Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hùng
Ngày gửi: 14h:37' 02-09-2021
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
BÀI 2
MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ
NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN (ti?t 1)
1. Tử tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QP,AN trong thời kì mới
3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới
NỘI DUNG CHÍNH

* Quốc phòng:
Baûo veä ñaát nöôùc
Taát caû caùc maët (qsöï, ctrò, kteá, vhoùa, khoïc …) LLVT laø noøng coát
- Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng,quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc
- Baûo veä chuû quyeàn toaøn veïn laõnh thoå quoác gia


1/ TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QPAN TRONG THỜI KÌ MỚI
a/ Khái niệm cơ bản về QP, an ninh
* Quoác phoøng toaøn daân :
- Neàn quoác phoøng mang tính chaát “ Cuûa daân, do daân, vì daân”
- Do QÑND laøm noøng coát
- Ñaët döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng
- Baûo veä vöõng chaéc Toå quoác Vieät Nam XHCN
a/ Khái niệm cơ bản về QP, an ninh
* An ninh quốc gia :
Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.
a/ Khái niệm cơ bản về QP, an ninh
* An ninh nhân dân :
Là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.
a/ Khái niệm cơ bản về QP, an ninh
b. Nh?ng tư tưởng chỉ đạo của Đảng.
* Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
* Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế
* Gắn nhiệm vụ QP với nhiệm vụ AN, phối hợp chặt chẽ hoạt động QP - AN với hoạt động đối ngoại.
b. Nh?ng tư tưởng chỉ đạo của Đảng.
* Củng cố QP, giữ vững ANQG là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
* Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVTQ, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về XD nền QPTD - ANND, tăng cường quản lí Nhà nước về QP, AN.
* Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an, đối với sự nghiệp củng cố nền QPTD,ANND vững mạnh.
2. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới.
a. Đặc điểm.

- Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nền quốc phòng, an ninh “của dân, do dân, vì dân”.

Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm mục đích là tự vệ chính đáng.

- Söùc maïnh neàn quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân laø cô sôû ñeå trieån khai moät chieán löôït toång hôïp baûo veä toå quoác
a. Đặc điểm.
- Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.
- Nền quốc phòng toàn dân
luôn gắn chặt với nền an ninh nhân dân.
b.Mục đích.
Nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN. Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
c. Nhiệm vụ.
+ Nhiệm vụ xây dựng nền QPTD

+ Nhiệm vụ xây dựng nền ANND
DẶN DÒ
Nắm vững: Khái niệm, những tö töôûng chæ ñaïo cuûa Ñaûng, đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ nền QPTD, ANND trong thời kì mới.
Đọc trước mục: 2 d) Nội dung xây dựng nền QPTD, ANND và nội dung xây dựng thế trận uốc phòng, an ninh.
“Các vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
HỒ CHÍ MINH, 1954
Chúc các em học giỏi!
 
Gửi ý kiến