Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 22. Nghe-viết: Hà Nội

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 20h:56' 19-03-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Chnh tạ
Nghe - viết: Hà Nội
Ôn tập về quy tắc viết hoa
(Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
Hoát oông 1: Nghe - vieât
Ha Noôi

Ha Noôi co chong chong
C t quay trong nha
Khođng caăn tri noơi gio
Khođng caăn bán cháy xa.

Ha Noôi co Hoă Gm
Nc xanh nh pha mc
Beđn hoă ngón Thap But
Vieât th leđn tri cao.

Maây naím giaịc baĩn pha
Ba nh vaên xanh cađy
Traíng vang chua Moôt Coôt
Phụ Tađy Hoă hoa bay.
Traăn aíng Khoa
Bai th co noôi dung noi veă ieău g?

Bai th la li moôt bán nho mi eân Thụ ođ, thaây Ha Noôi co nhieău th lá, nhieău cạnh ép.
Bai th co noôi dung noi veă ieău g?
Bai th la li moôt bán nho mi eân
Thụ ođ, thaây Ha Noôi co nhieău
th lá, nhieău cạnh ép.
Ha Noôi

Ha Noôi co chong chong
C t quay trong nha
Khođng caăn tri noơi gio
Khođng caăn bán cháy xa.

Ha Noôi co Hoă Gm
Nc xanh nh pha mc
Beđn hoă ngón Thap But
Vieât th leđn tri cao.

Maây naím giaịc baĩn pha
Ba nh vaên xanh cađy
Traíng vang chua Moôt Coôt
Phụ Tađy Hoă hoa bay.
Traăn aíng Khoa
Lu y nhng t ng caăn vieât hoa:
oă m, hap ut, a oôi, , a nh, chua oôt oôt, ađy
H
H
G
B
M
C
T
H
B

T
N
oă.
Viết chính tả
Soat loêi
Hoát oông 2: Bai taôp
2. Ñoïc ñoaïn vaên vaø thöïc hieän yeâu caàu döôùi ñaây:
Vaäy laø vieäc ñaõ quyeát ñònh roài. ñi vaø sau ñoù caû nhaø seõ ñi. Ñaõ coù moät laøng Baïch Ñaèng Giang do nhöõng ngöôøi daân chaøi laäp ra ôû ñaûo Moõm Caù Saáu . Hoøn ñaûo ñang boàng beành ñaâu ñoù ôû maõi phía chaân trôøi…
Tìm danh töø rieâng laø teân ngöôøi, teân ñòa lí trong ñoaïn vaên.
Nhaéc laïi quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam (ñaõ hoïc ôû lôùp 4)
Nhú
Mom Ca Saâu
Bách
aỉng Giang
* Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí:
Khi viết tên người, tên địa lí việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên.
Danh töø rieâng laø teân ngöôøi: Nhuï.
- Danh töø rieâng laø teân ñòa lí : Baïch Ñaèng Giang, Moõm Caù Saáu.
* Quy taĩc vieât hoa teđn ngi, teđn a l:
Khi vieât teđn ngi, teđn a l vieôt Nam, caăn vieât hoa ch cai aău cụa moêi tieâng táo thanh teđn.
3. Vieât moôt soâ teđn ngi, teđn a l ma em bieât:
Teđn ngi :
Teđn moôt bán nam va moôt bán n trong lp.
Teđn moôt anh hung nho tuoơi trong lch s nc ta.
b) Teđn a l :
Teđn moôt dong sođng ( hoaịc hoă, nui, eo).
Teđn moôt xa ( hoaịc phng).
V dú:
Teđn bán nam trong lp : Trnh Xuađn Thaĩng, Nguyeên Minh Chanh.
Teđn bán n trong lp : Nguyeên Th Ngóc Anh, Nguyeên Ngóc Lan Thanh,.
Teđn anh hung nho tuoơi trong lch s nc ta: Traăn Quoâc Toạn, Vo Th Sau,.
Teđn sođng ( hoaịc hoă, nui, eo) : sođng oăng Nai, eo Hại Vađn,.
Teđn xa ( hoaịc phng) : xa Tađn nh, xa Tađn Thanh,.
Neđu quy taĩc vieât hoa teđn ngi, teđn a l Vieôt Nam?
Chuaơn b :
Nh-vieât: Cao Baỉng
OĐđn taôp veă quy taĩc vieât hoa
(Vieât teđn ngi, teđn a l Vieôt Nam)
Chúc sức khoẻ
 
Gửi ý kiến