Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Matlab ứng dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Son
Ngày gửi: 21h:52' 12-10-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
MATLAB ỨNG DỤNG
TS. NGUYỄN HÒAI SƠN
KHOA XÂY DỰNG & CƠ HỌC ỨNG DỤNG
2006
MATLAB CĂN BẢN
Chương 1
MATLAB CĂN BẢN
I. BIỂU THỨC (EXPRESSION)
Biến số ( variables)
Số (Numbers)
Toán tử ( Operaters)
Hàm ( Functions)
- tối đa 19 ký tự có nghĩa
- phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.
- bắt đầu bằng một từ theo sau là từ hay số hoặc dấu (_).
- biến tòan cục (global) tác dụng trong tòan chương trình.
- biến cục bộ (local) tác dụng trong nội tại hàm (function)
- một số biến đặc biệt: pi, ans,.
Kiểm tra biến (who và whos)
Xóa biến (clear và clear all)
Ví dụ
>> clear a
>> clear b degree
>> a
undefined function or variable
MATLAB CĂN BẢN
1. Số (Numbers)
format (định dạng)
Tất cả những con số đều được lưu kiểu định dạng (format)
Dùng hàm format để định dạng kiểu số:
>> b=3/26;
>> format long; b
b =
0.11538461538462
>> format short e; b
b =
1.1538e-001
>> format bank; b
b =
0.12
>> format short eng; b
b =
115.3846e-003
>> format hex; b
b =
3fbd89d89d89d89e
>> format +; b
b =
+
>> format rat; b
b =
3/26
>> format short; b
b =
0.1154
>> format long eng; b
b =
115.384615384615e-003>>
MATLAB CĂN BẢN
2. Toán tử (operaters) (+, -, *, /, ,^,`)
>> 2*4+2
ans =
10
>> (2+sqrt(-1))^2
ans =
3.0000 + 4.0000i
Các biến không cần khai báo trước.
Các ký tự thường và in là phân biệt.
Kết thúc câu lệnh với ";" không hiển thị kết qủa câu lệnh.
Biến mặc nhiên "ans"
>> rayon = 1e-1;
>> surface = pi * rayon * rayon
surface =
0.0314
>> volume= 4*pi*rayon^3/3;
volume =
0.0042
MATLAB CĂN BẢN
3. Hàm cơ bản (basis functions) abs, sqrt, exp, sin,.
>> x=-pi:0.01:pi;
>> plot(x,cos(x)); grid on
>> abs(log(-1))
ans
3.1416
>> z = 4 + 3i;
>> r = abs(z)
>> theta = atan2(imag(z),real(z))
r =
5
theta =
0.6435
>> z=r*exp(theta*i)
z=
4.0000+3.0000i
MATLAB CĂN BẢN
4. Ưu tiên các phép toán
>> a=2; b=3; c=4;
>> a*b^c
ans =
162
>> (a*b)^c
ans =
1296
5. Tạo , lưu và mở tập tin (fprintf, save, fscanf, load, fopen, fclose.)
x = 0:.1:1; y = [x; exp(x)];
fid = fopen(`exp.txt`,`w`);
fprintf(fid,`%6.2f %12.8f `,y);
fclose(fid);

0.00 1.00000000
0.10 1.10517092
...
1.00 2.71828183
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
MATLAB CĂN BẢN
6. Hàm xử lý số (fix, floor, ceil, round, sign, sort.)
fix: làm tròn về 0
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> fix(a)
ans =
1 -4 6 -7
floor: làm tròn về âm vô cùng
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> floor(a)
ans =
1 -5 6 -8

ceil: làm tròn về dương vô cùng
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> ceil(a)
ans =
2 -4 7 -7

