Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Robots. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân
Ngày gửi: 16h:56' 15-05-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6
UNIT 12: ROBOTS Looking back
TRAN THI XUAN-LY TU TRONG-U MINH-CA MAU-0949119163
VOCABULARY
Grass (n) : cỏ
Weight (n) : nặng
Factory (n) : nhà máy
Recognise (v) : công nhận
Type (n) : kiểu mẫu
International (n) quốc tế
Improve (v) : cải thiện
Pronunciation (n) : sự phát âm
Planet (n) : hành tinh
Space (n) : không gian
Vocabulary
1. Write the correct words to complete the phrase.
1. _______________the grass 2. _____________ weights
3. make________ 4. do the ______ 5. ______ the dishes
tea laundry do
cut lift
2. Fill the gaps with the verbs from the box
make understand guard recognise
1. Robots will be able to ______ our houses when we are away.
2. My father never goes to the café because he can ______ coffee at home.
3. Do you _________ all that I’ve said?
4. Will robots be able to ________ our faces?
guard
make

understand
recognise
Grammar
3. Read and complete the interview about home robots with will be able to or won’t be able to.
Interviewer: Robots are already in factories. Will people have robots at home?
Robot expert: Yes, they will. I think they (1)____________ do all of our housework.
Interviewer: But they (2)____________ _ replace the personal computer. Is that right?
Robot expert: That’s true, but one day they (3)____________ use computers.
Interviewer: Amazing! What other things (4)______ home robots ________ do?
Robot expert: Well, they will be able to do the gardening
but they (5)______________ play sports and games with you.
will be able to

won’t be able to

will be able to
will be able to


won`t be able to
4. Make questions with these words. What are the positive and negative answers to these questions?
1. robots/Will/make coffee/be able to/in the future/?


2. ride a bike/Could he/in Year 6/when he was/?


3. you/Can/do the dishes/?
Will robots be able to make coffee in the future?
Yes, they will./ No, they won’t.

Could he ride a bike when he was in Year 6?
Yes, he could./ No, he couldn’t.

Can you do the dishes?
Yes, I can./ No, I can’t.
5. Write what you could do when you were ten, what you can do now, and what you will be able to do after you finish Year 6.
Then, ask and answer questions with your partner.
Example:
A: Could you swim when you were ten?
B: Yes, I could/No, I couldn’t.
5. Write what you could do when you were ten, what you can do now, and what you will be able to do after you finish Year 6.
Then, ask and answer questions with your partner.
Example:
A: Can you draw a picture now?
B: Yes, I could/No, I couldn’t.
5. Write what you could do when you were ten, what you can do now, and what you will be able to do after you finish Year 6.
Then, ask and answer questions with your partner.
Example:
A: Will you be able to play guitar after you finish Year six?
B: Yes, I could/No, I couldn’t.
Communication
6. Match the questions with the correct answers.
1. Can you ride a motorbike?
2. What do you think about the new robot?
3. Could he read when he was six?
4. Will robots be able to do difficult things like riding a bike or driving a car?
a. No, he couldn’t.
b. No, they won’t.
c. Yes, I can.
d. In my opinion, it’s too smart.
1. Can you ride a motorbike?
2. What do you think about the new robot?
3. Could he read when he was six?
4. Will robots be able to do difficult things like riding a bike or driving a car?
c. Yes, I can
a. No, he couldn’t
b. No, they won’t
d. in my opinion, it’s too smart.
6. Match the questions with the correct answers.
Key: 1-c; 2-d; 3-a ; 4-b
Finished! Now you can …
• use words and phrases for everyday activities in the house
• express opinions about something
•ask about someone`s opinion
• express agreement and disagreement about something
6. Match the questions with the correct answers.
PROJECT
MY DREAM ROBOT
1. Draw a robot of your own (or find a photo or a picture of a robot).
2. Think about the questions below and write a description of your robot.
- What’s its name?
- What does it look like?
- What can it do now?
- What will robots be able to do in the future?
 
Gửi ý kiến