Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Hóa học 8 >


Bài 1. Mở đầu môn Hoá học (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Chất (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Bài thực hành 1 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Nguyên tử (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nguyên tố hoá học (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài thực hành 2 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Bài luyện tập 1 (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Công thức hoá học (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hoá trị (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài luyện tập 2 (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự biến đổi chất (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phản ứng hoá học (491 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài thực hành 3 (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng (327 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phương trình hoá học (370 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bài luyện tập 3 (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Mol (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Tính theo công thức hoá học (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Bài luyện tập 4 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tính chất của oxi (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Oxit (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bài luyện tập 5 (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài thực hành 4 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro (296 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bài luyện tập 6 (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành 5 (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Nước (462 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Bài luyện tập 7 (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Bài thực hành 6 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dung dịch (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Pha chế dung dịch (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Bài luyện tập 8 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Bài thực hành 7 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (709 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0