Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 12 >


Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Điều hoà hoạt động gen (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đột biến gen (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Lai giống (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài tập chương I và chương II (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Di truyền y học (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Các bằng chứng tiến hoá (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Loài (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quá trình hình thành loài (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tiến hoá lớn (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Nguồn gốc sự sống (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Sự phát sinh loài người (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Diễn thế sinh thái (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Hệ sinh thái (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (681 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Word-logo