Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Kim
Ngày gửi: 10h:38' 19-10-2021
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người
1
1
BÀI 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN,
AN NINH NHÂN DÂN
2
2
1. Khái niệm về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

- Quốc phòng
- Quốc phòng toàn dân
- An ninh quốc gia
- An ninh nhân dân
I. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG THỜI KỲ MỚI
QPTD, ANND?
3
3
Quốc phòng:
là công việc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể hoạt động đối nội, đối ngoại về QS, CT, KT, VH, khoa học … của Nhà nước và nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh QS là đặc trưng, nhằm giữ gìn hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, qui mô.
Quốc phòng toàn dân: là nền QP “của dân, do dân, vì dân”, phát triển theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
4
An ninh quốc gia:
là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và nước CHXHCN Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
An ninh nhân dân: là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

5
5
2.
Những

tưởng
chỉ
Đạo
của
Đảng
a) Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng VN là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN
e) Tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với QĐ, CA, đối với sự nghiệp củng cố nền QPTD, ANND vững mạnh
d) Củng cố QP, giữ vững AN quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, NN và của toàn dân
c) Gắn nhiệm vụ QP với nhiệm vụ AN, phối hợp chặt chẽ hoạt động QP, AN với hoạt động đối ngoại
đ) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVTQ, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền QPTDvà ANND, tăng cường quản lý Nhà nước
b) Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế
6
a) Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của CM Việt Nam là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Là quan điểm chỉ đạo bao trùm, quan trọng nhất.
- Phản ánh qui luật: Dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam.
- Tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Tổ quốc phát triển và ngày càng bền vững
Ngô Vĩnh Khương_TKN
7
b) Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế

- Hiện nay, kết hợp QP và AN với kinh tế đảm bảo cho phát triển kinh tế và củng cố QP-AN

- Kết hợp QP, AN với kinh tế phải từ qui hoạch đầu tư phát triển trong phạm vi cả nước, đối với từng ngành đến các địa phương và từng cơ sở.
7
8
c) Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại
- Nhiệm vụ này nhằm thực hiện các mục tiêu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN
- Phát huy cao nhất sức mạnh của từng yếu tố và sức mạnh tổng hợp của 3 yếu tố: QP, AN, ĐN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Hoạt động đối ngoại nhằm mục đích tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, để tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài.
8
Việt Nam gia nhập ASEAN tại Brunây (28.7.1995)....
9
d) Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân
- Củng cố QP, giữ vững AN quốc gia là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó QĐND và CAND là các lực lượng nòng cốt.
- Phát huy hiệu lực, chức năng của từng tổ chức, trách nhiệm của công dân làm nhiệm vụ củng cố QP, giữ vững AN đất nước.
9
10
đ) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVTQ, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền QPTD và ANND, tăng cường quản lý NN
- Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; có cơ chế phù hợp.
- Phát huy hiệu lực của cơ quan chức năng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp
10
11
e) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an, đối với sự nghiệp củng cố nền QPTD, ANND vững mạnh
- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
- Thể hiện ở đường lối chiến lược quốc phòng, an ninh; thể chế hóa đường lối. Tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giáo dục lực lượng vũ trang luôn nâng cao cảnh giác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch
- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
11
12
1. Đặc điểm
12
II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QPTD, ANND TRONG THỜ KỲ MỚI
a) Nền QPTD, ANND là nền quốc phòng, an ninh “của dân, do dân, vì dân”.
- Thể hiện truyền thống và kinh nghiệm của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc; phản ánh bản chất của nền QP, AN của nước ta
- Bản chất của nền QPTD, ANND dựa trên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, cho phép huy động cao nhất sức người, sức của vào xây dựng nền QP, AN
- Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QP, AN xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân
13
13
Đặc trưng về bản chất trong xây dựng nền QPAN của chúng ta là tự vệ, chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống, tính mạng của nhân dân
b) Nền QPTD, ANND nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng

c) Sức mạnh nền QPTD, ANND là cơ sở để triển khai một chiến lược tổng hợp bảo vệ Tổ quốc
Sức mạnh tổng hợp của nền QPAN nước ta được tạo thành bởi nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, khoa học, quân sự, an ninh…cả trong và ngoài nước, là cơ sở, tiền đề của ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
14
14
- Xây dựng quân đội và công an từng bước hiện đại:
- Toàn diện: biểu hiện trên tất cả các mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, khoa học…
- Hiện đai: kết hợp giữa xây dựng con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; phát triển công nghiệp quốc phòng
c) Nền QPTD, ANND được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại

d) Nền QPTD gắn chặt với nền ANND

Nền QP và AN đều được xây dựng nhằm mục đích chung là chống thù trong, giặc ngoài bảo vệ Tổ quốc. Việc kết hợp chặt chẽ giữa QP và AN phải được tiến hành thường xuyên và đồng bộ trong chiến lược, quy hoạch, xây dựng ở mọi vùng miền địa phương, mọi ngành, mọi cấp
15
Có 5 đặc điểm
- Nền QPTD, ANND là nền quốc phòng, an ninh “của dân, do dân, vì dân”.
- Nền QPTD, ANND nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.
- Sức mạnh nền QPTD, ANND được triển khai một chiến lược tổng hợp BVTQ.
- Nền QPTD, ANND được xây dựng toàn diện, từng bước hiện đại.
- Nền QPTD gắn chặt chẽ với nền ANND.
15
16
2. Mục đích xây dựng nền QPTD, ANND
- Tạo sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, khoa học…để giữ vững hoà bình đẩy lùi, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng đánh thắng chiến trah xâm lược dưới mọi hình thức.
- Xây dựng nền QPTD, ANND nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
- Bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
- Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc
- Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, xã hội …
- Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
16
17
3. Nhiệm vụ
* Nhiệm vụ xây dựng nền QPTD
- Trong chiến tranh, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược , bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân.
- Trong hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Ngày nay, thường xuyên ngăn chặn, đánh bại mọi âm mưu và hành động “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
17
18
* Nhiệm vụ xây dựng nền ANND
- Giữ vững sự ổn định và phát triển của mọi hoạt động, mọi ngành, mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.
- Đấu tranh chống lại các hành động gây rối, phá hoại, lật đổ chế độ của các thế lực phản động, thù địch trong nước cũng như các tội phạm khác để bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền
- Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ những thành quả chung của xã hội và tính mạng, tài sản của mỗi gia đình và công dân.
18
19
a) Xây dựng tiềm lực nền QPTD, ANND
19
4. Nội dung xây dựng nền QPTD, ANND
Tiềm lực QP, AN:
là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính có thể huy động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.
20
* Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần (TLCT,TT)
- Khái niệm: TLCT, TT là ý chí quyết tâm của nhân dân và các LLVT trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ BVTQ, bảo vệ chế độ. Ngoài ra, còn được biểu hiện ở năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP, AN, BVTQ
- Biểu hiện: cần tập trung
+ Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.
+ Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, trí tuệ, khả năng tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Xây dựng khối đại đoàn kết; xây dựng, củng cố và phát huy hiệu lực của các tổ chức quần chúng; giữ vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã hội.
20
21
* Xây dựng tiềm lực kinh tế (TLKT)
- Khái niệm: TLKT của nền QPTD, ANND là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác, huy động nhằm phục vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh.
- Biểu hiện:
+ Nhận thức được mối quan hệ của sự kết hợp giữa kinh tế với QP, AN và QP, AN với kinh tế.
+ Tạo được thế bố trí chiến lược thống nhất về phát triển KT với QP, AN, đảm bảo từng bước ổn định và phát triển KT-XH, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với tăng cường, củng cố QP, AN.
21
22
+ Đảm bảo cơ sở vững chắc cho QP, AN trong thời bình và thời chiến; đảm bảo tính cơ động của nền kinh tế, có khả năng chuyển từ thời bình sang thời chiến và duy trì sự phát triển kinh tế; bảo đảm sức sống của nền kinh tế, có khả năng ngăn ngừa, hạn chế tối đa sự phá hoại của kẻ thù trong thời bình và trong chiến tranh.
+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền QP, AN.
+ Có kế hoạch động viên nền kinh tế khi tình hình đòi hỏi.
+ Không ngừng cải thiện đời sống vững chắc, tinh thần của các lực lượng vũ trang nhân dân.
22
23
* Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ (TLKH, CN)
- Khái niệm: TLKH, CN của nền QPTD, ANND là khả năng của khoa học (KHTN, KHXH&NV) và công nghệ của quốc gia có thể khai thác, huy động để phục vụ cho QP, AN.
- Biểu hiện: khả năng phát triển khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật; cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng NCKH về khoa học, công nghệ có thể khai thác, huy động phục vụ cho quốc phòng, an ninh. Ngày nay, cần tập trung:
+ Huy động các ngành khoa học, công nghiệp quốc gia, trong đó khoa học quân sự, an ninh làm nòng cốt để nghiên cứu các vấn đề về quân sự, an ninh để sửa chữa, cải tiến, sản xuất các loại vũ khí trang bị.
+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật. kết hợp giữa đội ngũ cán bộ nghiên cứu về kinh tế với nghiên cứu quốc phòng, an ninh.
+ Đổi mới và từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm.
24
* Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh (TLQS, AN)
24
- Khái niệm: TLQS, AN của nền QPTD, ANND là khả năng tiềm tàng về vật chất và tinh thần có thể huy động tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ QS, AN cho chiến tranh.
- Biểu hiện: Khả năng duy trì và không ngừng hoàn thiện phát triển các lực lượng vũ trang; nguồn dự trữ về sức người, sức của trong thời bình và sẵn sàng chuyển thành sức mạnh phục vụ thời chiến.
25
* Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh (TLQS, AN)
- Ngày nay cần tập trung:
+ Xây dựng QĐ, CA theo hướng “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.
+ Xây dựng cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang gắn với quá trình phát triển của đất nước.
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.
+ Chuẩn bị về mọi mặt, xây dựng các phương án, tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng động viên thời chiến để đối phó và giành thắng lợi.
+ Tăng cường NCKH QS, nghệ thuật QS, chiến tranh nhân dân BVTQ luôn phù hợp với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật.
25
26
b) Xây dựng thế trận QPTD, ANND vững chắc

