Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 7 >


Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (589 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập chương II và chương III (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập chương IV (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn (531 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0