Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 10 >


Unit 01. Family Life. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 2. Language (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 3. Reading (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 4. Speaking (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 7. Communication and Cuture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Family Life. Lesson 8. Looking back - project (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 1. Getting started (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 5. Listening (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 7. Communication and Cuture (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 8. Looking back - project (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 3. Reading (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 4. Speaking (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 5. Listening (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 7. Communication and Cuture (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Music. Lesson 8. Looking back - project (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 2. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 5. Listening (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 8. Looking back - project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 4. Speaking (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Inventions. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. (4-5). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 2. (4-5). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 3. Reading (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 6. Writing (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 4. Speaking (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 7. Communication and Cuture (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 3. Reading (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Slide0

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 4. Speaking (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Slide0

 • Review 4. (9-10). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0