Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Làm việc với dãy số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Tím
Ngày gửi: 13h:46' 20-03-2021
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Tiết 54+55
Làm việc với dãy số
Mục tiêu bài học
Dãy số và biến mảng
Ví dụ về biến mảng
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số
Bài tập thực hành
Tại sao khi tham gia các hoạt động tập thể chúng ta phải xếp hàng?
Xếp hàng vào lớp
X?p hng mua vộ xem phim
X?p hng t?p th? d?c bu?i sỏng
? Vi?c s?p x?p thnh hng nhu th? s? lm cho cỏc ho?t d?ng du?c di?n ra tr?t t?, d? qu?n lý v nhanh chúng hon.
Ví dụ
Viết chương trình nhập điểm thi giữa kì môn Tin học của một lớp gồm N học sinh. In ra màn hình điểm thi cao nhất
Hãy xác định Input và Output của bài toán trên?
Dữ liệu nhập vào (Input): Diem1, diem2, diem3,…., diemN;
Dữ liệu cần tính và in ra (Output): Giá trị điểm lớn nhất ( Max)
Với những câu lệnh đã học, giải bài toán trên sẽ gặp những khó khăn gì?
Mảng là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.
Biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng được gọi là biến mảng.
Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có chung một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số.
Dãy số và biến mảng
Ví dụ về biến mảng
Khai báo biến mảng trong Pascal
Var Tên biến : array[< chỉ số đầu>..< chỉ số cuối>] of ;
Trong đó:
- ChØ sè ®Çu, chØ sè cuèi : lµ hai sè nguyªn hoÆc biÓu thøc nguyªn
- ChØ sè ®Çu  chØ sè cuèi.
Var diemtin : array[1..40] of real;
Ví dụ: Var tuoi : array[1..50] of integer;
Var diemtin, diemtoan, diemvan : array[1..40] of real;
Các thông số trong mảng
Điemtin
1 2 3 4 5 6 40
8.0
Khi gán, đọc, tính toán với các giá trị của phần tử thứ i ta viết A[i] VD A[6] := 8.0
? Tên biến mảng : Diemtin
? Số phần tử của mảng ( số học sinh trong lớp) : 40
? Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu thực.
Khai báo: Var diemtin : array[1..40] of real;
Diemtin
n
1. NhËp sè phÇn tö ( sè HS) cña m¶ng A
Write(‘ Nhap n= ’);
Readln(n);
2. Nhập vào giá trị của các phần tử trong mảng (diemtin[i] )
For i:=1 to n do
Begin
write(‘diem cua hs thu ’ ,i, ’ : ’);
readln(diemtin[i]);
end;
Các bước
Thể hiện bằng câu lệnh Pascal
a. Nhập vào biến mảng
víi n = 7
5.5
8.0
9.5
6.0
4.5
9.0
7.0
Ví dụ: Nhập điểm thi tin học của học sinh trong lớp
Writeln(‘ Diem tin hoc cua lop : ’);
For i:=1 to n do
Begin
Write(diemtin[i]:4:1);
End;
Diem tin hoc cua lop :

1. Th«ng b¸o
2. In gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö
7.0 9.0 4.5 6.0 9.5 8.0 5.5
Kết quả in ra màn hình:
Ví dụ: In mảng vừa nhập
b. In các phần tử trong biến mảng
Các bước
Thể hiện bằng câu lệnh Pascal
Chú ý: Việc truy cập tới phần tử bất kì của mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó trong mảng.
Hướng dẫn thao tác bài tập:
Tạo một mảng gồm n phần tử kiểu số nguyên
Nhập mảng và in kết quả ra màn hình.
Kết quả trả về:
Bài Tập Thực Hành
Viết chương trình nhập vào một mảng và in kết quả ra mảng vừa nhập.
Truy xuất kết quả phần tử thứ 2 có trong mảng.
Chúc các em học tốt !
 
Gửi ý kiến