Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 62. Môi trường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: dạy giỏi
Người gửi: Phạm Huy
Ngày gửi: 11h:19' 08-04-2019
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp
Khoa học – Lớp 5/11
Kiểm tra bài cũ
1. Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió ?
a. Hoa hồng
b. Cây ngô
c. Hoa hướng dương
2. Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng ?
Sư tử
b. Hươu cao cổ
c Chim cánh cụt
Em hãy chọn các từ sau điền vào chỗ chấm.
Đa số loài vật chia thành 2 giống: …………… Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ………. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra…………
- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự…………..Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành……………., mang những đặc tính của bố và mẹ.
đực và cái
tinh trùng
cơ thể mới
trứng
thụ tinh
MÔI TRƯỜNG

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2016
Khoa học:
Khám phá
3
4
1
2
MÔI TRƯỜNG
Thứ bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2016
Khoa học:
1. Môi trường là gì?
Đọc các thông tin và trả lời các câu hỏi sau:
Môi trường là gì?
Môi trường gồm có những thành phần nào?
Thành phần tự nhiên gồm những gì?
Thành phần nhân tạo gồm những gì?
-Môi trường là tất cả những gì trên Trái Đất này.
MÔI TRƯỜNG
Khoa học:
- Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên và những thành phần do con người tạo ra
- Thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, thực
vật, động vật, con người,...
- Thành phần do con người tạo ra( nhân tạo) như
làng mạc, thành phố, công trường, nhà máy,...
Đọc các thông tin và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào?
Thảo luận nhóm 4 (5 phút)
Khoa học:
MÔI TRƯỜNG
2 Môi trường nước
1 Môi trường rừng
3 Môi trường làng quê
4 Môi trường đô thị
1 Môi trường rừng
- Con người,thực vật, động vật…
- Làng xóm, đồng ruộng,công cụ làm ruộng,một số phương tiện giao thông…
- Nước,không khí, ánh sáng, đất,..

b) - Con người,thực vật, động vật…
- Nhà cửa, phố xá,nhà máy,các phương tiện giao thông…
- Nước,không khí, ánh sáng., đất..
c) - Thực vật, động vật,… ( sống trên cạn và dưới nước)
- Nước,không khí, ánh sáng, đất…

d) - Thực vật, động vật,… ( sống dưới nước)
- Nước,không khí, ánh sáng, đất,…

a)-Con người, thực vật, động vật,...
-Làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông,...
-Nước, không khí, ánh sáng,...
b)Con người, động vật, thực vật,...
-Nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông,...
-Nước, không khí, ánh sáng, đất,...
c)-Thực vật, động vật,...(sống trên cạn và dưới nước)
-Nước, không khí, ánh sáng, đất,...
d)-Thực vật, động vật,...(sống dưới nước)
-Nước, không khí, ánh sáng, đất,...
Môi trường rừng
Môi trường nước
Môi trường đô thị
Môi trường làng quê
1
2
3
4
Môi
trường
rừng
Hình 1
Môi trường nước
Hình 1
Môi trường rừng
Môi trường nước
Dựa vào đâu để phân loại thành các dạng môi trường nước và môi trường rừng?
Dựa vào đặc điểm môi trường sống của sinh vật tại khu vực .
Môi trường làng quê
Môi trường đô thị
Môi
trường
rừng
Môi
trường
nước
Môi
trường
làng
quê
Môi
trường
đô
thị
Môi
trường
tự
nhiên
Môi
trường
nhân
tạo
Môi trường sống của bạn và tôi
- Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị ?
- Hãy nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống ?
-Kể cho nhau nghe về môi trường mơ ước
của mình.
Môi trường tự nhiên
Môi trường nhân tạo
Chặt phá rừng
Đổ nước thải ra sông
Xả rác bừa bãi
Quá nhiều xe cộ
MÔI TRƯỜNG
Môi trường nhân tạo
Môi trường tự nhiên
Nhà
cửa
Hồ
bơi
Xe
cộ
Đường
sắt
Đường
phố
Nhà
máy
Công
trường
Sân
bóng
Khu
vui
chơi
Công
viên
Cầu

Nước
Đồi
núi
Ánh
sáng
Động
vật
Không
khí
Ánh
sáng
Con
người
Biển
Bầu
trời
Cây
cối
Đảo

Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
Môi trường bao gồm những gì ?
Câu 1
A. Nhaø ôû, tröôøng hoïc, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng .
B. Ñaát ñaù, khoâng khí, nöôùc, nhieät ñoä, aùnh saùng .
C. Thöïc vaät, ñoäng vaät, con ngöôøi.
D. Taát caû caùc thaønh phaàn töï nhieân vaø nhaân taïo ( keå caû con ngöôøi )
CHÚC MỪNG CÁC CÁC EM !
Rung chuông vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
Moâi tröôøng goàm coù nhöõng thaønh phaàn naøo?

Câu 2
A. Thành phần tự nhiên và con người.
B. Làng mạc và thành phần nhân tạo.
C. Thành phần nhân tạo và môi trường đô thị.
D. Thành phần tự nhiên và thành phần nhân tạo.
CHÚC MỪNG CÁC EM !
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ch?n A, ho?c B, ho?c C, ho?c D
Môi trường tự nhiên bao gồm những gì ?

Câu 3
CHÚC MỪNG CÁC EM !
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A. Ñòa hình, khí haäu, ñoäng vaät, thöïc vaät, con ngöôøi …
B. Nhaø cöûa, laøng maïc, thaønh phoá, coâng tröôøng …
C. Thaønh phoá, phöông tieän giao thoâng, aùnh saùng …
D. Nhaø maùy, ñoäng vaät, thöïc vaät, aùnh saùng ….
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