Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 23. Luyện tập đọc - hiểu văn bản văn học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Hồng Thúy
Ngày gửi: 01h:38' 05-06-2013
Dung lượng: 788.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ
Tiết 91
LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
I. Baøi taäp trong SGK
Tiết 91:
LUYỆN TẬP ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC
Bài tập 1:
Đọc - hiểu nghĩa của từ và ý nghĩa của câu.
a. Đáp án B là đúng nhất vì thể hiện được chí khí của Phạm Ngũ Lão muốn noi gương Vũ Hầu.
b. Đáp án A là đáp án đúng vì đoạn văn thể hiện uy lực phi thường của nghĩa quân Lam Sơn.
c. " Ý tại ngôn ngoại" là ý ở ngoài lời
Ý chính của thơ văn nhiều khi thể hiện ở ngoài lời, ở phía sau các từ ngữ.
2. Bài tập 2:
Đọc hiểu mạch ý của đoạn văn
a. Đoạn văn: Có ý liên tục nhau
- Ý đầu trong câu thứ nhất. Trong câu này ý chính có quan hệ nhân - quả, câu thứ 2 là hệ quả của câu trước.
- YÙ chính cuûa ñoaïn: Moät khi ñaõ thöøa nhaän tö töôûng hieàn taøi laø nguyeân khí quoác gia thì caùc thaùnh ñeá minh vöông phaûi ra söùc vun troàng hieàn taøi.
b. Bài tựa "Trích diễm thi tập"
Chia làm 2 phần lớn
-Phần 1: " từ đầu.lưu truyền hết ở đời". Nêu lý do làm cho thơ văn không lưu truyền hết ở đời.

-Phần 2: là đoạn còn lại. Nêu lí do soạn sách "Trích diễm thi tập"
- Mối quan hệ giữa thực trạng và giải ph

c. Ý kiến B là ý kiến sát với dụng ý của người viết sử. Ý kiến A cũng có ý đúng nhưng chưa hoàn chỉnh.
3. Bài tập 3: Cảm nhận hình tượng văn học
a. Những chi tiết hay và độc đáo trong truyện " Chử Đồng Tử"

- Tình cảnh khốn cùng của hai cha con ( nghèo đến mức chỉ có một cái khố)

- Cuộc kỳ ngộ của Chử Đồng Tử và Tiên Dung.

- Các chi tiết thể hiện tính cách mạnh mẽ, tự do của Tiên Dung.
b. Bài thơ " Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm là lời tự bạch của một người ở ẩn thích nhàn dật. Hình tượng người ở ẩn trong bài qua lời thơ trữ có những đặc điểm sau:
- Sống nhàn dật, ung dung, thư thái
- Xa laùnh nôi phoàn hoa cöûa quyeàn chæ choïn nôi vaéng veû.

- Sinh hoạt hằng ngày giản dị theo nhịp điệu 4 mùa của tự nhiên.
- Nhìn phú quý như chim bao, nhìn đời như giấc mộng.
4. Bài tập 4
Khái quát tư tưởng, quan điểm của đoạn trích và tác phẩm
a.Tư tưởng trong tựa "Trích diễm thi tập" sự hiểu biết sâu sắc về thực trạng văn thơ nước nhà, lòng yêu mến tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với các giá trị thi ca dân tộc.
b. Đáp án C là phù hợp nhất với tư tưởng của bài tựa "Trích diễm thi tập".
5. Bài tập 5: Các bước đọc hiểu văn bản văn học
- Đọc hiểu nghĩa của từ và ý nghĩa của câu đoạn.
- Ñoïc hieåu maïch yù cuûa ñoaïn vaên, baøi vaên .
- Cảm nhận hình tượng văn học.
- Khái quát tư tưởng, quan điểm của đoạn trích và tác phẩm.
6. Bài tập 6:
Có yếu tố thể nghiệm, tưởng tượng, liên tưởng thì mới cảm nhận hết được ý nghĩa của văn bản văn học.
II. CÁC BÀI TẬP KHÁC
1. Bài tập 1: Đáp án B đúng vì chế giễu, châm biếm chàng trai yếu đuối không đáng sức trai.
2. Bài tập 2: Bài thơ thể hiện thân phận người nữ lênh đênh chìm nổi trong xã hội phong kiến. Bị xã hội phong kiến vùi dập nhưng dù thế nào họ vẵn giữ tấm lòng son.
1. Củng cố:
V. Củng cố và hướng dẫn tự học.
- Nắm được bốn yêu cầu đọc hiểu văn bản văn học.
- Bieát vaän duïng caùc yeâu caàu ñoù vaøo ñoïc hieåu vaên baûn vaên hoïc.
2. Hướng dẫn tự học:
- Hoïc thuoäc nhöõng yeâu caàu ñoïc hieåu vaên baûn vaên hoïc.
- Töï tìm vaø ñoïc hieåu caùc vaên baûn vaên hoïc khaùc.
 
Gửi ý kiến