Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 12 >


Bài 1. Một số khái niệm cơ bản (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cấu trúc bảng (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Biểu mẫu (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Liên kết giữa các bảng (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Truy vấn dữ liệu (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (351 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0