Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 12 >


Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Nước Mĩ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tây Âu (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nhật Bản (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1986) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (397 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0