Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 11 >


Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình (83 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 2: Ngôn ngữ Pascal (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cấu trúc chương trình (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khai báo biến (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 1 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu trúc lặp (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 2 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Kiểu mảng (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 3 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 4 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Kiểu xâu (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 5 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Kiểu bản ghi (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thao tác với tệp (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 6 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 7 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thư viện chương trình con chuẩn (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 8 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (470 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0