round: làm tròn
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> round(a)
ans =
1 -5 7 -7
sign: hàm dấu với giá trị đơn vị
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> sign(a)
ans =
1 -1 1 -1
sort: sắp xếp từ nhỏ đến lớn
>> a=[1.25,-4.54,6.5,-7.1];
>> sort(a)
ans =
-7.1000 -4.5400 1.2500 6.5000
MATLAB CĂN BẢN
II. MA TRẬN VÀ VECTƠ " [.;.;.]"
";" có nghĩa là chuyển sang hàng kế tiếp.
"," hay " " phân cách giữa các phần tử.
>> A = [ 1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 10]
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 10
>> A(3,3) = 17
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 17
>> vec = [10; 0; 1000]
vec =
10
0
1000
>> A`
ans =
1 4 7
2 5 8
3 6 17
MATLAB CĂN BẢN
":" có nghĩa là tất cả.
":" từ giá trị này tới giá trị khác.
":" từ giá trị này tới giá trị khác bước bao nhiêu.
>> t = 1:5
t =
1 2 3 4 5
>> row = A(1,:)
row =
1 2 3
>> col = A(:,1)
col =
1
4
7
>> 1:0.3:2
ans =
1 1.3000 1.6000 1.9000
>> tt = t(:)
tt =
1
2
3
4
5
MATLAB CĂN BẢN
Ma trận phức.
>> b = [4; 5-15*i; -5;2+i];
>> abs(b)
ans =
4.0000
15.8114
5.0000
2.2361
>> conj(b)
ans =
4.0000
5.0000 +15.0000i
-5.0000
2.0000 - 1.0000i
>> real(b)
ans =
4
5
-5
2
>> imag(b)
ans =
0
-15
0
1
>> angle(b)
ans =
0
-1.2490
3.1416
0.4636
>> atan2(imag(b),real(b))
ans =
0
-1.2490
3.1416
0.4636
MATLAB CĂN BẢN
Hàm tạo ma trận đặc biệt.
>> A=zeros(3)
A =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
>> B=zeros(2,3)
B =
0 0 0
0 0 0
>> size(A)
ans =
3 3
>> zeros(size(B))
ans =
0 0 0
0 0 0
>> numel(B)
ans =
6
>> length(B)
ans =
3
>> rand(3,2)
ans =
0.9501 0.4860
0.2311 0.8913
0.6068 0.7621
zeros(n)
zeros(m,n)
zeros([m n])
zeros(size(A))
ones(n)
ones(m,n)
ones([m n])
ones(size(A))
eye(n)
eye(m,n)
eye(size(A))
pascal
magic
numel(A)
length(A)
rand(m,n)
diag(v,k), diag(v)
tril, triu
linspace(a,b), linspace(a,b,n)
logspace(a,b,n)
>> C=ones(3)
C =
1 1 1
1 1 1
1 1 1
>> D=eye(3)
D =
1 0 0
0 1 0
0 0 1
>> eye(3,2)
ans =
1 0
0 1
0 0
>> pascal(3)
ans =
1 1 1
1 2 3
1 3 6
>> magic(3)
ans =
8 1 6
3 5 7
4 9 2
MATLAB CĂN BẢN
>> diag([2 1 2],1)
ans =
0 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 2
0 0 0 0
>> diag(A)
ans =
1
5
9
>> triu(A)
ans =
1 2 3
0 5 6
0 0 9
>> tril(A)
ans =
1 0 0
4 5 0
7 8 9
>> linspace(1,2,4)
ans =
1.0000 1.3333 1.6667 2.0000
>> logspace(1,2,4)
ans =
10.0000 21.5443 46.4159 100.0000
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
MATLAB CĂN BẢN
III. CÁC PHÉP TÓAN TRÊN MA TRẬN VÀ VECTƠ
MATLAB CĂN BẢN
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A =
1 2 3
4 5 6
7 8 9
>> A(2,3)=10
A =
1 2 3
4 5 10
7 8 9
>> B=A(2,1)
B =
4
>> C=[-4 2 3;1 2 1;2 5 6]
C =
-4 2 3
1 2 1
2 5 6
>> D=[A C]
D =
1 2 3 -4 2 3
4 5 10 1 2 1
7 8 9 2 5 6
>> D(5)
ans =
5
>> D(4,5)
??? Index exceeds matrix dimensions.
>> X=D
X =
1 2 3 -4 2 3
4 5 10 1 2 1
7 8 9 2 5 6
>> X(2,6)
ans =
1
>> X(2,:)
ans =
4 5 10 1 2 1
MATLAB CĂN BẢN
>> X(:,1)
ans =
1
4
7
>> 1:5
ans =
1 2 3 4 5
>> 30:-4:15
ans =
30 26 22 18
>> X(2:3,:)
ans =
4 5 10 1 2 1
7 8 9 2 5 6
>> X(:,end)
ans =
3
1
6
>> E=X([2 3],[1 3])
E =
4 10
7 9
>> X(2,end)
ans =
1.
>> X(3,:)=[ ]
X =
1 2 3 -4 2 3
4 5 10 1 2 1
>> X(:,5)=[3 4]
X =
1 2 3 -4 3 3
4 5 10 1 4 1
>> X(2,:)
ans =
4 5 10 1 2 1
X =
1 2 3 -4 2 3
4 5 10 1 2 1
7 8 9 2 5 6
MATLAB CĂN BẢN
>> C(4,:)=[8 4 6]
C =
-4 2 3
1 2 1
2 5 6
8 4 6
>> C(:,4)=[8 4 6 1]`
C =
-4 2 3 8
1 2 1 4
2 5 6 6
8 4 6 1
>> C=[C ones(4);zeros(4) eye(4)]
C =
-4 2 3 8 1 1 1 1
1 2 1 4 1 1 1 1
2 5 6 6 1 1 1 1
8 4 6 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
C =
-4 2 3
1 2 1
2 5 6
Ma trận phức.
MATLAB CĂN BẢN
>> size(C)
ans =
3 3
>> mean(B)
ans =
2.6667
>> sum(B)
ans =
16
>> min(C)
ans =
-4 2 1
>> sort(C)
ans =
-4 2 1
1 2 3
2 5 6
C =
-4 2 3
1 2 1
2 5 6
B =
1 5 6 -5 7 2
Hàm xử lý ma trận và vectơ (size, median, max, min, mean, sum, length,.)
MATLAB CĂN BẢN
II. Giải hệ phương trình tuyến tính và phi tuyến bằng hàm thư viện Matlab: solve
1. Hệ đại số tuyến tính A*x=b
>>clear all
>>clc
>>A=[1 3 6;2 7 8;0 3 9];
>>b=[10;9;8];
>>x=inv(A)*b %(x=A)
x =
7.8571
-3.1905
1.9524
2. Hệ đại số tuyến tính A*x=b , solve
>>S=solve(`x+3*y+6*z=10`,`2*x+7*y+8*z=9`,`3*y+9*z=8`)
S =
x: [1x1 sym]
y: [1x1 sym]
z: [1x1 sym]
>> eval([S.x S.y S.z])
ans =
7.8571 -3.1905 1.9524
MATLAB CĂN BẢN
3. Hệ đại số tuyến tính A*x=b, LU decomposition
>> clear all
>> clc
>> [L,U]=lu(A)
L =
0.5000 -0.1667 1.0000
1.0000 0 0
0 1.0000 0
U =
2.0000 7.0000 8.0000
0 3.0000 9.0000
0 0 3.5000
>> x=U(L)
x =
7.8571
-3.1905
1.9524
>> x=inv(U)*inv(L)*b
x =
7.8571
-3.1905
1.9524
MATLAB CĂN BẢN
7. CÁC PHÉP TÓAN TRÊN ĐA THỨC
Tính giá trị đa thức
> pol=[1,2,3,4]
pol =
1 2 3 4
> polyval(pol,-1)
ans =
2
Tìm nghiệm đa thức
> pol=[1,2,3,4]
pol =
1 2 3 4
> roots(pol)
ans =
-1.6506+ 0.0000j
-0.1747+ 1.5469j
-0.1747- 1.5469j
MATLAB CĂN BẢN
Nhân và chia đa thức
> f1=[1 7 12];
> f2=[1 0 9];
f3=conv(f1,f2)
f3= 1 7 21 63 108
Cho hai đa thức:
Hãy tính
Cho hai đa thức:
> f4=[1 9 37 81 52];
> f5=[1 4 13];
[f6 r]=deconv(f4,f5)
f6= 1 5 4
r= 0 0 0 0 0
Hãy tính
r là phần dư của phép chia
MATLAB CĂN BẢN
Phân rã đa thức
Phân rã đa thức:
> a=[2 0 9 1];
> b=[1 1 4 4];
> [r,p,k]=residue(a,b)
Tính đạo hàm đa thức: polyder(p)
>> p=[2 0 9 1];
>> polyder(p);
ans =
6 0 9
[b,a]=residue(r,p,k)
MATLAB CĂN BẢN
Phương pháp bình phương tối thiểu trong xử lý số liệu thực nghiệm
> x=[1 3 10];
> y=[10 18 37];
> polyfit(x,y,1)
ans =
2.92537 8.01493
Biểu thức phân rã ?
MATLAB CĂN BẢN
8. Nội suy
Nội suy dữ liệu một chiều : interp1(x,y,xi)
> x= 0 : 10 ;
> y = sin(x);
> xi= 0 : .5 : 10;
> yi= interp1(x,y,xi);
Nội suy dữ liệu một chiều đa thức bậc ba : spline(x,y,xi)
> x= 0 : 10 ;
> y = sin(x);
> xi= 0 : .5 : 10;
> yi= spline(x,y,xi);
MATLAB CĂN BẢN
Nội suy dữ liệu hai chiều : interp2(x,y,z,xi,yi)
> [x,y]= messhgrid(-3 : .25 : 3) ;
> z = peaks(x,y);
> [xi, yi]= messhgrid(-3 : .125 : 3) ;
> zi= interp2(x,y,z,xi,yi)
> hold on
> mesh(x,y,z), mesh(xi,yi,zi)
MATLAB CĂN BẢN
9. Giải phương trình, hệ phương trình vi phân thường
Hàm : dsolve(eq1,eq2,.,cond1,cond2,.,v)
MATLAB CĂN BẢN
Hàm : dsolve(eq1,eq2,.,cond1,cond2,.,v)
Ví du: giải phương trình vi phân cấp hai
Với điều kiện đầu
>y= dsolve(`D2y+81*y=16*cos(7*t)`,`y(0)=0`,`Dy(0)=0`,`t`) ;
> t = linspace(0,2*pi,400);
>y= subs(y,t) ;
> plot(t,y)
MATLAB CĂN BẢN
Hàm : dsolve(eq1,eq2,.,cond1,cond2,.,v)
Với solver tương ứng với ode45, ode32, ode113, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb
Ví du: giải phương trình vi phân thường
với

