tự (chỉ số) cho các biến đó
Var
So_luong ,
So_luong ,
So_luong ,
…,So_luong
:integer
1
2
3
24
So_luong
Chỉ số
Vậy phải khắc phục như thế nào?
Mảng
Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số.
1 Mảng là gì?
Dữ liệu kiểu mảng là gì?
* Mối liên quan giữa kệ sách và mảng trong lập trình
Kệ sách
Kệ sách là tập hợp các ngăn có thứ tự
Các ngăn đều có cùng kích thước, dùng chứa sách
Các ngăn được đánh số thứ tự 1,2,3….
Số lượng sách trong từng ngăng có thể khác nhau
Mảng
Mảng là tập hợp hữu hạn phân tử có thứ tự
Các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, chứa dữ liệu có kiểu giống nhau
Các phần tử có chỉ số 1,2,3,…
Giá trị các phần tử có thể khác nhua
1 Mảng là gì?
Ví dụ 1: Xét mảng "so_luong" lưu số lượng sách trong từng ngăn như sau:
1 Mảng là gì?
Nhận xét:
Mảng so_luong có tất cả 24 phần tử.
Cả 24 phần tử này cùng một kiểu dữ liệu: số nguyên
Giá trị của từng phần từ (số lượng trong các ngăn) là: so_luong[1]=10, so_luong[2]=….., so_luong[3]=……, …., so_luong[24]=……
18
13
20
Ví dụ 2: Xét mảng “nhiet_do" lưu nhiệt độ của 7 ngày trong tuần như sau:
1 Mảng là gì?
Nhận xét:
Mảng nhiet_do có tất cả …… phần tử.
Các phần tử này cùng một kiểu dữ liệu:

Chỉ số đầu tiên trong mảng:
Chỉ số cuối cùng trong mảng:
7
x
x
x
Nhắc lại cú pháp khai báo biên đã học? Cho ví dụ?
Hãy xây dựng cú pháp khai báo biến mảng?
Ví dụ về khai báo biên mảng:
Var so_luong: Array[1..35] of Integer ;
Var nhiet_do: Array[2..8] of Real ;
Var diem_tin: Array[1..44] of Real ;
Var : ;
Var i: integer ;
Var x: real;
1 Mảng là gì?
Khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là biến mảng. Cách khai báo mảng trong Pascal như sau:
2. Cách khai báo biến mảng
Var
Tên mảng
[
]
of
:arrray
;
. .
Trong đó:
- Tên mảng : Do người lập trình đặt
Tên mảng
- Var, array, of : Là từ khóa của chương trình
:arrray
Var
of
, : Là 2 số nguyên, thỏa mãn:
chỉ số đầu ≤ chỉ số cuối giữa hai chỉ số là dấu . .
- : Là kiểu của các phần tử, là Integer, Real hoặc char
- Số phần tử = + 1
Biến mảng là gì?
Tên biến mảng ?
Số phần tử của mảng ?
Kiểu dữ liệu của các phần tử:
so
15
Kiểu nguyên.
Chỉ số đầu, chỉ số cuối của mảng?
Đầu=1; Cuối = 15
Giá trị của phần tử thứ 5?
Ví dụ: Var so : ARRAY[1 .. 15] OF integer;
Khi truy cập phần tử thứ 5 ta viết?
so[5]
Trả lời các câu hỏi sau?
2. Cách khai báo biến mảng
Hãy ghép các mãnh ghép sau để được khai báo đúng trong pascal?
Var A: ARRAY
Var Diem:
Var A: ARRAY
Var X: ARRAY
OF Integer;
OP Integer;
F Char;
[5 . . 15]
Interger;
Var X: ARAY
OF Real;
(1 . . 5)
[1 . . 5]
Integer;
[1 . . 10] OF
[1.0 . . 5]
Var A: ARRY
ARRAY [1 . . 20]
[5 . . . 15]
OF Char;
Var A: RRAY
[10 . . 1] OF
OF Cha;
Var A: ARRA
2. Cách khai báo biến mảng
Xem lại cú pháp khai báo biến mảng.
Làm Trải nghiệm
Em đã hiểu cách khai báo mảng chưa?
Vạch lá tìm sâu.
- Xem trước phần còn lại, làm trước các bài tập để tiết sau học tiếp
Dặn dò
 
Gửi ý kiến