Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:26' 20-02-2013
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 0 người
D?a văo ki?n th?c dê h?c, hêy hoăn thănh b?ng sau:
I. KI?N TH?C C?N NH?:
CH3-CH2-OH
CH3-COOH
(RCOO)3C3H5
- Ch?t l?ng, khng mău, nh? hon nu?c, tan v h?n trong nu?c, si ? 78,30C, ha tan du?c nhi?u ch?t nhu iot, benzen,.
- Ch?t l?ng, khng mău, v? chua, tan v h?n trong nu?c.
- Ch?t l?ng, nh? hon nu?c, khng tan trong nu?c, tan du?c trong benzen, xang, d?u h?a,.
Td v?i oxi:

- Td v?i Na, K, .

- Td v?i axit axetic
C t.c hh c?a 1 axit y?u: d?i mău ch?t ch? th?, td v?i KL, oxit bazo, bazo, mu?i,.

- Td v?i ru?u etylic
Pu th?y phđn:
* Trong mtr axit:
+ H2O (axit, t0)

* Trong mtr ki?m:
+ NaOH (t0)
1. Băi 1 SGK trg 148:
II. BĂI T?P:
a. Phđn t? c: + Nhm - OH lă: Ru?u etylic, axit axetic
+ Nhm - COOH lă: axit axetic
b. Ch?t tâc d?ng du?c v?i:
+ K : Ru?u etylic, axit axetic
+ Zn : axit axetic
+ NaOH : axit axetic, ch?t bĩo
+ K2CO3 : axit axetic
b. Ch?t tâc d?ng du?c v?i:
+ K : Ru?u etylic, axit axetic
+ Zn : axit axetic
+ NaOH : axit axetic, ch?t bĩo
+ K2CO3 : axit axetic
2C2H5OH(l) + 2K(r) 2C2H5OK(dd) + H2(k)
2CH3COOH(dd) + 2K(r) 2CH3COOK(dd) + H2(k)
2CH3COOH(dd) + Zn(r) (CH3COO)2Zn(dd) + H2(k)
CH3COOH(dd) + NaOH(dd) CH3COONa(dd) + H2O(l)
RCOOC3H5(l) + 3NaOH(dd) C3H5(OH)3(dd) + 3RCOONa(dd)
2CH3COOH(dd) + K2CO3(dd) 2CH3COOK(dd) + CO2(k) + H2O(l)
a. 2C2H5OH(l) + ? ? + H2(k)
c. 2CH3COOH(dd) + ? 2CH3COOK(dd) + ?
b. 2C2H5OH(l) + ? CO2(k) + ?
d. CH3COOH(l) + ? CH3COOC2H5 (l) + ?
h. Ch?t bĩo + ? ? + Mu?i c?a câc axit bĩo
e. 2CH3COOH(dd) + ? ? + CO2(k) + ?
2. Băi 3 SGK trg 149:
f. 2CH3COOH(dd) + ? ? + H2(k)
a. 2C2H5OH(l) + 2K(r) 2C2H5OK(dd) + H2(k)
c. 2CH3COOH(dd) + 2K(r) 2CH3COOK(dd) + H2(k)
b. 2C2H5OH(l) + O2(k) CO2(k) + H2O(l)
d. CH3COOH(l) + C2H5OH(l) CH3COOC2H5 (l) + H2O(l)
h. Ch?t bĩo + dd Ki?m Glyxerol + Mu?i c?a câc axit bĩo
e. 2CH3COOH(dd) + K2CO3(dd) 2CH3COOK(dd) + CO2(k) + H2O(l)
2. Băi 3 SGK trg 149:
+ Na, Ca
+ KOH, K2CO3
f. 2CH3COOH(dd) + Zn(r) (CH3COO)2Zn(dd) + H2(k)
+ Câc KL khâc (tru?c H)
B?ng phuong phâp ha h?c hêy phđn bi?t 2 l? m?t nhên d?ng 2 ch?t l?ng: Ru?u etylic, axit axetic. Vi?t PTHH minh h?a (n?u c).
3. Băi 5:
3. Băi 5:
Gi?i
Dng qu? tm d? phđn bi?t:
+ M?u th? lăm qu? tm chuy?n sang mău d? nh?t lă axit axetic.
+ M?u th? khng lăm d?i mău qu? tm lă ru?u etylic.
a. Phuong phâp 1:
Dng dd Na2CO3 d? phđn bi?t:
+ M?u th? c pu x?y ra vă c kh thoât ra lă axit axetic.
+ M?u th? khng c hi?n tu?ng lă ru?u etylic.
b. Phuong phâp 2:
2CH3COOH(dd) + Na2CO3(dd) 2CH3COONa(dd) + CO2(k) + H2O(l)
Khi xâc d?nh cng th?c c?a câc ch?t h?u co A vă B, ngu?i ta th?y CTPT c?a A lă C2H6O, cn CTPT c?a B lă C2H4O2. D? ch?ng minh A lă ru?u etylic, B lă axit axetic c?n ph?i lăm thím nh?ng th nghi?m năo ? Vi?t PTHH minh h?a n?u c.
4. Băi 5 SGK trg 149:
Hu?ng d?n gi?i
Dng qu? tm ho?c dd Na2CO3 d? phđn bi?t.
5. Băi 6 SGK trg 149:
Hu?ng d?n gi?i
Vi?t ptpu x?y ra.
a. T? Vhh vă D0 => Vr
- T? Vr vă D => mr
- T? mr tnh du?c ? trín, k?t h?p v?i ptpu vă hi?u su?t c?a pu => kh?i lu?ng axit axetic t?o thănh
b. T? kh?i lu?ng axit axetic tnh du?c ? trín, k?t h?p v?i n?ng d? dd gi?m d? băi cho (C%) => kh?i lu?ng dd gi?m thu du?c, d?a văo CT tnh C%.
 
Gửi ý kiến