> f=inline(`1-y`,`t`,`y`)
> [t, y]= ode45(f, [0 2],0) ;
> plot(t,y) ;
MATLAB CĂN BẢN
Hàm : dsolve(eq1,eq2,.,cond1,cond2,.,v)

Ví du: giải phương trình vi phân cấp hai
Đưa phương trình vi phân cấp hai về hệ hai phương trình vi phân cấp một
> y0=[1 0];
> tspan=[0 3.5];
> B=2.5; OME=150; ome=122; A0=1000;
> [t,y]=ode45(`f`,tspan,y0,[],B,OME,A0,ome)
> subplot(2,1,1), plot(t,y(:,1))
> subplot(2,1,2), plot(t,y(:,2))
> %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
> function dy=f(t,y,flag,B,OME,A0,ome)
> dy= zeros(2,1) ;
> dy(1)=y(2);
> dy(2)=-B*y(2)-OME*y(1)+A0*sin(ome*t) ;
MATLAB CĂN BẢN
8. Lập trình với Matlab
Matlab cho phép lập trình theo hai hình thức: SCRIPTS và function
MATLAB CĂN BẢN
8. Lập trình với Matlab
Hình thức khai báo hàm
- Từ khoá function bắt buộc phải khai báo.
- Thông số đầu ra: nếu có nhiều giá trị trả về, các thông số này được đặt trong dấu "[ ]". Nếu không có giá trị trả về ta có thể để trống hay để dấu [].
- Tên hàm
Thông số đầu vào được khai báo trong dấu ()
Biến toàn cục và địa phương
MATLAB CĂN BẢN
8. Cấu trúc điều kiện
Cấu trúc điều kiện: if
if (biểu thức logic)
nhóm lệnh
end
if (biểu thức logic)
nhóm lệnh 1
else
nhóm lệnh 2
end
MATLAB CĂN BẢN
8. Cấu trúc điều kiện
Cấu trúc điều kiện: if.end
if (biểu thức logic)
nhóm lệnh 1
elseif
nhóm lệnh 2
else
nhóm lệnh 3
end
h=(a-b)/n và xi = a+i*h tính tích phân của
hàm f=cos(x)+sin(x) cho a=0,b=pi/3
Bài tập
Giải thuật
MATLAB CĂN BẢN
8. Cấu trúc điều kiện
Cấu trúc điều kiện: switch . case
switch (biểu thức điều kiện)
case (giá trị 1 biểu thức)
nhóm lệnh 1
otherwise
nhóm lệnh 2
end
Ví dụ: tạo một menu lựa chọn
chon = input(`Nhap vao lua chon cua ban, chon= `)
Switch chon
case 1
disp(`menu ve do thi `);
case 2
disp(`menu noi suy da thuc `);
otherwise
disp(`thoat khoi chuong trinh `);
end
fprintf(` `);
fprintf(`Select a case: `);
fprintf(`============== `);
fprintf(` 1 - pi `);
fprintf(` 2 - e `);
fprintf(` 3 - i `);
fprintf(`============== `);
n = input(``);
switch n
case 1
disp(`Pi = `);disp(pi);
case 2
disp(`e = `);disp(exp(1));
case 3
disp(`i = `);disp(i);
otherwise
disp(`Nothing to display`);
end
Ví dụ: tạo một menu lựa chọn
Select a case:
==============
1 - pi
2 - e
3 - i
==============
1
Pi =
3.1416
MATLAB CĂN BẢN
8. Cấu trúc lặp có điều kiện
Cấu trúc lặp có điều kiện: while
while (biểu thức điều kiện)
nhóm lệnh
end
Ví dụ: yêu cầu nhập vào giá trị cho biến x. việc nhập chỉ kết thúc khi x có giá dương
a= input(`Nhap vao gia tri a: `)
while a<=0
disp(`a lon hon khong `);
a= input(`Nhap vao gia tri a: `)
end
Bài tập
Tính tổng của chuỗi:
MATLAB CĂN BẢN
9. Cấu trúc lặp
Cấu trúc lặp: for
for biến = biểu thức
nhóm lệnh
end
Ví dụ: viết chương trình nhập vào mười giá trị cho biến A
for i = 1 : 10
tb=strcat(`Nhap gia tri cho A(`,num2str(i),`) = `);
A(i)= input(``)
end
A
Bài tập
Viết hàm tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của dữ liệu chứa trong vec tơ hàng
x=[ x1 x2 . . . xn ] được định nghĩa theo công thức sau
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
NỘI DUNG:
Bài toán giá trị đầu :
Ví dụ định luật 2 Newton
Phương pháp Euler
Phương pháp điểm giữa
Phương pháp Runge-Kutta
Bài toán giá trị biên :
Ví dụ định luật 2 Newton
Phương pháp Euler
Phương pháp điểm giữa
Phương pháp Runge-Kutta
Phương trình vi phân cấp 2 :
Phương trình vi phân cấp 4
Ví dụ định luật 2 Newton
1.1 Ví dụ định luật 2 Newton :

Gia tốc là đạo hàm bậc 1 của vận tốc theo thời gian, do đó :

Minh họa:
Định luật 2 Newton cho một vật nóng bỏ vào trong môi trường chất lỏng. Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của vật được mô tả bởi phương trình vi phân cân bằng năng lượng.
Với nhiệt năng do làm lạnh:
Giả sử vật liệu có tính cách nhiệt cao : => Ts = T
hoặc
Ví dụ 1:


Phương trình này có thể tích phân trực tiếp :
ln y = -t + C
ln y -lnC2 = -t
y = C2e-t
y = y0e-t
Ví dụ định luật 2 Newton

Tích phân số của các phương trình vi phân

Cho :
Tìm kết quả chính xác tại giá trị t bất kì :


Với h là bước thời gian.
tj = t0 + jh
Gọi:

y( t ) = kết quảchính xác

y( tj )= kết quả chính xác tại tj

yj = kết quả gần đúng tại tj

f(tj , yj ) = kết quả gần đúng của hàm về phía phải tại t
Ví dụ định luật 2 Newton
Phương pháp Euler
Cho h = t1 - t0 và điều kiện ban đầu, y = y(t0), tính :
Hoặc
Ví dụ 2: Sử dụng phương pháp Euler để tính
y(0) = 1
Kết quả chính xác là :
Phương pháp Euler
So sánh với đồ thị :
Đối với h đã biết, sai số lớn nhất trong kết quả số đó là sai số rời rạc toàn cục
Phương pháp Euler
Đánh giá sai số :
Sai số địa phương tại mỗi bước là:
ej = yj – y(tj)
với y(tj) là kết quả chính xác tại tj

GDE = max( ej ) j = 1, .
Giải bằng Matlab:

function [t,y] = odeEuler(diffeq,tn,h,y0)]
t = (0:h:tn)`;
n = length(t);
y = y0 + ones(n , 1);
for j = 2 : n
y(j) = y(j - 1) + h* feval(diffeq,t(j -1),y(j-1));
end
>> rhs = inline(`cos(t)`,`t`,`y`) ;
>> [t,Y] = odeEuler(rhs,2*pi,0.01, 0) ;
>> plot(t,Y,`o`) ;
Phương pháp điểm giữa
Tăng mức độ chính xác bằng cách tính độ nghiêng 2 lần trong mỗi bước của h:
Tính một giá trị của y tại điểm giữa :
Đánh giá lại độ nghiêng
Tính giá trị cuối cùng của y
Phương pháp điểm giữa
Giải bằng Matlab:
function [t,y] = odeMidpt(diffeq,tn,h,y0)]
t = (0:h:tn)`;
n = length(t) ;
y = y0 + ones(n , 1) ;
h2= h /2 ;
for j = 2 : n
k1 = feval(diffeq,t(j -1),y(j-1)) ;
k2 = feval(diffeq,t(j -1)+h2,y(j-1)+h2*k1) ;
y(j) = y(j - 1) + h* k2 ;
end
>> rhs = inline(`cos(t)`,`t`,`y`) ;
>> [t,Y] = odeEuler(rhs,2*pi,0.01, 0) ;
>> plot(t,Y,`o`) ;
Phương pháp điểm giữa
So sánh phương pháp Midpoint với phương pháp Euler
y(0) = 1

Kết quả chính xác là : y = e-t
Giải:
Phương pháp Runge-Kutta
Tính độ dốc ở 4 vị trí ứng với mỗi bước lặp:


