Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >


Tiết học đầu tiên (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 9 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (301 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép cộng (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (380 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 13 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 25 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 40 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 42 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 57 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 63 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 64 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 75 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 80 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 85 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 88 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 92 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 113 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 114 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 121 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 125 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 130 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 144 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 146 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 147 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 150 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 152 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 157 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 163 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 181 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành Trang 165 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (659 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0