Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Tấn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:01' 24-03-2008
Dung lượng: 153.0 KB
Số lượt tải: 2005
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn thị hà giang)
Tiết 70
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
I. Tìm hiểu chung
1. Đoạn văn thuyết minh
2. Sự giống và khác nhau giữa đoạn
văn tự sự và thuyết minh
Các phần chính của đoạn văn thuyết
minh
II. Viết đoạn văn thuyết minh
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
I. Tìm hiểu chung
1. Đoạn văn thuyết minh
- Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt mỗi ý tương đối hoàn chỉnh.
- Yêu cầu :SGK
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
2. Sự giống và khác nhau giữa đoạn văn tự sự và thuyết minh.
- Giống nhau: Cùng trình bày một sự kiện, miêu tả một sự vật hiện tượng và người viết phải quan sát cẩn thận.
- Khác nhau: + Đoạn văn thuyết minh thường là giới thiệu để người ta hiểu là chủ yếu.
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
+ Đoạn văn tự sự thường là kể lại và cảm là chủ yếu.
3. Kết cấu của đoạn văn thuyết minh
Gồm 3 phần: Mở đoạn
Phát triển đoạn
Kết đoạn
thông thường thì có 2 phần chính là mở đoạn và phát triển đoạn
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
- Caùc yù ñöôïc saép xeáp theo trình töï thôøi gian, khoâng gian, nhaän thöùc, theo phaûn baùc hoaëc chöùng minh ñeå laøm taêng tính haáp daãn loâi cuoán.
II. VIEÁT ÑOAÏN VAÊN THUYEÁT MINH.
1. Thuyeát minh veà taùc phaåm “Ñaïi caùo bình Ngoâ” cuûa Nguyeãn Traõi.
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
1. Thuyết minh về tác phẩm "Đại cáo bình Ngô" của Nguyễn Trãi.
- Mở bài: Giới thiệu về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời, vị trí của tác phẩm
+ Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, Vương Thông buộc phải giảng hòa, chấp nhận rút quân về nước. Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết Đại cáo bình Ngô
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
+ Đại cáo bình Ngô được công bố vào tháng Chạp năm Đinh Mùi (1/1428) khi đất nước sạch bóng quân thù
+ Bài cáo có ý nghĩa trọng đại của quốc gia được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta bấy gi?.
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
- Thân bài:
+ Giá trị nội dung:
- Kh?ng định luận đề chính nghĩa.
- Tố cáo lên án tội ác của giặc Minh.
- Quá trình kháng chiến thắng lợi
- Lời tuyên bố chiến tháng và bài học lịch sử
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
+ Giá trị nghệ thuật: Nghệ thuật kết cấu, nghệ thuật lập luận, bút pháp tự sự trữ tình, hùng ca.
- Kết bài: Là bản tuyên ngôn độc lập vĩ đại. Ang "thiên cổ hùng văn".
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
2. Caùch thöùc tieán haønh moät ñoaïn vaên
- Phaûi coù caâu luaän ñieåm(yù chính cuûa ñoaïn vaên)
- Caùc yù phuï phaûi laøm roõ yù chính
- Saép xeáp theo trình töï thôøi gian, khoâng gian…… ñeå taêng tính loâi cuoán.
- Coù theå coù caâu chuyeån tieáp cho ñoaïn vaên sau ñoù
Tiết 70 - Làm văn
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN
THUYẾT MINH
Một số đoạn văn thuyết minh tham khảo.

Tiết 70
No_avatar
cam on nhiu!chieu nay toi viet bai nay!thank's
No_avatar

một số đoạn văn thuyết minh tham khảo đâu rồi ạ??

No_avatar
muốn viết đoan văn thuyết minh có cảm xúc thì càn phải chú ý đặc điểm nào
No_avatar
có thể cho sem một số bài văn mẫu không ạ
No_avatar

co the gui cho em bai` van mau co' de la thuyet minh tac pham Binh Ngo Dai Cao khong a.

 

No_avatar

Goi cho em bai van thuyen minh Dai cao Binh ngo dc ko a!

 

 

 

 

 

No_avatar

bai giang hay lam

 

No_avatar
sao minh ko nnhin thay bai giang nhi!
No_avatar
sao minh ko nhin thay bai giang nhiaineu ai biet lam on ke minh nhe ,cam on!
No_avatar

sao hok cho 1 so bai` van mau~ len ha? co de? bon em co' the? tham khao? hieu? biet' hon

nhu zay bai` giang? moi' hayNháy mắt

 
Gửi ý kiến