Ta tính được yj+1

Phương pháp Runge-Kutta
Giải bằng Matlab

function [t,y] = odeRK4(diffeq,tn,h,y0)]
t = (0:h:tn)`;
n = length(t) ;
y = y0 + ones(n , 1) ;
h2= h /2 ; h3= h /3 ; h6= h /6 ;
for j = 2 : n
k1 = feval(diffeq, t(j -1), y(j-1)) ;
k2 = feval(diffeq , t(j -1)+h2, y(j-1)+h2*k1 ) ;
k3 = feval(diffeq , t(j -1)+h2, y(j-1)+h2*k2 ) ;
k4 = feval(diffeq , t(j -1)+h , y(j-1)+h*k3) ;
y(j) = y(j - 1) + h6* (k1+k4) + h3*(k2+k3);
end
>> rhs = inline(`cos(t)`,`t`,`y`) ;
>> [t,Y] = odeRK4(rhs,2*pi,0.01, 0) ;
>> plot(t,Y,`o`) ;
[t,Y] = ode45(diffep,tn,y0)
Hàm thư viện Matlab
>> rhs = inline(`cos(t)`,`t`,`y`) ;
>> [t,Y] = ode45(rhs,[0 2*pi], 0) ;
>> plot(t,Y,`r`,`linewidth`,2) ;
Phương pháp Runge-Kutta
So sánh Euler, Midpoint và RK4:

y(0) = 1
Giải:
Sử dụng hàm của Matlab:
Sử dụng ode45
Cú pháp :
[t,Y] = ode45(diffep,tn,y0)
[t,Y] = ode45(diffep,[t0 tn],y0)
[t,Y] = ode45(diffep,[t0 tn],y0,options)
[t,Y] = ode45(diffep,[t0 tn],y0,options,arg1,arg2,.)
Phương pháp Runge-Kutta
Ví dụ
>> rhs = inline(`cos(t)`,`t`,`y`) ;
>> [t,Y] = ode45(rhs,[0 2*pi], 0) ;
>> plot(t,Y,`o`) ;
y(0) = 0
Bài toán giá trị biên :

Phương trình vi phân cấp 2 :

Ứng dụng cho các bài toán về thanh , truyền nhiệt ,vv.
Dạng : ay``(x)+by`(x)+cy(x)=f(x) 0 < x < 1 (7.10)
Điều kiện biên :
y(x= L) =
b/ y`(x=0) =
y(x= L) =
c/ y(x=0) =
y`(x=L) =
a/ y(x=0) =
Xấp xỉ (7.10) bằng lưới đều sai phân trung tâm :ho=
yi` =
0(h2) với O(h2) = -
h2fi``` (7.11)
0(h2) với 0(h2) = -
yi’’ =
h2fi’’’ (7.12)
(7.10), (7.11) và(7.12) cho ta phương trình sai phân
(2a+ bh)yi+1+(2ch2 - 4a)yi + (2a - bh)yi-1 = 2h2f(x) (7.14)
(2a + bh)y2 + (2ch2 - 4a)y1 + (2a - bh)yo = 2h2f(x)
(2a + bh)y3 + (2ch2 - 4a)y2 + (2a - bh)y1 = 2h2f(x)
(2a + bh)y4 + (2ch2 - 4a)y3 + (2a - bh)y2 = 2h2f(x)
(2a + bh)y5 + (2ch2 - 4a)y4 + (2a - bh)y3 = 2h2f(x)
(2a + bh)y6 + (2ch2 - 4a)y5 + (2a - bh)y4 = 2h2f(x)
(7.13)
i=1 =>
i=2 =>
i=3 =>
i=4 =>
i=5 =>
Đặt :
A=2a + bh
B=2ch2 - 4a
C=2a - bh

Đưa hệ 5 phương trình trên về dạng ma trận :

a/ By1 +Ay2 = 2h2f(x)-Cy0*
Cy1+By2+Ay3 = 2h2f(x)
Cy2+By3+Ay4 = 2h2f(x)
Cy3+By4+Ay5 = 2h2f(x)
Cy4+By5 = 2h2f(x)-AyL*

Hay d?ng ma tr?n :
=
b/
(Bi?t)
y0=y2 -2hy0`*

=
c/


=
(5)
I. Phương pháp sô: Chia đôi khoảng, Newton-Raphson, Dây cung
1. Chia ñoâi khoaûng (Bisection Method)
Matlab code.

clear all
clc
a=3;b=4;tol=0.0001
for k=1:10
x=(a+b)/2;
if sign(f(x))==sign(f(a))
a=x;
else
b=x;
end
if abs(f(x)>tol)
break
end
end
function gg=f(x)
gg=x-x.^(1/3)-2;
2. Newton-Raphson
clear all
clc
format long
x=10; tol=1e-10; itemax=20; itein=0;
while abs(f(x))>tol
itein=itein+1;
if itein>itemax break
end
Dx=-f(x)/df(x);
sprintf (`itein = %d x= %20.10f f(x) = %20.10f Dx= %20.10f `,...
itein,x,f(x),Dx);
x=x+Dx;
end
sprintf (`solution %20.10f, f(x)=… %20.10f `,x, f(x))
%-------------------------------------
function q=f(x)
q=x-x.^1/3-2;
function q=df(x)
q=1-1/3*1/(x.^(2/3));
3. Daây cung (Secant Method):
clear all
clc
syms x
format long
x1=3;
x2=4;
tol=1e-6
while abs(f(x2))>tol
xk=x2-f(x2)*(x2-x1)/(f(x2)-f(x1));
if f(x1)*f(x2)<0
x2=xk;
else
x1=xk;
end
end
nghiem=x2
%---------------------------------------
function g=f(x)
g=x-x^(1/3)-2;
Kết Qủa và so sánh
1. Chia đôi khoảng
1. Newton-Raphson
1. Dây cung
4. Đồ thị f(x)=x-x^1/3-2
2. Phương pháp giải lặp hệ phương trình tuyến tính
a. Conjugate gradient method (CG):
for k = 1,2,3,…..
end
Kích thứơc bước
Nghiệm xấp xi
Thặng dư
Cải tiến
Hướng tìm nghiệm
clear all
clc
a=[2 4 7; 4 5 6; 7 6 1];
b=[-1 2 5]`;
x=[0 0 0]`;
r=b-a*x;
p=r;
for i=1:10
alpha=r`*r/(p`*a*p);
x=x+alpha*p;
r1=r;
r1=r1-alpha*a*p;
beta=r1`*r1/(r`*r);
p=r1+beta*p ;
r=r1;
end
r
b. Preconditioned Conjugate gradient method(PCG):
for k = 1,2,3,…..
end
Chỉnh lý
clear all
clc
a=[2 4 7; 4 5 6; 7 6 1];
b=[-1 2 5]`;
x=[0 0 0]`;
r=b-a*x;
h=0.5*r;
p=h;
for i=1:10
alpha = r`*p/(p`*a*p);
x = x + alpha*p;
r1 = r;
r1= r1-alpha*a*p;
h1 = 0.5*r1;
beta = r1`*h1/(r`*h);
p=h1+beta*p;
r=r1;
h=h1;
end
r1
B. Hệ phương trình phi tuyến: Newton-Raphson
Giải thuật Newton.
thặng dư :
Dạng tổng quát

