Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Mẫu Slide câu hỏi trắc nghiệm Pro đây

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Kiên
Ngày gửi: 18h:34' 07-12-2010
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 2036
Số lượt thích: 0 người
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
Sao kim
Sao ho¶
Sao méc
Tr¸I ®Êt
C©u 1: Hµnh tinh nµo lín nhÊt trong 4 hµnh tinh sau?
www.themegallery.com
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
21 sè
15 sè
20 sè
10 sè
C©u 2: Tõ 1 ®Õn 100 cã bao nhiªu sè 9 ?
Toán
học
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
cµn long
kh¶i ®Þnh
gia long
b¶o ®¹i
C©u 3: Hoµng ®Õ cuèi cïng cña n­íc lµ ai?
lịch
Sử
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
®an m¹ch
ViÖt nam
nga
Ph¸p
C©u 4:”¤ng l· ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng” lµ truyÖn cña n­íc nµo?
Ngữ
Văn
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
File -> New
File -> Open
File -> Exit
File -> Save
C©u 5: Trong øng dông MS Word ®Ó më mét tÖp v¨n b¶n ®· cã ta thùc hiÖn thao t¸c?
Tin
học
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
101 tÊn n­íc
1001 lÝt r­îu
100 tÊn nh«m
99,99 tÊn vµng
C©u 6: ChÊt nµo sau ®©y nÆng h¬n tÊt c¶ ?
Vật

Company Logo
Chọn môn
C©u 1: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn trong m«i tr­êng nµo?
Th¸i cùc ®¹o
KiÕm ®¹o
Nhu ®¹o
Kh«ng thñ ®¹o
C©u 7: M«n vâ nµo sau ®©y kh«ng xuÊt ph¸t tõ NhËt B¶n?
Thể
Thao
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