Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đại
Ngày gửi: 20h:34' 01-03-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
TO OUR CLASS
1
2
3
4
5
6
7
fish
beef
papayas
pineapples
durian
bananas
cucumbers
1
2
3
4
5
6
7
Monday, March 4th, 2018
Unit 12: Let’s Eat!
Section B: Our Food. (B1)
1: Where’s Ba?
+ He’s in the hospital/surgery.
2: Can you guess what’s wrong with him?
+He has a stomachache/He is sick.
Ba
The doctor
1.Vocabulary:
- dirt (n): Bẩn,bụi bẩn
- dirty (adj):
- terrible (adj): Khủng khiếp
-carefully (adv):
- soup (n): Súp
- medicine (n): Thuốc, hóa học
- make sb + adj/v:
+ Eg: That dirt can make you sick.
Make somebody feel better.
II: True or False:
1: Ba had a stomachache.
2: Ba ate some spinach last night.
3: Ba didn’t wash the spinach.
4: The dirt cannot make you sick.
5: The doctor gave Ba some medicine.
T
T
F
F
T
washed
can
Ba
The doctor
III: Answer the questions:
1: Why did Ba go to the doctor?
3: What did Ba eat last night?
4: What did the doctor do to make Ba feel better?
2: Why did Ba have a stomachache?
Playing games :
“Lucky Numbers”
1
2
3
4
5
6
Why did Ba go to the doctor?
- Because he had a stomachache/Because he was sick.
Why did Ba have a stomachache?
- Because he didn’t wash the spinach well/carefully.
What did Ba eat last night?
- He ate fish, rice, soup, and spinach.
What did the doctor do to make Ba feel better?
- The doctor gave Ba some medicine.
Lucky Number
Lucky Numbers
Lucky Number
Ba went to the (1)………….because he was (2)………. The doctor (3)………….some questions. Ba said he (4)………some (5)………….last night. The doctor said he must (6)……….the spinach (7)………………… (8)……………….can be dirty. The dirt can (9)………people sick. (10)….…………gave Ba some (11)……………to make him feel better.
IV: Fill in the blanks.
doctor
sick
asked
had
spinach
wash
The doctor
carefully/well
Vegetables
make
medicine
Homework:
Learn by heart news words.
Practice the dialogue again.
Prepare new lesson
(Unit 12, B2)
 
Gửi ý kiến