Chọn nghiệm đề nghị và số gia nghiệm ở bước lặp thứ k để:

b) Khai triển Taylor hàm f:
b) Jacobian hàm f bỏ đi số hạng bậc cao
c) Tìm từ:
Bảy bước cho giải thuật:
* Đề nghị nghiệm ban đầu.
* Tính giá trị hàm f.
* Kiểm tra chuẩn đủ bé thì dừng.
* Tính giá trị Jacobian J.
* Giải
* Cập nhật nghiệm
* Trở về bước 2.
Ví dụ:
Giải hệ phương trình phi tuyến sau:
Matlab program
clear all
clc
format long
x=zeros(4,1);
x(1)=0.7;x(2)=0.5;x(3)=-0.01;
x(4)=0.1;
tol=1e-10; itemax=100; itein=0;
f=fnorm(x);
while norm(f)>tol
itein=itein+1;
if itein>itemax break
end
jac=jacobian(x);
dx=-jacf;
x=x+dx;
f=fnorm(x);
sprintf (`itein = %d x1= %15.10f x2= %15.10f x3= %15.10f…
x4= %15.10f residual= %15.10f `,itein,x,norm(f))
end
sprintf (`solution %20.10f, f(x)= %20.10f `,x, f(x))
%--------------------------------------------------------------------------
function f=fnorm(x)
f=zeros(4,1);
f(1)=x(1)+x(2)-2;
f(2)=x(1).*x(3)+x(2).*x(4);
f(3)=x(1).*x(3).^2+x(2).*x(4).^2-2/3;
f(4)=x(1).*x(3).^3+x(2).*x(4).^3;
%-----------------
function jac=jacobian(x)
jac=zeros(4,4);
jac(1,1)=1;jac(1,2)=1;jac(1,3)=0;jac(1,4)=0;jac(2,1)=x(3);jac(2,2)=x(4);
jac(2,3)=x(1); jac(2,4)=x(2); jac(3,1)=x(3).^2;jac(3,2)=x(4).^2;
jac(3,3)=2*x(1).*x(3); jac(3,4)=2*x(2).*x(4);jac(4,1)=x(3).^3;
jac(4,2)=x(4).^3;jac(4,3)=3*x(1).*x(3).^2;jac(4,4)=3*x(2).*x(4).^2;
Kết quả.
ans =
itein = 33 x1=1.0000000000 x2=1.0000000000 x3=0.5773502692
x4= -0.5773502692 residual=0.0000000000
I. Dùng phương pháp tính số :
1. Luật tuyến tính :
Ví dụ
Độ mòn bề mặt segment theo thời gian cho bảng dữ liệu sau: với m = 6.
Phương trình cần tìm:
y = 1.8857x+0.2843
2. Luật đa thức bậc 2:
y=0.485 + 0.7845x + 1.1152x2
Phương trình cần tìm:
Matlab program
Clear all
clc
x=[0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9];
y=[0.61 0.92 0.99 1.52 1.67 2.03];
s1=0;s2=0;s3=0;s4=0;s5=0;s6=0;s7=0;
for i=1:6
s1=s1+x(i);s2=s2+(x(i))^2;
s3=s3+(x(i))^3;s4=s4+(x(i))^4;
s5=s5+y(i);s6=s6+x(i)*y(i);
s7=s7+x(i)^2*y(i);
end
a=zeros(3,3);
b=zeros(3,1);
a(1,1)=6;
a(1,2)=s1;
a(1,3)=s2;
a(2,1)=s1;
a(2,2)=s2;
a(2,3)=s3;
a(3,1)=s2;
a(3,2)=s3;
a(3,3)=s4;
b(1,1)=s5;
b(2,1)=s6;
b(3,1)=s7;
c=LU(a,b);
% gọi hàm LU đã thực hiện ở
%chương trước để giải nghiệm
%giải bằng Matlab:
c0=0.485; c1=0.7845; c2=1.1152;
y=0.485 + 0.7845x + 1.1152x2
3. Luật phi tuyến :
Nội suy theo luật hàm luỹ thừa
clear all
clc
x=[0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9];
y=[0.61 0.92 0.99 1.52 1.67 2.03];
%============================
% Bảng số liệu đo đạc
%============================
xx=[];
yy=[];
for i=1:6
xx=[xx log(x(i))];
yy=[yy log(y(i))];
end
su=0;
suu=0;
Matlab program
sv=0;
suv=0;
for i=1:6
su=su+xx(i);
suu=suu+(xx(i)^2);
sv=sv+yy(i);

suv=suv+xx(i)*yy(i);
end
d=su^2-6*suu;
c2=(su*sv-6*suv)/d
b=(su*suv-suu*sv)/d
c1=exp(b)
y = 1.8311 x0.5227
4. Nội suy theo luật tổ hợp
Phương trình cần tìm:
Matlab program
clear all
clc
x=[0.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9];
y=[0.61 0.92 0.99 1.52 1.67 2.03];
A=zeros(6,2);
B=zeros(6,1);
for i=1:6
A(i,1)=f1(x(i));
A(i,2)=f2(x(i));
B(i,1)=y(i);
end
c=(A`*A)(A`*B)


function b=f2(x)
b=x;
function a=f1(x)
a=1/x;
5. Nội suy theo luật đa thức dựa trên khai triển Taylor
Luật đa thức
.
.
Ví dụ

