Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 10 >


Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn Độ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn Độ (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV (37 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. Bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tình hình chính trị kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX) (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quốc tế thứ hai (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0