- Thế trận QP, AN:
Là tổ chức bố trí lực lượng, tiềm lực mọi mặt của đất nước và của toàn dân trên toàn lãnh thổ theo yêu cầu của QP, AN để bảo vệ Tổ quốc
- Nội dung:
+ Kết hợp phân vùng chiến lược về QP, AN với phân vùng kinh tế theo nguyên tắc bảo vệ đi đôi với xây dựng.
+ Xây dựng, bố trí hậu phương tạo chỗ dựa cho thế trận QP, AN.
+ Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (TP), tạo nền tảng cho thế trận QP, AN.
+ Tổ chức xây dựng “kế hoạch phòng thủ dân sự” an toàn, hiệu quả.
+ Triển khai các lực lượng chiến đấu, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
+ Kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với cải tạo địa hình, xây dựng các công trình QP, AN trọng điểm.
26
27
5. Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh
- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, ANND
- Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là quân đội và công an
27
Ngô Vĩnh Khương_TKN
28
II.5. Biện pháp 1. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
Vị trí: GDQP là 1 bộ phận của nền giáo dục quốc gia; là 1 biện pháp cơ bản để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm dịch vụ nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.
Nội dung:
Quán triệt CN M-L, tư tưởng HCM về chiến tranh, QĐ và BVTQ;
Tình hình nhiệm vụ CM, nhiệm vụ QP, AN;
Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng;
28
Ngô Vĩnh Khương_TKN
29
II.5. Biện pháp 1. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
Quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với xây dựng nền QP và AN;
Truyền thống, kinh nghiệm giữ nước của dân tộc;
Đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP, AN.
Đối tượng giáo dục:
Toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, những người công tác trong các cơ quan, đoàn thể, trường học;
Thế hệ trẻ: học sinh, sinh viên.
29
Ngô Vĩnh Khương_TKN
30
II.5.Biện pháp 2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của NN đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, ANND
Là yêu cầu tất yếu đảm bảo xây dựng nền QP, AN vững mạnh.
Vai trò đó phải được thể hiện toàn diện trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được cụ thể hóa ở chiến lược kinh tế-xã hội và QP-AN.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt trong QĐ, CA, lãnh đạo bao quát xây dựng nền QPTD, ANND và thực hiện các chính sách QP-AN.
Nhà nước thể chế hóa đường lối của Đảng về xây dựng QP-AN bảo vệ Tổ quốc thành pháp luật, nghị định một cách hệ thống, đồng bộ; có cơ chế điều hành, tổ chức thực hiện và phương pháp quản lý chặt chẽ, phù hợp.
30
Ngô Vĩnh Khương_TKN
31
II.5.Biện pháp 3. Không ngừng nâng cao chất lượng các LLVT nhân dân, nòng cốt là QĐ và CA
31
QĐ và CA được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. trong đó nâng cao chiến lược tổng hợp, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở là quan trọng nhất.
Yêu cầu hàng đầu trong xây dựng QĐ, CA là “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt các LLVT.
TL
Ngô Vĩnh Khương_TKN
32
III.1. Giác ngộ về quốc phòng và an ninh
Xây dựng nền QP, AN là trách nhiệm của toàn dân. Trong đó học sinh-những chủ nhân tương lai của đất nước có vị trí, vai trò quan trọng.
Tích cực học tập, rèn luyện, tìm hiểu những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
Bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ, xây dựng niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, vững tin vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Phải nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ những thành quả cách mạng.
Nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta hiện nay.
32
Ngô Vĩnh Khương_TKN
33
III. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
- Mỗi học sinh phải không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH, góp sức cùng với toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
- Tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức QP, AN; luyện tập các kỹ năng QP, AN và chủ động tham gia các hoạt động QP, AN do nhà trường, địa phương triển khai.
- Chấp hành nghiêm pháp luật, qui định của nhà trường, giữ gìn trật tự, an ninh và bí mật quốc gia.
- Phát huy trách nhiệm của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng vững chắc nền QPTD và ANND; góp phần ngăn chặn các hành động chống phá của kẻ thù để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
33
 
Gửi ý kiến