Bảng dữ liệu đo đạc :
a) Luật Parabol
b) Luật tổ hợp tuyến tính
Matlab program
clear all
clc
alpha=[1 1.5 1.8 2.0 3.0 3.5 4.5]`;
rho= [0.098158 0.075798 0.066604 0.049851
0.046624 0.04189 0.0346]`;
% luật parabol qua 7 điểm: c1x^2+c2x+c3
A=[alpha.^2 alpha ones(size(alpha))];
disp(A`*A)
disp(A`*rho)
c =(A`*A)(A`*rho)
% vẽ đồ thị
xfit=linspace(min(alpha),max(alpha));
yfit1=c(1)*xfit.^2+c(2)*xfit+c(3);
% luật c1/x+c2x
A=[1./alpha alpha];
c=(A`*A)(A`*rho);
xfit=linspace(min(alpha),max(alpha));
yfit2=c(1)./xfit+c(2)*xfit;
plot(alpha,rho,`o`,xfit,yfit1,`r`,xfit,yfit2,`c`)
xlabel(`alpha`)
ylabel(`rho`)
title(`rho=f(alpha)`)
legend(` dữ liệu đo đạc`,`luật parabol`,luật tổ hợp`)
grid on
II. Dùng tích phân số :
1. Luật hình thang (Trapzoidal Rule) :
Ví dụ
Tính tích phân:
Matlab program
clear all
clc
N=16;
a=0;
b=2;
h=(b-a)/N;
S=0;
for i=0:N
x=a+i*h;
if i==0 | i==N
c=1;
else
c=2;
end
S=S+c*pi*(1+(x/2).^2).^2;
end
S=h*S/2
Kết qủa:
2. Luật Simpson 1/3 (Simpson Rule) :
Matlab program
clear all
clc
N=16;
a=0;
b=2;
h=(b-a)/N;
S=0;
for i=0:N
x=a+i*h;
if i==0 | i==N
c=1;

elseif i==fix(i/2)*2+1
c=4;
else
c=2;
end
S=S+c*pi*(1+(x/2).^2).^2;
end
S=h*S/3
Kết qủa:
Giá trị tích phân
Sai số phương pháp:
3. Tích phân Gauss (Gauss quadrature):
clear all
clc
format long
x1=-0.861136;
x2=-0.339981;
x3=0.339981;
x4=0.861136;
% ------trọng số------------------------------------
w1=0.347855;
w2=0.652145;
w3=0.652145;
w4=0.347855;
f1=w1*gauss1(x1);
f2=w2*gauss1(x2);
f3=w3*gauss1(x3);
f4=w4*gauss1(x4);
m=f1+f2+f3+f4
%--------------------------------------------------------------------
function ff=gauss1(x)
ff=400*x^5-900*x^4+675*x^3-200*x^2+25*x+0.2;
kết quả:
I=-4.929329328775451e+002
Ví dụ:
Tính với 4 điểm Gauss:
Matlab program
MATLAB - FEM
Bài tập 3.4
clear all; clc; close all
echo off
%-------------------------------------------------------------
Edof=[1 1 2 3 4 5 6;
2 4 5 6 7 8 9];
%-------------------------------------------------------------
K=zeros(9); f=zeros(9,1); f(8)=-88.9/2;
%-------------------------------------------------------------
h=17.9; tw=0.315; bf=6.015;tf=0.525;
A=2*tf*bf+tw*(h-2*tf);
I=2.5e-2; E=2.1e8; L=6.1;
ep=[E A I];
Ex=[0 L;
L 3*L/2];
Ey=zeros(2,2);
Eq=zeros(2,2);
%-------------------------------------------------------------
for i=1:2
[Ke,fe]=beam2e(Ex(i,:),Ey(i,:),ep);
[K,f]=assem(Edof(i,:),K,Ke,f,fe);
end
Ed=extract(Edof,a);
[es1,edi1,eci1]=beam2s(Ex(1,:),Ey(1,:),ep,Ed(1,:),Eq(1,:),20);
[es2,edi2,eci2]=beam2s(Ex(2,:),Ey(2,:),ep,Ed(2,:),Eq(2,:),10);
%-------------------------------------------------------------
%-------------------------------------------------------------
bc=[1 0;2 0;4 0;5 0;7 0;9 0];
a=solveq(K,f,bc);
%-------------------------------------------------------------
function [Ke,fe]=beam2e(ex,ey,ep,eq);
%---------------------------------------------------------------------
% INPUT:
% ex = [x1 x2]
% ey = [y1 y2] element node coordinates
%
% ep = [E A I] element properties
% E: Young`s modulus
% A: Cross section area
% I: Moment of inertia
%
% eq = [qx qy] distributed loads, local directions
%
% OUTPUT: Ke : element stiffness matrix (6 x 6)
% fe : element load vector (6 x 1)
%-------------------------------------------------------------
b=[ ex(2)-ex(1); ey(2)-ey(1) ];
L=sqrt(b`*b); n=b/L;
MATLAB - FEM
E=ep(1); A=ep(2); I=ep(3);
qx=0; qy=0; if nargin>3; qx=eq(1); qy=eq(2); end

Kle=[E*A/L 0 0 -E*A/L 0 0 ;
0 12*E*I/L^3 6*E*I/L^2 0 -12*E*I/L^3 6*E*I/L^2;
0 6*E*I/L^2 4*E*I/L 0 -6*E*I/L^2 2*E*I/L;
-E*A/L 0 0 E*A/L 0 0 ;
0 -12*E*I/L^3 -6*E*I/L^2 0 12*E*I/L^3 -6*E*I/L^2;
0 6*E*I/L^2 2*E*I/L 0 -6*E*I/L^2 4*E*I/L];

fle=L*[qx/2 qy/2 qy*L/12 qx/2 qy/2 -qy*L/12]`;

