Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

lop 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Luận
Ngày gửi: 19h:56' 18-12-2017
Dung lượng: 736.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Trung Thượng
Tiết 29 - Bài 25: Ôn tập chương III
Tiết 29. Bài 25. Ôn tập chương III
Nội dung kiến thức cần ghi nhớ:
ch th?ng tr? c?a cỏc tri?u d?i phong ki?n Trung Qu?c d?i v?i nhõn dõn ta.
2. Cu?c d?u tranh c?a nhõn dõn ta trong th?i B?c thu?c
3. S? chuy?n bi?n v? kinh t? v van húa xó h?i.
Tiết 29. Bài 25. Ôn tập chương III
1. ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.
a. Thời kì Bắc thuộc (từ năm 179 TCN đến thế kỉ X)
Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỷ X là Thời Bắc thuộc?
- Đây là thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc liên tục thay phiên nhau đô hộ.
b. Trong Thời Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quân, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau.
Tên gọi nước ta qua từng giai đoạn bị đô hộ
Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân
Quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân, quận Nhật Nam (gộp với 6 quận khác của Trung Quốc) gäi lµ Châu Giao
Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu
An Nam đô hộ phủ
Giao Châu ( ¢u L¹c cò)
Tiết 29. Bài 25. Ôn tập chương III
1. ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.
a.
b.
c. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc:
- Chính sách đàn áp
- Chính sách bóc lột


- Chính sách đồng hóa

? Bé m¸y quan l¹i ®­îc chÝnh quyÒn ®« hé s¾p xÕp nh­ thÕ nµo? Do ai n¾m gi÷?

? ChÝnh quyÒn ®« hé lµm g× tr­íc nh÷ng cuéc næi dËy cña nh©n d©n ta?
+ Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến tận các huyện.
+ Dùng mọi thủ đoạn: lực lượng quân sự, mua chuộc, chia rẽ...
? Để vơ vét nguồn tài nguyên, bóc lột của cải của nhân dân ta, chính quyền đô hộ đã sử dụng những thủ đoạn, biện pháp gì?

? Em h·y cho biÕt nh÷ng biÖn ph¸p mµ chÝnh quyÒn ®« hé ®· lµm nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ång hãa d©n téc?
+ Đặt nhiều thứ thuế, thuế nặng
+ Cống nạp sản vật quý; Lao dịch nặng nề
+ Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán vào nước ta
+ Mở trường dạy chữ Hán
+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta
? Trong tất cả những chính sách
đô hộ trên, theo em chính sách
nào là thâm hiểm nhất? Vì sao?
Thâm hiểm nhất là chính sách đồng hóa dân tộc. Vì:
Mục đích của chính sách này không chỉ là biến nước ta thành một phần lãnh thổ Trung Quốc mà còn biến nhân dân ta thành dân Trung Quốc.
- Chính sách đàn áp
- Chính sách bóc lột
- Chính sách đồng hóa
Tiết 29. Bài 25. ôn tập chương III
1. ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

K/n Hai
Bà Trưng
K/n
Bà Triệu
K/n
Lý Bí
K/n Mai
Thúc Loan
K/n Phùng Hưng
Trưng Trắc, Trưng Nhị
Triệu
Thị Trinh
Lý Bí
Mai
Thúc Loan
Phùng Hưng, Phùng Hải
Hai bà dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây). Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Châu Giao.
Khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Thanh Hóa), rồi lan ra khắp Giao Châu.
Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp giao Châu và champa .
Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, nghia quõn chi?m h?t cỏc qu?n huy?n. Mựa xuõn 544, Lý Bớ lờn ngụi Hong d?, d?t tờn nu?c l V?n Xuõn.
Khởi nghĩa bùng nổ ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm thành Tống Bình, giành quyền tự chủ 15 năm.

Thể hiên tinh thần bất khuất, ý chí, quyết tâm giành, giữ độc lập, chủ quyền của đất nước.
2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
Tiết 29. Bài 25. ôn tập chương III
1. ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.
2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
a) Sự chuyển biến về kinh tÕ
3.Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội
c) Sự chuyển biến về xã hội
b) Sự chuyển biến về v¨n hãa
? Em hãy cho biết tình hình nền nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc ?
* Nông nghiệp:
? Em hãy cho biết thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết làm những nghề thủ công nào?
? Hoạt động buôn bán trong nước và với nước ngoài thời Bắc thuộc diễn ra như thế nào?
* Thủ công nghiệp:
* Thương nghiệp:
? Hãy nhắc lại những chính sách của phong kiến phương Bắc về văn hóa đối với nhân dân ta?
? Mặc dù vậy nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán nào của dân tộc?
- Xã hội có sự phân hóa ngày càng sâu sắc.
Bi t?p c?ng c?:
Trong các cuộc khởi nghĩa sau đây, cuộc khởi nghĩa nào đã đánh đuổi được quân đô hộ, giành độc lập chủ quyền cho đầt nước với thời gian dài nhất?
A. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
B. Khởi nghĩa Bà Triệu.
C. Khởi nghĩa Lý Bí và cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược.
D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
E. Khởi nghĩa Phùng Hưng, Phùng Hải.
C
Xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến