Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày gửi: 09h:24' 21-10-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
CHàO MừNG Quý THầY CÔ Về Dự Giờ THĂM LớP!
KHỞI ĐỘNG:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
Phần tên chương trình nhất thiết phải có.
Phần khai báo bắt buộc phải có.
Phần thân chương trình nhất thiết phải có.
Phần thân chương trình có thể có hoặc không.

Câu 2: Trong NNLT Pascal từ khóa PROGRAM dùng để:

Khai báo tên chương trình.
Khai báo hằng.
Khai báo biến.
Khai báo thư viện.
KHỞI ĐỘNG:
Câu 3: Trong NNLT Pascal từ khóa USES dùng để:

Khai báo tên chương trình.
Khai báo hằng.
Khai báo biến.
Khai báo thư viện.
KHỞI ĐỘNG:
Câu 4: Trong NNLT Pascal khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

Const A:50;
CONst A=100;
Const : A=100;
Tất cả đều sai.
KHỞI ĐỘNG:
Câu 5: Trong NNLT Pascal phần thân chương trình bắt đầu bằng….và kết thúc bằng…? 
BEGIN…END.
BEGIN…END
BEGIN…END,
BEGIN…END;

KHỞI ĐỘNG:
Viết chương trình tính chu vi (P) và diện tích (S) của hình chữ nhật với chiều dài (a) và chiều rộng (b) bất kì. 
BÀI TOÁN ĐẶT VẤN ĐỀ:

KHỞI ĐỘNG:
Input: a, b;
Output: S, P;
-HÃY XÁC ĐỊNH INPUT, OUTPUT CỦA BÀI TOÁN?
VỚI BÀI TOÁN TRÊN, THEO EM CD (a), CR (b) CÓ THỂ NHẬN NHỮNG GIÁ TRỊ NHƯ THẾ NÀO? ( SỐ NGUYÊN, SỐ THỰC, KÍ TỰ,...)
Các giá trị cần đưa vào: a, b;
Các giá trị cần đưa ra: P, S;
Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn cho biết:
? Phạm vi giá trị.
? Dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ.
? Các phép toán có thể tác động lên dữ liệu.
GV Dinh Nguyen Thanh Tu
Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data
BI 4: một số kiểu dữ liệu chuẩn
BI 5: khai báo biến
Giáo án điện tử tin học lớp 11
Tiết PPCT:5
PHIếU HọC TậP 1 (4`)
I. Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal
Yêu cầu:
- Với mỗi kiểu dữ liệu hãy xác định tên kiểu, bộ nhớ lưu trữ, phạm vi giá trị? Cho ví dụ?
Thực hiện:
Nhãm 1: T×m hiÓu kiÓu nguyªn.
Nhãm 2: T×m hiÓu kiÓu thùc.
Nhãm 3: T×m hiÓu kiÓu kÝ tù.
Nhãm 4: T×m hiÓu kiÓu logic.
I. Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal
1. Kiểu nguyên
Trong Pascal có các kiểu dữ liệu nguyên sau:
2. Kiểu thực
Số thực trong Pascal thường dùng các kiểu sau:
I. Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal
3. Kiểu kí tự
I. Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal
4. Kiểu lôgic
Cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu chuẩn được xác định bởi bộ dịch và sử dụng để khai báo biến cho phù hợp.
Ví dụ 1: Biến A nhận giá trị là 200. Giá trị của A nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu nào?
Chọn kiểu dữ liệu nào cho A là hợp lí nhất?
A. byte B. integer C. word D. longint

Ví dụ 2: Biến B nhận giá trị là 3000. Vậy giá trị của B nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu nào?
Chọn kiểu dữ liệu nào cho B là hợp lí nhất?
A. byte B. real C. longint D. integer
Ví dụ 3. Biến C nhận giá trị là 50.2;Vậy giá trị của C nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu nào?
Chọn kiểu dữ liệu nào cho C là hợp lí nhất?
Word. B. Real. C. Longint. D. Extended.
Ví dụ 4. Biến D nhận giá trị là ‘M’;Vậy giá trị của D nằm trong phạm vi của kiểu dữ liệu nào?
Chọn kiểu dữ liệu nào cho D là hợp lí nhất?
Word. B. Real. C. Char. D. Boolean.
II. Khai báo biến
Tính chu vi (P) và diện tích (S) của hình chữ nhật có chiều dài (a) và chiều rộng (b) bất kì. 
Các biến nhập vào:a, b; Kiểu thực
Các biến cần đưa ra : P,S; Kiểu thực
BÀI TOÁN ĐẶT VẤN ĐỀ:
II. Khai báo biến
PHIếU HọC TậP 2 (3`)
(Tìm hiểu cách khai báo biến trong Pascal)
II. Khai báo biến
Trong Pascal:
VAR : ;
Trong đó:
- Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,).
- Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa.
? Mọi biến dùng trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của biến. Mỗi biến chỉ khai báo một lần.
? Cần đặt tên biến gợi nhớ ý nghĩa của biến.
? Không nên đặt tên biến quá ngắn hoặc quá dài.
? Khai báo biến cần lưu ý đến phạm vi giá trị của biến.
Ví dụ: Khai báo các biến cho bài toán đặt vấn đề:
Ví dụ: Var a,b,P,S: Real;
1. Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?
var i, j: integer;
a: real;
x: extended;
k: word;
A. 20 B. 10 C. 22 D. 46
Luyện tập
2. Em có nhận xét gì về khai báo sau?
Hãy viết lại khai báo hợp lí hơn.
VAR p: real;
n: integer;
a: real;
j: integer;
b1: real;
c2: real;
i: integer;
d: real;
VAR p, a, b1, c2, d: real;
n, j, i: integer;
Luyện tập
3. Chỉ ra lỗi trong các khai báo sau:
a. var m, n, i, j: interger;
b. var p, a, b, c: real
c. var x; y: extended;
d. var k, l word;
Sai tên kiểu dữ liệu: interger  integer.
Thiếu dấu chấm phẩy (;) ở cuối dòng khai báo.
Dùng dấu chấm phẩy ngăn cách giữa các biến.
Thiếu dấu hai chấm (:) ngăn cách giữa biến và tên kiểu dữ liệu.
Luyện tập
VậN DụNG Và Mở RộNG
Bài toán 1: Giải phương trình: ax2 +bx+c = 0 (a?0)
Yờu c?u:
Bi toỏn cú bao nhiờu bi?n? Gi?i thớch.
S? d?ng nh?ng ki?u d? li?u no? Vỡ sao?
Khai bỏo cỏc bi?n cho phự h?p v?i quy t?c v yờu c?u (v? tờn, d? di, ki?u d? li?u c?a bi?n).
VậN DụNG Và Mở RộNG
Input: hệ số a, b, c là số thực
Output: hai biến x1, x2 là số thực.
Biến trung gian: delta là số thực


Khai báo:

Var
x1,x2,a, b, c, delta: real;
Bài toán 1: Giải phương trình: ax2 + bx +c =0 (a?0)
VậN DụNG Và Mở RộNG
2. Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?
a)var S: integer; b) var S: real;
c) var S: word; d) var S: longint;
GV Dinh Nguyen Thanh Tu
Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data
Hãy nhớ!
VAR
:;
Các kiểu dữ liệu chuẩn
Khai báo biến.
Mọi biến dùng trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của biến.
trong pascal
Kiểu nguyên.
Kiểu thực.
Kiểu kí tự.
Kiểu lôgic.
Hướng dẫn học ở nhà
1. Chuẩn bị bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán, soạn (vở bài tập):
- Nêu các khác biệt trong cách viết các phép
toán trong toán học và trong Pascal.
- Cách viết biểu thức số học trong Pascal.
- Cách biểu diễn một số hàm số học chuẩn
trong Pascal.
Làm bài tập trang 35 sgk.
 
Gửi ý kiến