G=[n(1) n(2) 0 0 0 0;
-n(2) n(1) 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 0 0 n(1) n(2) 0;
0 0 0 -n(2) n(1) 0;
0 0 0 0 0 1];

Ke=G`*Kle*G; fe=G`*fle;
%--------------------------end------------------------------
function [K,f]=assem(edof,K,Ke,f,fe)
%-------------------------------------------------------------
% INPUT: edof: dof topology matrix
% K : the global stiffness matrix
% Ke: element stiffness matrix
% f : the global force vector
% fe: element force vector
%
% OUTPUT: K : the new global stiffness matrix
% f : the new global force vector
%-------------------------------------------------------------
[nie,n]=size(edof);
t=edof(:,2:n);
for i = 1:nie
K(t(i,:),t(i,:)) = K(t(i,:),t(i,:))+Ke;
if nargin==5
f(t(i,:))=f(t(i,:))+fe;
end
end
%--------------------------end--------------------------------
MATLAB - FEM
function [d,Q]=solveq(K,f,bc)
% a=solveq(K,f)
% [a,Q]=solveq(K,f,bc)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
% Solve static FE-equations considering boundary conditions.
%
% INPUT: K : global stiffness matrix, dim(K)= nd x nd
% f : global load vector, dim(f)= nd x 1
%
% bc : boundary condition matrix
% dim(bc)= nbc x 2, nbc : number of b.c.`s
%
% OUTPUT: a : solution including boundary values
% Q : reaction force vector
% dim(a)=dim(Q)= nd x 1, nd : number of dof`s
%-------------------------------------------------------------
if nargin==2 ;
d=Kf ;
elseif nargin==3;
[nd,nd]=size(K);
fdof=[1:nd]`;
%
d=zeros(size(fdof));
Q=zeros(size(fdof));
%
pdof=bc(:,1);
dp=bc(:,2);
fdof(pdof)=[];
s=K(fdof,fdof)(f(fdof)-K(fdof,pdof)*dp);
%A=K(fdof,fdof);
%B=(f(fdof)-K(fdof,pdof)*dp);
%s=pcg(A,B);
%
d(pdof)=dp;
d(fdof)=s;
end
Q=K*d-f;

%--------------------------end--------------------------------
function [ed]=extract(edof,a)
%-------------------------------------------------------------
% PURPOSE
% Extract element displacements from the global
% displacement
% vector according to the topology matrix edof.
% INPUT: a: the global displacement vector
% edof: topology matrix
% OUTPUT: ed: element displacement matrix
%-------------------------------------------------------------
[nie,n]=size(edof);
t=edof(:,2:n);
%
for i = 1:nie
ed(i,1:(n-1))=a(t(i,:))`;
end
%
%--------------------------end--------------------------------
MATLAB - FEM
function [es,edi,eci]=beam2s(ex,ey,ep,ed,eq,n)
% PURPOSE
% Compute section forces in two dimensional beam element %(beam2e).
% INPUT: ex = [x1 x2]
% ey = [y1 y2] element node coordinates
% ep = [E A I] element properties,
% E: Young`s modulus
% A: cross section area
% I: moment of inertia
% ed = [u1 ... u6] element displacements
% eq = [qx qy] distributed loads, local directions
% n : number of evaluation points ( default=2 )
%
% OUTPUT:
% es = [ N1 V1 M1 ; section forces, local directions, in N2 V2 M2 %; n points along the beam, dim(es)= n x 3 .........]
% edi = [ u1 v1 ; element displacements, local directions, u2 v2 %; in n points along the beam, dim(es)= n x 2 ....]
% eci = [ x1 ; local x-coordinates of the evaluation
% x2 ; points, (x1=0 and xn=L) ...]
%-------------------------------------------------------------
EA=ep(1)*ep(2); EI=ep(1)*ep(3);
b=[ ex(2)-ex(1); ey(2)-ey(1) ];
L=sqrt(b`*b);

C=[0 0 0 1 0 0;
0 0 0 0 0 1;
0 0 0 0 1 0;
L 0 0 1 0 0;
0 L^3 L^2 0 L 1;
0 3*L^2 2*L 0 1 0];
n=b/L;
G=[n(1) n(2) 0 0 0 0;
-n(2) n(1) 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 0 0 n(1) n(2) 0;
0 0 0 -n(2) n(1) 0;
0 0 0 0 0 1];
M=inv(C)*(G*ed`-[0 0 0 -qx*L^2/(2*EA) qy*L^4/(24*EI) qy*L^3/(6*EI)]` );
A=[M(1) M(4)]`; B=[M(2) M(3) M(5) M(6)]`;
x=[0:L/(ne-1):L]`; zero=zeros(size(x)); one=ones(size(x));

u=[x one]*A-(x.^2)*qx/(2*EA);
du=[one zero]*A-x*qx/EA;
v=[x.^3 x.^2 x one]*B+(x.^4)*qy/(24*EI);
% dv=[3*x.^2 2*x one zero]*B+(x.^3)*qy/(6*EI);
d2v=[6*x 2*one zero zero]*B+(x.^2)*qy/(2*EI);
d3v=[6*one zero zero zero]*B+x*qy/EI;

N=EA*du; M=EI*d2v; V=-EI*d3v;
es=[N V M];
edi=[u v];
eci=x;
%--------------------------end--------------------------------

if length(ed(:,1)) > 1
disp(`Only one row is allowed in the ed matrix !!!`)
return
end
qx=0; qy=0; if nargin>4; qx=eq(1); qy=eq(2); end
ne=2; if nargin>5; ne=n; end;
 
Gửi ý kiến