Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Học vần 1 >


Bài 1. e (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. b (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. không dấu, dấu sắc (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. dấu huyền, dấu ngã (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. ê, v (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. l, h (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. o, c (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. ô, ơ (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Ôn tập (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. i, a (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. n, m (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. d, đ (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. t, th (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. u, ư (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. x, ch (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. s, r (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. k, kh (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. p-ph, nh (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. g, gh (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. q-qu, gi (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. ng, ngh (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. y, tr (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ôn tập (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chữ thường. Chữ hoa (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. ia (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. ua, ưa (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. oi, ai (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. ôi, ơi (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. ui, ưi (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. uôi, ươi (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. ay, â-ây (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Ôn tập (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. eo, ao (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. au, âu (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. iu, êu (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. iêu, yêu (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. ưu, ươu (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ôn tập (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. on, an (369 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. ân, ă-ăn (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. ôn, ơn (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. en, ên (313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. in, un (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. iên, yên (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. uôn, ươn (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Ôn tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. ong, ông (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. ăng, âng (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. ung, ưng (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. eng, iêng (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. uông, ương (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. ang, anh (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. inh, ênh (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Ôn tập (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. om, am (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. ăm, âm (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. ôm, ơm (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. em, êm (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. im, um (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. iêm, yêm (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. uôm, ươm (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67. Ôn tập (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 68. ot, at (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69. ăt, ât (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 70. ôt, ơt (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 71. et, êt (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 72. ut, ưt (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 73. it, iêt (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 74. uôt, ươt (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 75. Ôn tập (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 76. oc, ac (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 77. ăc, âc (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 78. uc, ưc (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 79. ôc, uôc (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 80. iêc, ươc (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 81. ach (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 82. ich, êch (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 83. Ôn tập (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 84. op, ap (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 85. ăp, âp (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 86. ôp, ơp (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 87. ep, êp (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 88. ip, up (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 89. iêp, ươp (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 90. Ôn tập (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 91. oa, oe (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 92. oai, oay (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 93. oan, oăn (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 94. oang, oăng (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 95. oanh, oach (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 96. oat, oăt (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 97. Ôn tập (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 98. uê, uy (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 99. uơ, uya (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 100. uân, uyên (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 101. uât, uyêt (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 102. uynh, uych (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 103. Ôn tập (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (676 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0